Psychologia – studia magisterskie

Specjalności do wyboru:

Psychologia kliniczna Psychologia społeczno-wychowawcza Psychologia zarządzania w organizacji

REKRUTACJA 2019/2020

PSYCHOLOGIA

studia magisterskie niestacjonarne dla absolwentów psychologii

zarejestruj się do 13 lutego 2020 r. 

STUDIUJ JUŻ OD 600 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 • program stanowi ofertę uzupełniającą dla absolwentów studiów I stopnia psychologii
 • zajęcia prowadzone są przez ekspertów m.in. z dziedziny psychologii klinicznej, społecznej oraz zarządzania w organizacji
 • dzięki możliwości pracy z ekspertami, zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów
 • będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka
 • poznasz wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem
 • jako przyszły psycholog rozwiniesz umiejętność: słuchania i obserwowania otoczenia, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, okazywania empatii oraz nawiązywania kontaktów z innymi, a także diagnozowania problemów oraz trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka
 • zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w pracowniach multimedialnych w przyjaznej atmosferze.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować w:

 • poradniach specjalistycznych
 • placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • instytucjach zajmujących się profilaktyką zdrowotną i społeczną
 • gabinetach ośrodkach i pracowniach psychologicznych
 • wymiarze sprawiedliwości
 • biznesie, czyli m. in. agencjach reklamowych, działach marketingu i PR, działach HR/personalnych, w agencjach headhunterskich i konsultingowych.
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o kierunku:

 • Na tym kierunku możesz studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym weekendowym.
 • Podczas zajęć przygotowujemy studentów do pracy w zawodzie psychologa. W ramach realizowanych wykładów, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, która gruntownie uzupełniana jest zajęciami praktycznymi. Studenci tego kierunku m.in. biorą udział w symulacjach, analizują przypadki, projektują plany pomocy psychologicznej, uczestniczą w laboratoriach komputerowych, poznają narzędzia diagnostyczne i procedury pomocowe w oparciu o etyczne standardy zawodu psychologa.

Partnerzy kierunku:

Dodatkowe atuty kierunku:

 • studia na tym kierunku umożliwiają rozwijanie własnych umiejętności pracy z innymi ludźmi, w oparciu o budowanie dobrych relacji
 • przedmioty specjalnościowe w 90% będą prowadzone w formie interaktywnej, pozwalającej na ćwiczenie i trening umiejętności.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
Ceny dla Absolwentów DSW:
Ceny dla kandydatów:

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja
dr Dorota Dyjakon popup

#ekspertDSW: dr Dorota Dyjakon
Dyrektor Instytutu Psychologii

Dyrektor Instytutu Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, kierownik Studiów Podyplomowych Psychoterapii Neurolingwistycznej, jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym z ofiarami I sprawcami przemocy domowej oraz doświadczającymi konsekwencji uzależnień od 1988 roku. W 2006 opracowała program psychoterapii dla sprawców przemocy domowej i we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław utworzyła, jako jedno z pierwszych w Polsce, Centrum psychoterapii dla sprawców przemocy domowej, którego jest superwizorem. Od wielu lat szkoli psychologów, policjantów, kuratorów i pracowników socjalnych pracujących z osobami uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy domowej w obszarze rozpoznawania, diagnozowania i podejmowania interwencji. Aktywnie uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych rozwijających wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania przemocy, prowadzi wykłady i warsztaty dla terapeutów z wielu krajów europejskich, m.in. Work with Perpetrators European Network. Jest autorką kilku książek: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie, 2010; Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, 2014; Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem?, 2016 oraz wielu artykułów naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych związanych z przemocą domową.

Na kierunku Psychologia uczy studentów:

– psychologii klinicznej, psychoterapii ofiar i sprawców przemocy domowej, patologii małżeństwa i rodziny, psychoterapii integratywnej oraz prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie

Czego Cię nauczę?

- jak stosować w praktyce psychologicznej wiedzę zdobywaną w trakcie studiów w obszarze pomagania, kryzysu psychologicznego

[EN]

Dr. Dorota Dyjakon – is Director of the Institute of Psychology at the University of Lower Silesia, and a psychologist and psychotherapist working with victims and perpetrators of domestic violence since 1988. In 2006, she developed a psychotherapy programme for perpetrators of domestic violence and in cooperation with the City Office of Wroclaw (Poland) created one of the first psychotherapy centres in Poland for perpetrators of domestic violence, in which she is still a consultant and supervisor. Since 1997 she has participated in social campaigns against violence by organizing conferences and seminars for police, curators, social workers, psychologists and educators. Since 1992 she has been training psychologists working with victims of domestic violence, and since 2006 she has been lecturing and conducting workshops for police, curators, social workers, doctors and psychologists in the area of recognizing, diagnosing and intervening in domestic violence. She actively participates in many national and international conferences developing knowledge and practical abilities to counteract violence. She actively participates in the meetings and workshops of the European Network of Work with Perpetrators (WWP EN), conducting lectures and workshops for therapists from many European countries. She is the author of several books (Violence, Therapy, Gratification, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wroclaw 2010; Diagnosis and Psychotherapy Perpetrators of Domestic Violence, Protection and Change, Difin, Warsaw, 2014; Domestic Violence. Is it possible to forgive and stay together?, Difin, Warsaw, 2016), as well as many scholarly, journal and popular science articles related to domestic violence. As a psychotherapist, she has also cooperated with the Institute of Health Psychology in Warsaw, where she worked with the media and co-hosted radio and television programs about victims of interpersonal trauma, addictions as phenomena co-occurring with domestic violence, violence against women and children, and mental crisis as a source of aggression.

dr Łukasz Andrzejewski popupp

#ekspertDSW: dr Łukasz Andrzejewski

Adiunkt w Instytucie Psychologii, publicysta „Medycyny Praktycznej”, autor Polityki nowotworowej i współautor Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej, zainteresowany społecznymi podstawami ochrony zdrowia oraz psychologicznymi uwarunkowaniami leczenia onkologicznego, kierownik projektu analizującego problem utraconych szans życiowych z powodu choroby nowotworowej.
Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM), Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku oraz finalista Nagrody Naukowej tygodnika POLITYKA. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, członek władz firmy consultingowej Zdrowie2025 i członek grup doradczych Patient Support Working Group i Acces2Medicines. Aktualnie pracuje nad książką analizującą proces transformacji ustrojowej z punktu widzenia chorych na nowotwory.
Poza nauką: triathlon długodystansowy, kolarstwo szosowe, historia i polityka Izraela oraz koty – zwłaszcza te trzy udomowione.

Na kierunku Psychologia uczy studentów:

– Elementy psychologii międzykulturowej, Polityka społeczna i zdrowie publiczne, Psychoonkologia, Seminaria dyplomowe z obszaru psychologii zdrowia

Czego Cię nauczę?

- Podczas realizowanych przeze mnie zajęć nauczę Państwa przede wszystkim umiejętności analitycznego i jednocześnie empatycznego spojrzenia na doświadczenie odmienności wywołanej chorobą o podłożu somatycznym lub psychicznym oraz na samo doświadczenie choroby, zwłaszcza przewlekłej z punktu widzenia wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia – pacjentów, ich rodzin oraz lekarzy. W pracy ze Studentami interesuje mnie przede wszystkim zaangażowana i krytyczna dyskusja wokół kluczowych problemów psychologii i antropologii medycyny. Tylko taka forma zajęć – jestem o tym głęboko przekonany – daje narzędzia do zmiany świata na lepsze.

dr Iwona Krosny Wekselberg popupp

#ekspertDSW: dr Iwona Krosny-Wekselberg

Starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Stosowanej Instytutu Psychologii oraz Pracowni Sztuk Nowoczesnych. W latach 1976 – 2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UWr. Prowadziła badania nad genezą, treścią i funkcją prywatnych teorii wychowania, przyczynami konfliktów w relacji rodzice-dorastające dzieci, spostrzeganiem przez dorosłych przyczyn zachowań dzieci oraz obrazem ojca w percepcji dorosłych synów i córek. Obecnie koncentruje się na pracy dydaktycznej wykorzystując kompetencje zdobyte na licznych treningach i szkoleniach dla kadry akademickiej. Pełni funkcję koordynatora ASPPP oraz w jej ramach udziela pomocy psychologicznej studentom. Zainteresowania : deklarowane a rzeczywiste cele wychowania współczesnych rodziców, oraz rodzaje i przyczyny doświadczanych trudności w pełnieniu ról rodzicielskich w kontekście przemian obyczajowo-kulturowych.

Poza pracą nauczyciela akademickiego – prowadzi trening grupowy skierowany na wspomaganie możliwości rozwojowych, fotografuje, uprawia rośliny domowe, stara się inspirować wnuki i uzupełniać dyskusyjne efekty edukacji szkolnej.

Przedmioty prowadzone w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Psychologia wychowania; Psychologia rozwoju w cyklu życia – life span; Diagnoza i rozwiązywanie trudności wychowawczych; Seminarium magisterskie; Psychologia twórczości i samorealizacji;

Czego Cię nauczę?

Nauczę studentów rozumienia specyfiki i znaczenia interakcji dorośli – dzieci na różnych etapach rozwoju, integrowania wiedzy z psychologii wychowania, rozwoju i społecznej oraz wykorzystywania jej w praktyce, sztuki prowadzenia wywiadu diagnostycznego, spojrzenia na człowieka z perspektywy jego indywidualnych uwarunkowań i doświadczeń rozwojowych. Stworzę warunki do pogłębiania ciekawości poznawczej, wrażliwości na możliwe konsekwencje błędów wychowawczych, krytycznego myślenia, kompetencji komunikacyjnych i do pogłębienia autorefleksji studentów dotyczącej m.in. umiejętności interpersonalnych ważnych z punktu widzenia ich przyszłej aktywności zawodowej.

 Tomasz Niemiec popup

#ekspertDSW: mgr Tomasz Niemiec

Tomasz Niemiec jest psychologiem-badaczem i wykładowcą psychologii. Większość jego badań dotyczy psychologii emocji. Łącznie we wszystkich kierowanych przez niego projektach badawczych wzięło udział ponad 1700 osób. Wyniki tych badań Tomasz Niemiec prezentował m.in. na konferencji Kanadyjskiego Stowarzyszenia Psychologicznego w Toronto w Kanadzie. Wyniki swoich badań opublikował on także na łamach amerykańskiego periodyka Motivation & Emotion i prezentował on je w ramach polskich publikacji i wystąpień konferencyjnych. Aktualnie jest on też recenzentem amerykańskiego periodyka Psychological Reports. W swojej pracy badawczej współpracował on z wieloma środowiskami akademickimi w Polsce i za granicą. W roku 2016 zorganizował on w DSW anglojęzyczne seminarium prof. Warrenna Thorngate’a z Carleton University w Ottawie w Kanadzie. Tomasz Niemiec uczestniczył też w anglojęzycznych szkoleniach z zakresu statystyki w Warszawskiej Szkole Analizy Danych. Administruje on posiadanymi przez DSW testami psychologicznymi. W roku 2015 Tomasz Niemiec otrzymał nagrodę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za wybitne osiągnięcia naukowe. Pracuje on również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

Przedmioty prowadzone w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Statystyka w pracy badawczej, Psychologia emocji i motywacji, Psychologia osobowości, Wybrane metody diagnozy psychologicznej, Psychologia społeczna, Psychologia procesów poznawczych, Koncepcje psychologiczne człowieka, Personality, identity and self-presentation, Working with youth - social and psychological aspects of education (anglojęzyczne przedmioty w ramach projektu Erasmus i wymian studenckich z Syracuse University).

Czego Cię nauczę?

Nauczę Cię, że prowadzenie badań w zakresie psychologii nie jest wcale trudne. Psychologia jest nauką młodą, więc wiele jeszcze pozostaje do odkrycia. Jednak żeby to odkryć, przyda się porządny warsztat badawczy, najlepiej złożony z profesjonalnych testów psychologicznych, których tajniki przed Tobą odkryje. Potrzebne są też najczęściej umiejętności z zakresu statystyki, czyli obszaru szczególnie przeze mnie lubianego. Prowadzenie własnych obliczeń statystycznych daje dużo satysfakcji i wbrew pozorom nie jest szczególnie trudne, więc będziemy się tym zajmować na zajęciach. Ponadto nauczę Cię na wiedzy na temat ludzkich emocji, osobowości oraz procesów organizujących życie społeczne. Wiedzę tę wzbogacę swoimi doświadczeniami z pracy w zakresie poradnictwa psychologicznego, którym też się czasem zajmuję.

dr Anetta Pereświet Sołtan popupp

#ekspertDSW: dr Anetta Pereświet-Sołtan

dr Wioletta Klimczak popup

#ekspertDSW: mgr Wioletta Klimczak

Psycholog, pedagog, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Psychologii ds. kształcenia oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Psychologii Stosowanej DSW. Opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii ROZOS. Konsultant procedury PEU. Prezes Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii Evolutio. Koordynatorka i realizatorka projektów: Wrocław bez Przemocy oraz Pora-Dnia dla Rodzin. Konsultant Psychoterapii Pozytywnej. Specjalista Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Niebieska Linia). Certyfikowany Trener programów poznawczo-behawioralnych metodą PEACE-ART (międzynarodowe uprawnienia trenerskie). Trener, Mediator rodzinny. Od 2004 roku wykłada w wielu ośrodkach akademickich w kraju, m.in.: Wyższa Szkoła Bankowa, SWPS, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie.

Przedmioty prowadzone w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Społeczne konteksty bycia sprawcą i ofiarą; Psychoterapia ofiar i sprawców przemocy; Psychopatologia życia społecznego; Wiktymologia; Profilaktyka i psychologia uzależnień; Psychopatologia życia społecznego; Mobbing; Patologia małżeństwa i rodziny; Metody poznawania środowiska rodzinnego; Problemy przemocy w rodzinie; Diagnozowanie problemów małżeństwa i rodziny; Metody pracy terapeutyczno-wychowawczej z rodziną; Metodyka pracy kuratora sądowego; Poradnictwo rodzinne i wychowawcze; Psychologia wychowania; Postawy rodzicielskie; Instytucje pomocy rodzinie; Wiedza o konfliktach małżeńskich; Mediacje i Negocjacje; Psychopatologia; Psychologia społeczna; Psychologia rozwoju i osobowości; Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej; Warsztat pracy z rodziną; Warsztat pracy z grupą i Warsztat pracy trenera; Trening pomagania; Trening umiejętności wychowawczych; Trening kompetencji społecznych; Trening interpersonalny; Trening zapobiegania agresji; Etyka zawodu; Współczesne problemy psychologii; Wypalenie zawodowe; Projektowanie i prowadzenie szkoleń.

Czego Cię nauczę?

Nauczę Cię przede wszystkim tego, jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobywane na studiach w praktyce psychologicznej.

białe tło

#ekspertDSW: mgr Maria Szecówka-Nowak

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW de hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego; reprezentowane dziedziny - psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Autorka ponad 80 naukowych artykułów, monografii Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, współautorka monografii Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym, redaktor pierwszego w Polsce podręcznika z dziedziny psychologii zdrowia Podstawy psychologii zdrowia. Recenzent licznych naukowych publikacji i projektów badawczych. Obszary prowadzonych prac badawczych: psychologiczne uwarunkowania zdrowia, dobrostanu psychicznego, jakości życia, psychologiczne czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych i zaburzeń odżywiania, radzenie sobie z problemami życiowymi/ stresem, traumą/, psychologiczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej, świadomość ciała i jej korelaty.

Przedmioty prowadzone w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

– psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychologia stresu, seminaria dyplomowe/ licencjackie i magisterskie.

Czego Cię nauczę?

- psychologicznego myślenia o człowieku, tj. analizy czynników i mechanizmów psychologicznych warunkujących zdrowie psychosomatyczne, dobrostan psychiczny i jakość życia w różnych obszarach i wymiarach egzystencji człowieka.

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Remigiusz Szczepanowski

białe tło

#ekspertDSW: dr hab. Agnieszka Wilczyńska

białe tło

#ekspertDSW: mgr Beata Andrzejewska

białe tło

#ekspertDSW: mgr Ewelina Cichoń

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab.
Maria Straś-Romanowska

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej zatrudniona jestem od 1 października 2017 r., gdzie prowadzę m.in. wykłady z psychologii osobowości. Wcześniej pracowałam na stanowisku profesora w Instytucie Psychologii UWr. Pełniłam tam (w latach 1996-2017) funkcję kierownika Zakładu Psychologii Osobowości, a także (w latach 2002-2008) funkcję dyrektora Instytutu. Byłam też (w latach 2011-2015) członkiem Komitetu Psychologii PAN.

Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest problematyka rozwoju człowieka na etapie dorosłości i późnej dorosłości oraz problematyka jakości życia w kontekście indywidualnego rozwoju. Opracowałam, w nawiązaniu do założeń filozofii personalistycznej, koncepcję człowieka wielowymiarowego, w której akcentuję znaczenie wymiaru duchowego dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, dla jej rozwoju oraz poczucia jakości życia. Opublikowałam ponad 120 prac naukowych. Do ważniejszych należą: monografia pt. „Los człowieka jako problem psychologiczny” oraz artykuły: „Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę”, „Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe”, „Tożsamość w czasach dekonstrukcji”, „Szanse i zagrożenia rozwoju człowieka we współczesnym świecie”, „Rola doświadczeń granicznych w rozwoju człowieka”. Jestem autorką rozdziału na temat rozwoju człowieka w okresie późnej dorosłości, zamieszczonego w podręczniku akademickim „Psychologia rozwoju człowieka”.

Należę do kolegiów redakcyjnych kilku ogólnopolskich wydawnictw naukowych, m.in. takich, jak: Psychologia Rozwojowa, Polskie Forum Psychologiczne, Polish Journal of Applied Psychology. Wypromowałam 13 doktorów i ponad 150 magistrów, uczestniczyłam, w roli recenzenta, w 42. przewodach doktorskich i 11. habilitacyjnych. Od wielu lat współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku UWr oraz z Wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Walki z Kalectwem. Jestem członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. W r. 2001 zostałam nagrodzona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

To, czym mogę się dzielić, to doświadczenie w pracy nad dobrą jakością życia.

białe tło

#ekspertDSW: dr Beata Rajba

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, filolog z wykształceniem pedagogicznym. Zawodowo zajmuje się psychologią reklamy, a prywatnie angażuje w prace kilku fundacji i stowarzyszeń oraz jako ko-terapeuta w grupach wsparcia dla rodziców wcześniaków, osób doświadczających przemocy w rodzinie i osób po rozstaniu. Prowadziła warsztaty profilaktyczne dla szkół oraz wsparcie psychologiczne w ramach projektu Wrocław bez Przemocy. Podstawowe zainteresowania naukowe to praktyczne zastosowania zagadnień z zakresu psychologii poznawczej w reklamie, psychologia postaw, a także problemy rodziców wcześniaków. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi statystykę, metodologię badań psychologicznych, psychometrię, psychologię reklamy, psychologię poznawczą i społeczną, a także wsparcie psychologiczne. Prywatnie kocia mama, uwielbia Terrego Pratchetta i filmy S-F.

Czego Cię nauczę?

Przygotuję Cię do prowadzenia badań do Twojej pracy magisterskiej, a także nauczę rozumieć publikacje naukowe i odróżniać psychologię opartą na dowodach od mitów i pseudoterapii, być mógł się dokształcać w dalszej aktywności zawodowej po studiach. Pokażę, jak wybrać dobry kwestionariusz i jak rozumieć podręcznik testu psychologicznego. Nauczę Cię również konstruować skuteczne komunikaty perswazyjne, które przydadzą Ci się zarówno jeśli zostaniesz psychologiem reklamy, jak i jeśli będziesz reklamował swoje usługi.

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Andrzej Kiejna

Psychiatra i epidemiolog, od 1.10.2016 r. związany z Instytutem Psychologii DSW. W latach 1991-2016 kierował Katedrą i Kliniką Psychiatrii, Uniwersytetu Medycznego (UM) we Wrocławiu. Odbył staże w klinikach uniwersyteckich (Zurich -1978, Triest -1993 i Odense - 1993). Jest członkiem The World Mental Health Survey Initiative, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Jest prezesem Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego. Opublikował ponad 350 artykułów, głównie z zakresu psychiatrii społecznej i epidemiologii. Uczestniczył w wielu projektach naukowych, w tym w pierwszym polskim badaniu dotyczącym rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych – EZOP. Jest twórcą koncepcji i organizatorem nowej siedziby Katedry i Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UM za działalność naukową i organizacyjną, w 2015 r. przez Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego, osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. W tym samym roku został uhonorowany „Medalem Kraepelin-Alzheimer” przyznanym przez Katedrę Psychiatrii Uniwersytetu Ludwika Maximiliana w Monachium.

Na kierunku Psychologia uczy studentów:

– zagadnienia prawne w psychiatrii i psychologii; metodologia badań naukowych; rola stresu w zaburzeniach psychicznych

Czego Cię nauczę?

Chciałbym zwrócić uwagę na szeroki wymiar zdrowia uwzględniający silny komponent zdrowia psychicznego/emocjonalnego w całościowej ocenie dobrostanu człowieka, ukazać jakie dowody naukowe potwierdzają związki pomiędzy chorobami somatycznymi i zaburzeniami psychicznymi i w jakim kierunku prowadzone są najnowsze badania.

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

 

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.