#specjalność: Magento PHP Developer

Specjalności do wyboru:

Magento PHP Developer (dofinansowane) Programowanie gier komputerowych Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych Zarządzanie projektami informatycznymi Inteligentne systemy informatyczne w obszarze zdrowia Programming and Software Development Analysis Inżynier aplikacji i systemów mobilnych

INFORMATYKA

REKRUTACJA 2020/2021

studia I stopnia inżynierskie

zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

STUDIUJ JUŻ OD 415 zł/MIES.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Tego się nauczysz na specjalności Magento PHP Developer:

 • tworzyć dedykowane systemy e-commerce w oparciu o framework Magento
 • zdobędziesz wiedzę umożliwiającą certyfikacje w obszarze nowoczesnych framworków
 • tworzyć aplikacje mobilne i webowe dla sektora e-commerce
 • zdobędziesz pożądane kompetencje miękkie takie jak m.in. otwartość na pracę w zespole i w zmiennym środowisku.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować jako:

 • programista PHP
 • specjalista e-commerce
 • kierownik projektów informatycznych
 • manager projektów IT
 • programista aplikacji mobilnych
 • inżynier oprogramowania
nauki-techniczne

Wybrane bloki tematyczne:

 • wstęp do ecommerce – Magento
 • programowanie PHP
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • wzorce projektowe
 • podstawy programowania – Magento
 • zaawansowane systemy baz danych
 • architektura i komunikacja między systemami
 • zaawansowane programowanie – Magento
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • testowanie oprogramowania.
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o specjalności:

 • studia na specjalności Magento PHP Developer są efektem współpracy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz IT-Corner – wrocławskiego klastra nowych technologii zrzeszającego ponad 60 firm, które łączy wspólna praca na rzecz lokalnego rozwoju nowych technologii.
 • połączenie wiedzy ekspertów z DSW oraz praktyków z branży e-commerce zaowocowało powstaniem nowej propozycji edukacyjnej. Oferowana specjalność zapełni lukę na wrocławskim rynku edukacji w obszarze IT.
 • handel elektroniczny czyli e-commerce jest sektorem gospodarki który rośnie w bardzo dużym tempie. Obecnie brakuje absolwentów posiadających kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych i webowych dla tego sektora a także specjalistów i analityków e-commerce.

Dodatkowe atuty specjalności:

 • specjalność zamówiona przez wrocławski klaster firm IT – ITCorner, które stawiają na kulturę współpracy i innowacji.
 • zajęcia w ramach specjalności będą prowadzone przez praktyków z firm ITC (m. in. Unity Group, Ideacto). Dzięki temu absolwenci specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności w dziedzinie e-commerce oraz pożądane kompetencje miękkie takie jak m.in. otwartość na pracę w zespole i w zmiennym środowisku.
 • współpraca Uczelni z ITCorner umożliwia łączenie nauki oraz pracy na pierwszych latach, a także możliwość zatrudnienia u partnerów studiów w dalszych latach.
 • Ceny studiów:

  Zaplanuj efektywnie swoje wydatki i wybierz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
  czesne_stale
  nauki-techniczne
  Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

  Jak możesz sfinansować koszty studiów?

  Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

  Stypendia dla studentów DSW

  Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Kredyt studencki

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Stypendium „Ambasador DSW”

  Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

  DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

  Biuro Rekrutacji

  ✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Wysokość czesnego na kierunku informatyka, na specjalności Magento PHP Developer*, dofinansowanej z projektu Zintegrowany Program Uczelni,
przygotowanej we współpracy z IT Corner (klastrem 60 firm IT z Wrocławia)

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

490 zł

cena

180 zł

10 rat cena:

570 zł

cena

216 zł

2 raty cena:

2850 zł

cena

1080 zł

1 rata cena:

5700 zł

cena

2160 zł

 

*Specjalność nie jest objęta regulaminem promocji

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

 

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.