Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną)

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

(Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ)

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju psychoruchowego człowieka
 • zdobędziesz specjalistyczną pedagogiczną, psychologiczną wiedzę z zakresu metod i form pracy wychowawczej oraz terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • poznasz podstawowe narzędzia diagnozy pedagogicznej, stosowane w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • zapoznasz się z najnowszymi rozporządzeniami men dotyczącymi specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • nauczysz się na podstawie zebranych informacji ocenić zakres i nasilenie zaburzeń w rozwoju dziecka (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania)
 • nauczysz się opracować program indywidualnej i grupowej pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutycznej, realizować go i modyfikować w oparciu o przeprowadzoną ewaluację
 • nauczysz się prowadzić działania wspierające ucznia w placówce ogólnodostępnej, zgodnie z rozporządzeniem regulującym zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zrozumiesz potrzebę ciągłego samodoskonalenia i rozwijania warsztatu pracy, aby uczynić go holistycznym i zorientowanym na dziecku
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia) nauczycielskie – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych)
 • dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających uprawnienia nauczycielskie lub wykształcenie pedagogiczne, chcących pracować z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego w przedszkolach i szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji lub ośrodkach szkolno-wychowawczych
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 381 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 140 godzin wykładów i 241 godzin konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń terenowych oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej w specjalistycznych placówkach.

Moduł I – Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym specjalnym
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z zaburzeniami w rozwoju
 • Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
Moduł II – Przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalna
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – I etap edukacji
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja muzyczno-plastyczna z metodyką
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – II etap edukacji
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – III – IV etap edukacji
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Repetytorium dyplomowe
Moduł III – Przygotowanie specjalnościowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju
 • Warsztaty zachowań niepożądanych
 • Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy rehabilitacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Gry i zabawy ruchowe w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Moduł praktyk
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 1
 • Praktyka obserwacyjna, nauczycielska
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 2
 • Praktyka nauczycielska – I. i II. etap edukacji
 • Praktyka nauczycielska – III. i IV. etap edukacji
 • Praktyka opiekuńczo- asystencka w edukacji włączającej
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz zdanie egzaminu podyplomowego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

15 rat (kierunki trzysemesetralne) cena:

320 zł

opłata semestralna cena:

1600 zł

koszt studiów cena:

4800 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł