Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności do wyboru:

Kierowanie działaniami ratowniczymi Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

REKRUTACJA 2019/2020

BEZPIECZEŃSTWO

NARODOWE

studia magisterskie niestacjonarne

zarejestruj się do  13 lutego 2020 r.

STUDIUJ JUŻ OD 475 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 • zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków ze służb mundurowych
 • nauczysz się analizować i prognozować zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenia na tej podstawie pożądanych modeli systemu
 • zdobędziesz niezbędne umiejętności do prowadzenia własnej działalności związanej z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa
 • zdobędziesz świadomość formuły funkcjonowania i roli złożonego systemu bezpieczeństwa narodowego, jego podsystemów i innych składowych
 • nauczysz się rozwiązywać postawione problemy metodą projektów, debat i warsztatów
 • specjalności są dostosowane są do potrzeb rynku pracy oraz aktualnych trendów rozwoju usług w zakresie bezpieczeństwa
 • poszerzysz kwalifikacje zawodowe o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować w:

 • służbach mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej)
 • w służbach i inspekcjach administracji rządowej i samorządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego)
 • w Siłach Zbrojnych
 • w komórkach ds. bezpieczeństwa np. portów lotniczych, służb publicznych
 • w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne,
 • w organizacjach pozarządowych, w ośrodkach doradczych.
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o kierunku:

 • Realizujemy zajęcia studyjne w jednostkach np. Policji, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka.
 • Dbamy o indywidualne podejście do każdego studenta, budujemy spersonalizowane ścieżki kariery, diagnozując jego potrzeby i zdolności.

Partnerzy kierunku:

Dodatkowe atuty kierunku:

 • Akredytowany kierunek studiów
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych jest instytucją posiadającą akredytację University First Aid Training Centre London (nr akredytacji: KBA-KS-4/14)
 • Możliwość podjęcia studiów I stopnia I kontynuowania nauki na studiach II stopnia
 • Unikatowe w skali kraju

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
Ceny dla Absolwentów DSW:
Ceny dla kandydatów:

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja
białe tło

#ekspertDSW: prof.zw. dr hab. Piotr Mickiewicz

BIOGRAM:

prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz – komandor porucznik rezerwy, ekspert z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, politolog koncentrujący swoje zainteresowania naukowe na problematyce wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw oraz polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich. Redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego i członek Rad Redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym, przez dwie kadencje wiceprzewodniczący dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prywatnie fan zespołu Queen, żeglarz – kapitan morski i motorowodny i pasjonat historii Wolnego Miasta Gdańska.

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Zdzisław Śliwa

BIOGRAM:

prof. DSW dr hab. Zdzisław Śliwa – ekspert z zakresu wojskowej myśli strategicznej i taktycznej, uczestnik misji pokojowych. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; doktor nauk wojskowych, specjalność: taktyka; specjalizuje się w wojskowej myśli strategicznej. Uczestnik misji pokojowych. Autor m.in. następujących publikacji: Uwarunkowania bezpieczeństwa Chin na początku XXI wieku, Wojna XXI Wieku. Początki wojny „trzeciej fali”, Kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Azji Centralnej

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus

BIOGRAM:

prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus – profesor w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w latach 2006-2015 naczelnik archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie historii podziemia niepodległościowego oraz działalności komunistycznych służb specjalnych. Autor i współautor kilkunastu monografii, biografii i edycji źródłowych, w tym m.in. Konspiracja dolnośląska AK-WiN. Leksykon (2000); „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy roku 1944” (2005); „Korab”. Wilniuk klasyczny. Dr. Roman Korab-Żebryk (1916-2004.) Biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) (Wrocław 2012). Członek redakcji „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”.

białe tło

#ekspertDSW: prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski

BIOGRAM:

prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski – historyk, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1990-1994, wiceprezes Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform w latach 1994-1997. Do Jego najbardziej znanych publikacji należą, m.in. Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926; Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego; Historia powszechna. Wiek XX (współautor Jakub Tyszkiewicz). Autor bloga zderzenie.pl

białe tło

#ekspertDSW: dr Iwona Ładysz

dr Iwona Ładysz – doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarki przestrzennej i finansach publicznych. Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Sekretarz Redakcji i redaktor tematyczny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Autorka m.in. następujących publikacji: Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce – na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, Wpływ ograniczania ryzyka inwestycyjnego na zarządzanie bezpieczeństwem finansowym jednostek samorządu terytorialnego, , The regional dimension of economic security in the age of globalisation using the example of the Lower Silesian Voivodeship; Security challenges in the regional policy of the Lower Silesian Voivodship.

białe tło

#ekspertDSW: dr Helena Wyligała

dr Helena Wyligała - doktor nauk społecznych, specjalizuje się w problematyce migracyjnej i ekologicznej państw europejskich oraz Unii Europejskiej. Autorka m.in. następujących publikacji: Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego, Ekologizm w polityce zagranicznej, Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Ochrona środowiska w polityce zagranicznej RFN

białe tło

#ekspertDSW: dr Kazimierz Kraj

BIOGRAM:

dr Kazimierz Kraj - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, historii i współczesności służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem służb rosyjskich (radzieckich), polityce bezpieczeństwa i zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz problematyce współczesnego terroryzmu. Stały współpracownik miesięcznika MMS Komandos; redaktor naczelny kwartalnika e- Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem; członek Обществa изучения истории отечественных спецслужб oraz honorowy członek Клубa ветеранов госбезопасности w Moskwie. Autor m.in. następujących publikacji: Rosja w walce z terroryzmem; Kommunikacionnyj aspekt terrorizma - pol'skij vzglad; Wtorżenije w Ukrainu: Chronika rossijskoj agriesii.

bmaglorzata lizut

#ekspertDSW: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

BIOGRAM:

dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz - doktor w zakresie nauk o polityce, wielokrotna stypendystka m.in. Niderlandzkiej Organizacji Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (Nuffic) oraz Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD.

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską oraz wyróżniona przez Prezydenta RP za pracę doktorską. Kierownik i uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych (finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki).

Zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oddział we Wrocławiu. Członek Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki populizmu i ekstremizmu politycznego w państwach demokratycznych w ujęciu porównawczym oraz studium przypadku (w tym specyfika zjawisk, konsekwencje ich występowania oraz reakcje państw demokratycznych na owe fenomeny). W obszarze zainteresowań badawczych znajduje się także problematyka eurosceptycyzmu partii politycznych oraz doradztwa politycznego i lobbingu.

białe tło

#ekspertDSW: dr Bogusław Węgliński

BIOGRAM:

dr Bogusław Węgliński – doktor nauk społecznych; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa transportu lotniczego, ewolucji współczesnego terroryzmu. Autor m.in. następujących publikacji: Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa, Terrorism in a mediated world, Wybrane aspekty ewolucji systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w latach 1968-2009.

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł  

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł 

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł  

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł  

cena

5700 zł

 

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

 

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.