Zarządzanie zasobami ludzkimi

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • nauczysz się analizy potencjału i planowania zapotrzebowania na pracowników
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu rekrutacji pracowników
 • zdobędziesz informacje o aspektach prawnych dotyczących zatrudniania pracowników z poza obszaru Unii Europejskiej
 • nauczysz się budowania i stosowania systemów motywacyjnych
 • nauczysz się prowadzić rozmowy oceniające
 • dowiesz się jak przeciwdziałać zjawisku mobbingu
 • zrozumiesz obowiązki pracodawcy w kontekście ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych
 • zdobędziesz informacje o ochronie danych osobowych w kontekście nowych przepisów oraz RODO
 • zrozumiesz jaka jest rolka działu personalnego w kontekście działania całej firmy
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla menedżerów, pracowników działów personalnych, właścicieli i sukcesorów firm posiadających pracowników
 • dla osób potrzebujących ugruntować wiedzę w zakresie zarządzania personelem
 • dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • dla absolwentów studiów wyższych, posiadających przynajmniej tytuł licencjata, inżyniera
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 176 godzin. Realizowane są metodami aktywizującymi (ćwiczenia).

Moduł I – Prawne Podstawy Zarządzania Kadrami – 40 godz.
 • Prawo Pracy
  • podstawy prawne zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie
  • rodzaje umów o pracę
  • prawne zagadnienia naboru kadr
  • zakres obowiązków pracownika
  • zmiana warunków zatrudnienia
  • rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
  • czas pracy i urlopy wypoczynkowe
  • wynagradzanie za pracę i świadczenia socjalne
  • przedawnienie i dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy
  • molestowanie seksualne
  • równe traktowanie w zatrudnieniu
  • przeciwdziałanie lobbingowi
  • prawo pracy w aspekcie integracji z Unią Europejską
 • Ubezpieczenie społecznie, zdrowotne i emerytalne pracowników
  • obowiązki pracodawcy
  • podstawy i sposób uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne
  • świadczenia w związku z chorobą pracownika
  • zasiłki
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • obowiązki pracodawcy związane z rodzicielstwem
 • Ochrona danych osobowych
  • regulacje prawne
  • informacje podlegające szczególnej ochronie
  • administracja i przetwarzanie danych osobowych
 • Organizacja funkcji personalnej
  • dokumentacja personalna
  • kwalifikacje służb personalny
  • procedury personalne rola aktów wewnątrz zakładowych w organizacji procesu pracy
  • obieg dokumentów
  • regulamin pracy
Moduł II – System Zarządzania Kadrami w Przedsiębiorstwie – 82 godz.
 • Prawo Pracy
  • źródła informacji i metody analizy stanowiska pracy
  • opis stanowiska i charakterystyka wymagań
  • planowanie zapotrzebowania na pracowników
  • profil cech osobowościowych
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • analiza rynku pracy
  • rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • procedura selekcji kandydatów do pracy
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • testy psychologiczne, Assessment Centre (studium przypadków)
  • kluczowe kompetencje
  • adaptacja pracowników
  • współpraca z agencjami pracy tymczasowej
  • zatrudnianie pracowników z poza Unii Europejskiej
 • Ocena pracowników
  • cele ocen pracowniczych
  • zasady i metody okresowych ocen pracowniczych
  • tworzenie systemów ocen pracowników
  • rozmowa oceniająca
  • błędy oceniania
  • wykorzystanie wyników ocen
 • Szkolenie i rozwój pracowników
  • określanie potrzeb szkoleniowych
  • rodzaje szkoleń
  • ocena skuteczności szkoleń
  • planowanie indywidualnego rozwoju zawodowego
  • stadia rozwoju zawodowego
  • coaching; mentoring
  • Development Centre
  • współpraca z firmami szkoleniowymi
 • Systemy motywacji pracowników
  • rodzaje motywacji
  • psychologiczne metody motywowania pracowników
  • pozapłacowe metody motywacji
  • systemy kafeteryjne
  • warunki kształtujące motywację pracowników
  • projektowanie systemów motywacyjnych w firmie
  • funkcje i zasady budowania systemu wynagradzania
  • formy i kryteria efektywności wynagradzania
  • zasady włączania wynagrodzeń w system motywacyjny
  • tworzenie regulaminu wynagrodzeń
  • kształtowanie karier pracowników
  • CSR
 • Systemy wynagradzania
  • funkcje i zasady budowania systemu wynagradzania
  • formy i kryteria efektywności wynagradzania
  • zasady włączania wynagrodzeń w system motywacyjny
  • tworzenie regulaminu wynagrodzeń
  • kształtowanie karier pracowników
 • Public relations wewnątrz organizacji
  • charakter i cele wewnętrznego PR
  • metody i techniki
  • proces komunikacji – kanały informacyjne
 • Komunikacja w organizacji
  • przepływ informacji w organizacji
  • istota precyzji formułowania zadań
  • umiejętności przekazywania informacji zarządczej
  • istota precyzji formułowania zadań
  • przekazywanie poleceń
  • sprzężenie zwrotne jako efektywne narzędzie kontroli
  • prowadzenie zebrań i spotkań informacyjnych
  • bariery komunikacyjne w organizacji
 • Sukcesja pracowników na wewnętrznym rynku pracy
  • struktura i mechanizmy wewnętrznego rynku pracy
  • zarządzanie kompetencjami
  • wyznaczanie ścieżek kariery
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
  • rodzaje i formy restrukturyzacji zatrudnienia
  • przyczyny odchodzenia pracowników
  • skutki redukcji zatrudnienia
  • outplacement
  • outsourcing
  • prowadzenie rozmów ze zwalnianymi pracownikami
 • Audyt personalny
  • istota i znaczenie audytu personalnego
  • procedury i standardy
 • Menedżer HR – sylwetka zawodowa w kontekście pełnionej funkcji
  • kluczowe kompetencje zawodowe menedżera w obszarze HR
  • niezbędne uprawnienia i kompetencje w zakresie stanowiska menedżera HR
  • katalog cech społecznych i zawodowych menedżera HR
  • potrzeby rynku pracy w zakresie kompetencji menedżera HR
  • ścieżka rozwoju i kariery menedżera HR w Polsce
Moduł III – Uwarunkowania zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie – 28 godz.
 • Rola zarządzania kadrami w gospodarce rynkowej
  • istota nowoczesnego zarządzania kadrami
  • uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne
  • charakterystyka wybranych nowoczesnych modeli zarządzania kadrami
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
  • czynniki wymuszające zmianę w organizacji, źródła zmian
  • postawa pracowników wobec zmian
  • gotowość do zmiany
  • dynamika zmian
  • wdrażanie zmian
  • przyczyny oporu
  • uzyskiwanie pozytywnego nastawienia do zmian
  • rola menedżera w procesie zmian
 • Zarządzanie personelem w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
  • misja i wizja przedsiębiorstwa oraz jego cele strategiczne
  • strategia kadrowa w strategii przedsiębiorstwa
  • kultura organizacji a zarządzanie kadrami
 • Style kierowania a zarządzanie kadrami
  • zachowania i funkcje kierownicze
  • style zarządzania
  • siatki zachowań kierowniczych
  • tworzenie zespołów kierowniczych
Moduł IV – Miękkie aspekty w zarządzaniu kadrami – 18 godz.
 • Techniki prezentacji
  • etapy przygotowania prezentacji
  • wykorzystanie pomocy wizualnych
  • techniki przemawiania
  • prezentacja strategii
  • gry, ćwiczenie praktyczne autoprezentacji
 • Konflikt w miejscu pracy
  • źródła konfliktów i metody ich rozwiązywania
  • konsekwencja nie rozwiązywania konfliktów
  • trening zarządzania i rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie zespołu
  • zespół pracowniczy, jego specyfikacja i znaczenie w strukturze firmy
  • fazy rozwoju zespołu pracowniczego
  • role i normy w zespole
  • kryteria efektywności zespołu
  • mechanizmy funkcjonowania zespołów
  • struktura formalna i nieformalna grup
  • role nieformalnych zespołów w przedsiębiorstwie
Studium przypadku – rola działu personalnego w przedsiębiorstwie – 8 godz.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminu końcowego w postaci testu.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena:

595 zł

opłata semestralna cena:

2980 zł

koszt studiów cena:

5950 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł