PEU – Potwierdzanie Efektów Uczenia się

(…) W powszechnym rozumieniu uczymy się w szkole, ale czasami słyszymy również, że „życie” nauczyło kogoś czegoś, co znajduje potwierdzenie w teoriach uczenia się – wiedzę i umiejętności czerpiemy z wielu źródeł, nie tylko z edukacji formalnej. Ale tu nie możemy wskazać jednego, profesjonalnego ‘organizatora’ kształcenia, do tej pory nie było też jasne, kto mógłby sprawdzić efekty takiej „edukacji z życia”. Co to oznacza i w jaki sposób można przełożyć efekty tego właśnie uczenia się poza szkołą na własną karierę i czy w ogóle jest to możliwe? Mamy wiele dowodów na to, że „życie jest najlepszym uniwersytetem”, a polityka UE od dawna podkreśla wartość uczenia się właśnie na tym polu. Jednym z praktycznych rozwiązań promujących uczenie się poza szkołą są prace nad tzw. RPL czyli Recognition of Prior Learning, w Polsce tłumaczone jako potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem formalnym (PEU).

Rewolucyjność PEU polega na tym, że to czego nauczyliśmy się z własnego doświadczenia nagle może być wpisane w nasze CV, wykorzystane do awansu zawodowego, zdobywania pracy i wzmacniania pozycji na rynku pracy, gdyż efekty uczenia się szkolnego i ustawicznego często nie nadążają za potrzebami pracodawców. PEU to także sposób na budowanie alternatywnych ścieżek dostępu do kształcenia wyższego dla grup z różnych powodów nieobecnych w uniwersytetach. Nie chodzi już tylko o dzieci czy seniorów, ale o osoby, które w tradycyjnym rozumieniu nie spełniały kryteriów wstępu na uniwersytety. Przykłady z krajów europejskich pokazują, że nawet brak egzaminu maturalnego przestaje być barierą w dostępie do edukacji wyższej dzięki możliwościom stwarzanym przez PEU, szuka się po prostu innego dowodu na to, że kandydat ma wiedzę porównywalną z wiedzą świeżo upieczonego maturzysty, wierząc, że może być tak samo dobrym studentem (…)*.

——————————
* fragment artykułu „Uczenie się poza szkołą. Dlaczego warto potwierdzać jego efekty?”, autorki: prof.DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, dr Adrianna Nizińska

KANDYDACI, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZYSKAJĄ SZANSĘ NA:

CERTYFIKACJĘ TEGO,
CZEGO NAUCZYLI SIĘ W CODZIENNYM ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM,

OBNIŻENIE KOSZTÓW DALSZEJ EDUKACJI

SKRÓCENIE CZASU ZDOBYWANIA DYPLOMU

DOPASOWANIE DO SWOICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB
PROCESU DALSZEGO KSZTAŁCENIA

ŚWIADOME ZAPLANOWANIE ROZWOJU SWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ.

ŚWIADOME ZAPLANOWANIE ROZWOJU SWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ.

ŚWIADOME ZAPLANOWANIE ROZWOJU SWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ.

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


KOSZTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY (DO POBRANIA):

JEDNORAZOWA OPŁATA MANIPULACYJNA
41,00% – 50,00% 2500 zł
31,00% – 40,00% 2000 zł
21,00% – 30,00% 1500 zł
11,00% – 20,00% 1000 zł
10,00% i mniej 500 zł
WZORY DOKUMENTÓW
WZÓR PODANIA POBIERZ PLIK
WZÓR UMOWY POBIERZ PLIK
DECYZJA KOMISJI POBIERZ PLIK
UCHWAŁA SENATU POBIERZ PLIK
DARMOWY PROGRAM DO DOKUMENTÓW POBIERZ
ACROBAT READER

O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ KANDYDACI POSIADAJĄCY:

 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia albo jednolite studia magisterskie: świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia: tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej min. 3 lata doświadczenia zawodowego
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej min. 2 lata doświadczenia zawodowego

Uwaga! W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku 5-letniego doświadczenia zawodowego.

JAK PRZEBIEGA PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W DSW:

Proces potwierdzania efektów uczenia się (PEU) jest to formalny proces przeprowadzany przez uprawnioną instytucję polegający na rozpoznaniu oraz weryfikacji (złożonej z walidacji i oceny) wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydata zdobytych poza systemem studiów, w ramach edukacji poza formalnej i nieformalnej, a w szczególności w trakcie pracy zawodowej, działalności społecznej, wolontariatu oraz w ramach kursów, szkoleń itd. Proces PEU prowadzi do przyznania punktów ECTS odpowiadających wybranym modułom kształcenia, pod warunkiem stwierdzenia zbieżności rozpoznanych i zweryfikowanych efektów uczenia się z efektami kształcenia określonymi w programie kształcenia danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Dolnośląska Szkoła Wyższa potwierdza efekty uczenia się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programach kształcenia danego kierunku studiów oraz profilu i poziomu kształcenia. Wykaz kierunków studiów, gdzie możliwe jest zrealizowanie procesu PEU. Regulamin PEU.

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Kierunek studiów max. liczba punktów ECTS max. liczba miejsc
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna do 50% do 20%
Bezpieczeństwo narodowe do 50% do 20%
Geodezja i kartografia do 50% do 20%

Wydział Nauk Pedagogicznych

Kierunek studiów max. liczba punktów ECTS max. liczba miejsc
Pedagogika do 50% do 20%
Pedagogika specjalna do 50% do 20%

ETAPY PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W DSW

 • złożenie podania do Uczelnianego Koordynatora ds. PEU
 • wniesienie jednorazowej opłaty manipulacyjnej
 • podpsanie umowy (patrz wyżej: WZORY DOKUMENTÓW)

 • kontakt kandydata z Centrum Rekrutacyjnym DSW
 • spotkanie z uczelnianym koordynatorem ds. PEU
 • dodatkowe spotkanie z Wydziałowym Doradcą ds. PEU

 • powołanie przez Dziekana „Wydziałowego Zespołu Kierunkowego”
 • określenie przez Wydziałowy Zespół Kierunkowy dokumentów, które są konieczne do przedstawienia przez kandydata

 • spotkanie kandydata z osobistym Edukatorem ds. Uznawalności
 • opracowanie dokumentów
 • przygotowanie kandydata przez Edukatora ds. Uznawalności do spotkania z Wydziałowym Zespołem Kierunkowym

 • złożenie kompletu dokumentów
 • spotkanie kandydata z Wydziałowym Zespołem Kierunkowym (kandydat może poprosić o wsparcie i udział w spotkaniu swojego osobistego Edukatora ds. Uznawalności)

 • przygotowanie decyzji dla Uczelnianej Komisji ds. PEU przez Wydziałowy Zespół Kierunkowy
 • dokonanie przez kandydata płatności za usługę
 • wydanie decyzji przez Uczelnianą Komisję ds. PEU

 • po zapoznaniu się z decyzją Uczelnianej Komisji ds. PEU, kandydat podejmuje decyzję kiedy podejmie studia
 • kandydat ma prawo rozszerzyć zakres studiowanych przedmiotów o te, które zostały uznane przez Uczelnianą Komisję ds. PEU, gdy chce uzyskać lepszą ocenę
 • uznane za zaliczone przedmioty, wliczają się do średniej ocen studenta, co umożliwia mu ubieganie się o stypendium zgodnie z regulaminem obowiązującym w DSW

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.