Speciální pedagogika, předškolní pedagogika a učitelství 1. stupně ZŠ (v českém jazyce) – navazující magisterské studium

Obor Speciální pedagogika – navazující magisterské studium program pro české studenty. Specializace: Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol. Program tohoto oboru zohledňuje potřeby českých studentů a požadavky českého školského systému:

pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání
a vzdělávání na 1. stupni ZŠ

pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. Stupni základní školy
od 1 až do 5 třídy včetně,

pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání
a vzdělávání na 1. stupni ZŠ

pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. Stupni základní školy
od 1 až do 5 třídy včetně,

pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání
a vzdělávání na 1. stupni ZŠ

pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. Stupni základní školy
od 1 až do 5 třídy včetně,

poskytuje kvalifikace v oboru speciální pedagogiky

zohledňuje světové trendy
zavádění inkluze ve vzdělávání

předpokládá dosažení výsledků vzdělávání
v rozsahu znalostí, dovedností a sociálních kompetencí
shodných s Evropským rámcem kvalifikací

získal kladný posudek
polského Ministerstva školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
uznává diplomy a kvalifikace
udělované Dolnoslezskou vysokou školou

Studium probíhá
v českém jazyce

Arrow
Arrow
Slider

S potěšením Vám můžeme oznámit, že první čeští absolventi magisterského vzdělávacího programu získali z MŠMT „Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace“.

Potvrzeni odborne kvalifikace z MSMT pro DVS

Absolventi Nmgr vzdělávacího programu specializace Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol získávají tuto kvalifikaci: učitel mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb,učitel 1. stupně základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb, učitel 2. stupně základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, učitel praktické školy, vychovatel pro děti/mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb, asistent pedagoga, speciální pedagog ve školách, školských a poradenských zařízeních.

Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky,

kteří studují v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.

Arrow
Arrow
Slider

Absolvent magisterského studijního programu „Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1.stupeň základních škol“ se uplatní na pozicích: učitel na 1. stupni základní školy; učitel v mateřské škole; speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy; speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v režimu individuální nebo skupinové integrace; speciální pedagog – učitel přípravné třídy základní školy; speciální pedagog – učitel v základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. – 5. ročníku (např. základní školy logopedické, základní školy pro sluchově postižené, základní školy pro tělesně postižené, základní školy pro zrakově postižené, základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování); speciální pedagog – učitel v základní škole se vzdělávacím programem školy praktické, speciální, v rehabilitačních třídách; speciální pedagog – učitel v přípravném stupni základní školy speciální; speciální pedagog pro poradenskou práci ve školských poradenských zařízeních typu speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden; speciální pedagog v nestátních zařízeních určených pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním včetně resortu práce a sociálních věcí; speciální pedagog pro poradenskou práci ve speciálních zařízeních pro děti a mládež psychopedického a etopedického charakteru (speciální školy, speciální odborná učiliště, dětské diagnostické ústavy, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní, resp. ochranné výchovy, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, domovy s pečovatelskou službou), v oblasti speciálního poradenství; v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách.


Dolnoslezská vysoká škola, je MÍSTO PRO TEBE.

Semestr I
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Aktuální problémy současné pedagogiky 6/12 3
Filozofie výchovy 6/6 3
Vývojová psychologie 6/12 3
Cizí jazyk 0/12 1
Diplomový seminář 0/12 2
Speciální pedagogika 12/12 3
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství 6/12 3
Metodika jazykové výchovy – český jazyk se speciální didaktikou 0/12 3
Surdopedie pro učitele 6/6 2
Psychoterapie, Základy psychoterapeutických technik pro učitele 0/12 2
Metody rozvoje sociálních dovedností pro učitele 0/12 2
Pasivní praxe ve škole / Učitelská pasivní praxe 0/30 2
Semestr II
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Pedagogická psychologie 6/12 3
Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice 0/18 3
Diplomový seminář 2 0/12 3
Teoretické a metodologické základy práce s rodinou 6/6 2
Literatura pro děti a mládež se speciální didaktikou 0/12 2
Didaktika čtení a psaní 0/12 2
Matematika s didaktikou II 0/12 2
Pracovní výchova s metodikou 0/12 2
Psychopedie 12/12 3
Etopedie pro učitele 6/6 2
Metodika práce s žáky s poruchami učení 0/12 3
Pasivní a asistentská praxe v mateřské škole 0/60 3
Praxe péče a výchova – speciální 1 0/30 2
Semestr III
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Klinická psychologie 6/12 3
Tělesná výchova 2 0/12 1
Diplomový seminář 3 0/12 3
Právní základy práce s rodinou dítěte s postižením 12/0 2
Vybrané koncepty inkluze 6/6 2
Současné faktory ohrožující vývoje dítěte 6/6 2
Sociální patologie a profylaxe 6/6 2
Pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol 12/12 3
Základy přírodních věd s didaktikou 0/12 2
Tyflopedie pro učitele 6/6 2
Logopedie pro učitele 6/6 2
Metody reedukace žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 0/18 2
Techniky zvládání nežádoucího chování 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s lehkým mentálním postižením – předškolní a I. stupeň základních škol 0/12 2
Asistentská úkolová praxe ve škole 0/60 3
Učitelská praxe – speciální – předškolní a I. stupeň základních škol 0/30 2
Semestr IV
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Diplomový seminář 4 0/12 4
Výtvarná výchova s didaktikou 0/12 2
Metodika tělesné a zdravotní výchovy 0/12 2
Metodika výuky práce s počítačem 0/12 2
Metodika předškolní výchovy a výuky na I. stupni základních škol 0/12 2
Somatopedie pro učitele 6/6 2
Rehabilitace dětí a mládeže se zdravotním postižením 0/12 2
Média a nové technologie ve vzdělávání a rehabilitaci 6/6 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu žáků a studentů s lehkým mentálním postižením – II. stupeň základních škol a středních škol 12/0 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se zrakovým postižením 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se sluchovým postižením 0/12 2
Metodika tvorby individuálního vzdělávacího plánu 0/12 2
Praxe péče a výchova – speciální 2 0/30 2
Učitelská praxe – speciální – II. stupeň základních škol a středních škol 0/30 2

STUDIJNÍ POPLATKY: Zápisné: 350 PLN, Školné:

BANKOVNÍ ÚDAJE:

Název banky:
Bank Zachodni WBK SA 25 oddział we Wrocławiu
Adresa Banky: ul. Gubińska 17, 54-434 Wrocław
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Konto IBAN: PL85109015220000000132097591

ŠKOLNÉ
12 splátek v roku 600 PLN
10 splátek v roku 720 PLN
2 splátky v roku 3 550 PLN
1 splátka za rok 7 000 PLN

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja