Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

SOCJOTERAPIA

(Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH)

ZAPISZ SIĘ ONLINE

studiuj już od 372 zł/mies.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • przygotujesz się do prowadzenia zajęć specjalistycznych – grup socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi
 • nauczysz się prowadzić grupy edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne
 • nauczysz się prowadzić warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy wsparcia i rozwoju osobistego
 • nauczysz się planowania i prowadzenia interwencji w zespołach klasowych w związku z problemami np. agresji, lobbingu, brakiem integracji, trudnych zachowań
 • będziesz umiał przeprowadzić diagnozę relacyjną i zaplanować oddziaływania terapeutyczne (tworzyć sytuacje korygujące dla zaburzonych zachowań)
 • będziesz miał okazję uzupełnić i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pracy z grupami (dynamika, konflikt, fazy rozwoju grupy, wykorzystanie procesu grupowego do oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych, wsparcia i interwencyjnych), nawiązywania kontaktu i więzi (praca na relacjach)
 • nauczysz się tworzyć scenariusze zajęć socjoterapeutycznych (z zakresu umiejętności psychospołecznych) i terapeutycznych (sytuacje korygujące dla konkretnego zaburzonego zachowania); opracowywać programy i prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne (30 godzin praktyki, pracy własnej)
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla pedagogów, psychologów z dyplomem magisterskim
 • dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 400 godzin, w tym 30 godzin praktyk. W każdym semestrze odbędzie się jeden 5-dniowy trening wyjazdowy oparty o weekend(koszt: ok. 520 zł noclegi i wyżywienie). W programie studiów są 3 treningi wyjazdowe.

Treningi i warsztaty prowadzą trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – praktycy doświadczeni w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami.

Moduł przygotowania merytorycznego:
 • Współczesne koncepcje rozwoju
 • Koncepcje dewiacji – resocjalizacja
 • Profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia
 • Prądy i kierunki psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Dynamika małych grup
 • Konflikt – teorie, sposoby rozwiązywania
 • Socjoterapia: diagnoza, metoda, programy socjoterapeutyczne, ewaluacja
Moduł kształcenia umiejętności praktycznych:
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening osobistego stylu pracy (terapeutyczny lub asertywności)
 • Warsztat socjoterapii – grupa dziecięca
 • Warsztat socjoterapii – grupa młodzieżowa
 • Trening zadaniowy
 • Warsztat antystresowy (techniki relaksacyjne)
 • Warsztat – kontakt z rodziną
Seminarium dyplomowe:
 • Praktyki
 • Superwizja
 • Samodzielne prowadzenie grupy socjoterapeutycznej lub warsztatów umiejętności psychospołecznych – praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyki.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań socjoterapeutycznych w ramach praktyk w miejscu pracy lub w innej wybranej przez studenta placówce (świetlica, poradnia, szkoła, fundacja itp.) oraz egzaminem dyplomowym.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450). Absolwent uzyskuje uprawnienia do powadzenia zajęć specjalistycznych.

nauki-techniczne

Prowadzący

 • Maria Haracz – Dąbrowska, psycholog, trener II stopnia i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologiczne-go (PTP) w zakresie warsztatów i treningów psychologicznych i socjoterapii. Przez wiele lat zajmowała się pracą z młodzieżą, tworząc i wypracowując metodę socjoterapii. Jest autorką i kierownikiem programu Podyplomowych Studiów Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 1997 r. prowadzi Szkołę Trenerów „SIEĆ” – Wrocław, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szkoła Trenerów to program autorski, przygotowuje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych. Od kilkunastu lat specjalizuje się w terapii par i rodzin w ujęciu systemowym. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych. Jest certyfikowanym terapeutą metody Somatic Experiencing – praca z traumą. Prowadzi superwizję indywidualną, grupową i zespołów zajmujących się pomaganiem. Jest dyrektorem Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Mirosława Januszkiewicz, ukończyła psychologię, po studiach odbyła wieloletnie szkolenia rozwijających umiejętności pracy terapeutycznej (terapii systemowej rodzin i par, ustawień systemowych, terapii traumy). Jest trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowanym terapeutą pracy z traumą metodą Somatic Experiencing. Ma doświadczenie w pracy klinicznej z dorosłymi w poradni, szpitalu psychiatrycznym oraz z młodzieżą w Ośrodku Socjoterapii. Od kilkunastu lat pracuje we własnym gabinecie psychologiczny. Od 1992 r. prowadzi treningi, warsztaty i wykłady. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży oraz w pomocy osobom po przeżyciach traumatycznych. Od początku swojej pracy zawodowej uczestniczy systematycznie w superwizjach.
 • Jerzy Wójtowicz, jest trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1994 r. W latach 1987-2001 prowadził grupy socjoterapeutyczne oraz terapię indywidualną i terapię rodzin w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu. Najważniejsze szkolenia to: Program Aktywizacji Środowiska Szkolnego (Warszawa, 1988-1990), Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Terapii Gestalt (Kraków 1990-1992), Kurs Systemowej Terapii Rodzin (Wrocław, 1996-1999, 2001), Kurs Kwalifikacyjny: Edukator Systemowej Profilaktyki (Warszawa, 2001-2002) Systematycznie uczestniczy w szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe oraz korzysta z superwizji. Jest edukatorem profilaktyki systemowej. Współtworzył i realizował wiele programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Prowadzi treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego i psychicznego. W pracy terapeutycznej specjalizuje się głównie w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzi też terapię indywidualną oraz superwizję indywidualną i grupową dla osób zajmujących się pomaganiem.
 • Ewa Walasek, jest pedagogiem z 22-letnim stażem pracy w zawodzie, trenerem II stopnia PTP, certyfikowanym socjoterapeutą. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Specjalizuje się w socjoterapii młodzieży oraz psychoedukacji i wsparciu rodziców dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze, prowadząc dla nich zajęcia grupowe. Prowadzi również terapię indywidualną i rodzinną. Uczy metody socjoterapii na Podyplomowych Studiach Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Współtworzyła i realizowała wiele programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych. Prowadzi treningi oraz warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu radzenia sobie z agresją. Ukończyła różne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Ukończyła kurs systemowej pracy z rodziną. Stale korzysta z superwizji.
 • Dr Elżbieta Małkiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii U. Wr., specjalista w dziedzinie psychologii rozwoju i psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży, koordynator zespołu psychologów w Pracowni Kształcenia Psychologiczno-Pedagogicznego Centrum Edukacji Nauczycielskiej U. Wr. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne od początku funkcjonowania Podyplomowych Studiów Socjoterapii DSW. Posiada certyfikat konsultanta psychologii klinicznej dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (problemy kliniczno-edukacyjne). Jest superwizorem psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno-edukacyjne). Ukończyła dwuletnią Szkołę Pomagania Rodzinie i dwuletni kurs ustawień systemowych według metody B. Hellingera, uczestniczy w superwizjach firmowanych przez Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „PLUS” P.T.P. Pracuje ze studentami, a także jako psycholog praktyk z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, specjalizując się w pomaganiu dzieciom z zaburzeniami nerwicowymi (wykorzystanie technik relaksacyjnych) i zaburzeniami zachowania (agresja i nieposłuszeństwo). Jest autorką licznych publikacji i uczestniczką konferencji z tego zakresu. W 2003 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowe.

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena:

372 zł

opłata semestralna cena:

1860 zł

koszt studiów cena:

5580 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

0 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł