Fakulta pedagogických věd

Obor: Speciální pedagogika Specializace: Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol

pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání
a vzdělávání na 1. stupni ZŠ

pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. Stupni základní školy
od 1 až do 5 třídy včetně,

pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání
a vzdělávání na 1. stupni ZŠ

pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. Stupni základní školy
od 1 až do 5 třídy včetně,

pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání
a vzdělávání na 1. stupni ZŠ

pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. Stupni základní školy
od 1 až do 5 třídy včetně,

poskytuje kvalifikace v oboru speciální pedagogiky
zohledňuje světové trendy
zavádění inkluze ve vzdělávání
předpokládá dosažení výsledků vzdělávání
v rozsahu znalostí, dovedností a sociálních kompetencí
shodných s Evropským rámcem kvalifikací
získal kladný posudek
polského Ministerstva školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
uznává diplomy a kvalifikace
udělované Dolnoslezskou vysokou školou
Studium probíhá
v českém jazyce
previous arrow
next arrow
Slider

S potěšením Vám můžeme oznámit, že první čeští absolventi magisterského vzdělávacího programu získali z MŠMT „Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace“.

Potvrzeni odborne kvalifikace z MSMT pro DVS
Navazující magisterské studium pro české studenty oboru Speciální pedagogika se specializací Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol v kombinované formě výuky zohledňuje potřeby českých studentů a požadavky českého školského systému.
Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky,

kteří studují v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.

Slider
Absolvent magisterského studijního programu „Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol“ se uplatní na pozicích: učitel na 1. stupni základní školy; učitel v mateřské škole; speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy; speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v režimu individuální nebo skupinové integrace; speciální pedagog – učitel přípravné třídy základní školy; speciální pedagog – učitel v základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. – 5. ročníku (např. základní školy logopedické, základní školy pro sluchově postižené, základní školy pro tělesně postižené, základní školy pro zrakově postižené, základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování); speciální pedagog – učitel v základní škole se vzdělávacím programem školy praktické, speciální, v rehabilitačních třídách; speciální pedagog – učitel v přípravném stupni základní školy speciální; speciální pedagog pro poradenskou práci ve školských poradenských zařízeních typu speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden; speciální pedagog v nestátních zařízeních určených pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním včetně resortu práce a sociálních věcí; speciální pedagog pro poradenskou práci ve speciálních zařízeních pro děti a mládež psychopedického a etopedického charakteru (speciální školy, speciální odborná učiliště, dětské diagnostické ústavy, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní, resp. ochranné výchovy, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, domovy s pečovatelskou službou), v oblasti speciálního poradenství; v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách.

Dolnoslezská vysoká škola, je MÍSTO PRO TEBE.

Semestr I
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Aktuální problémy současné pedagogiky 6/12 3
Filozofie výchovy 6/6 3
Vývojová psychologie 6/12 3
Cizí jazyk 0/12 1
Speciální pedagogika 12/12 3
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství 6/12 3
Metodika jazykové výchovy – český jazyk se speciální didaktikou 6/12 3
Matematika s didaktikou I 0/12 2
Surdopedie pro učitele 6/6 2
Psychoterapie, Základy psychoterapeutických technik pro učitele 0/12 2
Metody rozvoje sociálních dovedností pro učitele 0/12 2
Pasivní praxe ve škole / Učitelská pasivní praxe 0/30 2
Semestr II
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Pedagogická psychologie 6/12 3
Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice 0/18 3
Teoretické a metodologické základy práce s rodinou 6/6 2
Literatura pro děti a mládež se speciální didaktikou 0/12 2
Didaktika čtení a psaní 0/12 2
Matematika s didaktikou II 0/12 2
Pracovní výchova s metodikou 0/12 2
Psychopedie 12/12 3
Etopedie pro učitele 6/6 2
Metodika práce s žáky s poruchami učení 0/12 3
Pasivní a asistentská praxe v mateřské škole 0/60 3
Praxe péče a výchova – speciální 1 0/30 2
Semestr III
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Klinická psychologie 6/12 3
Diplomový seminář 1 0/24 5
Právní základy práce s rodinou dítěte s postižením 12/0 2
Vybrané koncepty inkluze 6/6 2
Současné faktory ohrožující vývoje dítěte 6/6 2
Sociální patologie a profylaxe 6/6 2
Pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol 12/12 3
Základy přírodních věd s didaktikou 0/12 2
Tyflopedie pro učitele 6/6 2
Logopedie pro učitele 6/6 2
Metody reedukace žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 0/12 2
Techniky zvládání nežádoucího chování 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s lehkým mentálním postižením – předškolní a I. stupeň základních škol 0/12 2
Asistentská úkolová praxe ve škole 0/60 3
Učitelská praxe – speciální – předškolní a I. stupeň základních škol 0/30 2
Semestr IV
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Diplomový seminář 2 0/24 7
Výtvarná výchova s didaktikou 0/12 2
Metodika tělesné a zdravotní výchovy 0/12 2
Metodika výuky práce s počítačem 0/12 2
Metodika předškolní výchovy a výuky na I. stupni základních škol 0/12 2
Somatopedie pro učitele 6/6 2
Rehabilitace dětí a mládeže se zdravotním postižením 0/12 2
Média a nové technologie ve vzdělávání a rehabilitaci 6/6 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu žáků a studentů s lehkým mentálním postižením – II. stupeň základních škol a středních škol 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se zrakovým postižením 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se sluchovým postižením 0/12 2
Metodika tvorby individuálního vzdělávacího plánu 0/12 2
Praxe péče a výchova – speciální 2 0/30 2
Učitelská praxe – speciální – II. stupeň základních škol a středních škol 0/30 2

STUDIJNÍ POPLATKY: Administrativní a přijímací poplatek: 85 PLN, poplatek za studijní průkaz: 22 PLN

Platbu můžete provést bankovním převodem:
Název banky: SANTANDER BANK POLSKA S.A. Warszawa Konto IBAN: PL85109015220000000132097591 Kod SWIFT: WBKPPLPP Do poznámky: Příjmení, jméno, účel platy, ID registrace (při platbě přijímacího poplatku), ID studenta (při platbě školného)
ŠKOLNÉ
12 splátek v roku 635 PLN
10 splátek v roku 760 PLN
2 splátky v roku 3750 PLN
1 splátka za rok 7400 PLN

Přihlásit se na vysokou školu

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja