#specjalność: Asystent rodziny i doradca socjalny

Specjalności do wyboru:

Asystent rodziny i doradca socjalny Organizacja i animacja działalności wolontariackiej Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej Organizator polityki senioralnej

REKRUTACJA 2019/2020

PRACA

SOCJALNA

studia I stopnia

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r. STUDIUJ JUŻ OD 370 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Tego się nauczysz na specjalności asystent rodziny i doradca socjalny:

 
 • technik pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych
 • analizy danych przestrzennych w ujęciach wielokryterialnych
 • tworzenia modeli 3D miast
 • technik pomiarowych stosowanych w modelowaniu informacji o budynkach BIM    
 • zarządzania danymi przestrzennymi które są źródłem analiz i rozważań w branżach od logistyki, turystyki, budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony i inżynierii środowiska, bezpieczeństwa po analizy strategiczne, biznesowe i geomarketingowe.
 • zdobędziesz kluczowe kompetencje pomocowe, które stanowią podstawę działań socjalnych prowadzących jednostki objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować w:

 
 • ośrodkach pomocy społecznej, w charakterze pracownika socjalnego lub asystenta rodziny
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • placówkach opiekuńczo-wychowawcze – pracownik socjalny,
 • domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych)
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej (centrach rozwoju regionalnego),
 • jednostkach samorządów terytorialnych (odpowiedzialnych za pomoc społeczną)
 • organizacjach pozarządowych, klubach i podmiotach ekonomii społecznej świadczących usługi społeczne dla osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia.
nauki-techniczne

Wybrane bloki tematyczne:

 
 • Integracja i animacja społeczności lokalnej
 • Warsztat pracy doradcy socjalnego
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Poradnictwo rodzinne
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o specjalności:

 
 • studia I stopnia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.
 • możliwość odbycia (poza Polską) studiów i praktyk finansowanych z programu Erazmus+,     
 • zdobycie umiejętności i doświadczenia pozwalającego na poszukiwanie zatrudnienia również poza Polską.
     

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 24 5
Wprowadzenie do psychologii 24 4
Podstawy socjologii 24 5
Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
Podstawy polityki społecznej 30 5
Pedagogika społeczna 30 6
Semestr II
Propedeutyka pracy socjalnej305Warsztat umiejętności komunikacyjnych182Integracja i animacja społeczności lokalnej304
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia wychowania 30 5
Teoretyczne podstawy pomagania 30 5
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia kliniczna 18 3
Psychopatologia rozwoju 30 5
Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Poradnictwo rodzinne 36 6
Metody i techniki pracy socjalnej 1 24 4,5
Praktyka obserwacyjna 60 2
Problematyka okresu dzieciństwa i adolescencji 30 4
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawo i polityka społeczna UE 24 4
Diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy 30 5
Proseminarium 18 4
Język obcy 2
18 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Metody i techniki pracy socjalnej 2 24 3,5
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe 30 4
Metody pracy doradcy 30 4
Praktyka asystencka 1 60 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawne podstawy pracy socjalnej 30 4
Poradnictwo w obszarze róznic kulturowych 30 5
Metody badań społecznych 18 4
Język obcy – warsztaty tematyczne 1 12 1
Seminarium dyplomowe 1 18 5
Przeciwdziałanie bezdomności i ubóstwu 30 5
Praca w środowiskach defaworyzowanych 1 30 5
Praktyka asystencka 2 60 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kulturowe konteksty edukacji 24 4
Etyka w pracy socjalnej 18 3
Seminarium dyplomowe 2 18 8
Język obcy – warsztaty tematyczne 2 12 1
Praca w środowiskach defaworyzowanych 2 18 2
Praca z osobami przewlekle chorymi 30 3,5
Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 30 3
Praca socjalna z seniorami 18 2
Praktyka projektowa 60 3,5
 

Ceny studiów:

   
Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
   
czesne_stale
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
czesne_stopniowane
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.
 

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

     

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

   

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
490 zł
cena:

440 zł

10 rat cena regularna:
570 zł
cena:

510 zł

2 raty cena regularna:
2850 zł
cena:

2550 zł

1 rata cena regularna:
5700 zł
cena:

5100 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj już od 370 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:
420 zł
cena:

370 zł

10 rat cena regularna:
490 zł
cena:

430 zł

2 raty cena regularna:
2450 zł
cena:

2150 zł

1 rata cena regularna:
4900 zł
cena:

4300 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat 485 zł
10 rat 570 zł
2 raty 2850 zł
1 rata 5700 zł
III ROK STUDIÓW:
12 rat --- zł
10 rat 650 zł
2 raty 3250 zł
1 rata 6500 zł

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.