Studia doktoranckie z pedagogiki

Wydział Nauk Pedagogicznych jest jedyną niepubliczną jednostką naukową w Polsce oferującą studia doktoranckie z nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika . Zajęcia są prowadzone głównie przez etatowych pracowników Wydziału. Do współpracy zapraszamy też uczonych z renomowanych uczelni – polskich i zagranicznych. Celem studiów doktoranckich jest zdobycie przez ich uczestników zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie pedagogiki, przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. Na studia doktoranckie w DSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz spełnia ustalone przez Senat DSW na rok akademicki 2017/2018 warunki i tryb rekrutacji.


prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz
Kierownik Studiów Doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
spoleczne

KRYTERIA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE Z PEDAGOGIKI


Na bezpłatne studia doktoranckie z pedagogiki rekrutujemy od 15 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, tzn. że spośród kandydatów przyjmujemy 60 najlepszych.

pedagogika

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


15 czerwca – 31 sierpnia 2018 roku
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55 (p.402), 53-611 Wrocław
lub pocztą (obowiązuje termin dostarczenia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

nauki-techniczne

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


4-5 września 2018 roku, godz. 14:00
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław


Forma postępowania rekrutacyjnego:
– kwalifikacyjna (na życzenie kandydata możliwość przeprowadzenia rozmowy w języku obcym), projekt pracy + wymagane dokumenty (lista poniżej):


 • 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – dostępne w serwisie rekrutacyjnym
 • 2. Życiorys lub CV
 • 3. Kserokopia dowodu osobistego
 • 4. 3 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle o wymiarach: 37 mm x 52 mm
 • 5. Odpis dyplomu studiów magisterskich lub zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra
 • 6. Średnia ocena z przebiegu studiów magisterskich potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni kandydata
 • 7. Deklaracja planów naukowych/projekt pracy badawczej (max: 3 str.)* [POBIERZ WZÓR]
 • 8. Krótka prezentacja pracy magisterskiej (max: 3 str.)
 • 9. Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje (publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody; staże; członkostwo w kołach naukowych, certyfikaty językowe).

 • * warto solidnie przygotować deklarację planów naukowych, gdyż jest to jeden z głównych czynników branych pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną w rekomendacji do przydzielenia stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego. 30 procent najlepszych doktorantów otrzymuje (już od pierwszego roku) stypendium doktoranckie w wysokości 800 złotych miesięcznie. W przygotowaniu deklaracji planów naukowych warto skorzystać ze wzoru konspektu rozprawy doktorskiej składanego przed wszczęciem przewodu doktorskiego (przykładowe konspekty kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie).

 • Ocena planów naukowych – 10 pkt
 • Dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje (np. udział w konferencjach, publikacje) – 10 pkt
 • Stopień orientacji w dziedzinie studiów doktoranckich, czyli w pedagogice – 3 pkt
 • Średnia ocen ze studiów magisterskich:
  • 4,75-5,0 – 5 pkt
  • 4,5-4,74 – 4 pkt
  • 4,0-4,49 – 3 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna – 10 pkt

 • Maksymalna ilość punktów – 38 pkt

 • Gdzie mogę się zrekrutować na studia doktoranckie z pedagogiki? – W elektronicznym systemie rekrutacyjnym, natomiast dokumenty powinieneś dostarczyć (najpóźniej do 31 sierpnia) do sekretariatu studiów doktoranckich, znajdującym się w budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu (V piętro, pokój 521).
 • Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać się na studia doktoranckie? – Ich kompletną listę znajdziesz w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie domowej studiów doktoranckich; najważniejsze to: dyplom magistra, życiorys, streszczenie pracy magisterskiej, zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich, kilkustronicowy wstępny zarys swojego projektu badawczego.
 • Średnia ocen ze studiów magisterskich:
 • Czy zostanę przyjęty na studia doktoranckie na podstawie dokumentów? – Nie, konieczne jest stawienie się przed komisją rekrutacyjną i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniach 5-6 września 2016 roku, w budynku WNP, sala 308). Jeśli w wyniku rozmowy uzyskasz wystarczającą liczbę punktów (czyli minimum 21), to zostaniesz przyjęty.
 • Za co mogę dostać punkty? – Najwięcej punktów można otrzymać za sensowne przedstawienie w rozmowie kwalifikacyjnej swojego projektu badawczego (10), za sam projekt sformułowany na piśmie (10), jak również za wysoką średnią ocen ze studiów magisterskich (5).
 • Kto zasiada w komisji kwalifikacyjnej? – Kilku profesorów DSW (p. Dziekan prof. Paweł Rudnicki, prof. Jerzy Kochanowicz, prof. Jolanta Zwiernik, Maria prof. Reut, prof. Joanna Kruk-Lasocka) oraz rzedstawiciel doktorantów.
 • Jak długo trwa rozmowa? – Około 15 minut.
 • O co mogę być pytany w czasie rozmowy? – Przede wszystkim o Twoje plany naukowe, o to, co chciałbyś uczynić przedmiotem swego doktoratu. Warto też, żebyś znał najnowsze publikacje z interesującego Cię obszaru.
 • Czy studia doktoranckie są faktycznie bezpłatne? – Tak, Uczelnia nie pobiera żadnych opłat za studia doktoranckie, ponieważ są one finansowane z budżetu państwa.
 • Czy na studiach doktoranckich mogę dostać jakieś stypendium? – Tak, doktoranci mogą otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Oprócz tego większość doktorantów otrzymuje stypendium rektora w wysokości od 150 do 200 złotych miesięcznie. I najważniejsze: 30 procent doktorantów każdego roku otrzymuje 830 złotych miesięcznie jako stypendium doktoranckie. Jest ono niezależne od dochodów doktoranta.
 • Co trzeba zrobić, żeby otrzymywać owo stypendium w wysokości 830 złotych? – Trzeba znaleźć się w gronie 30 procent najlepszych doktorantów danego roku. Jeśli np. na roku jest 25 doktorantów, to 8 otrzymuje to stypendium. To osoby, które wyróżniają się w pracy naukowej i w przygotowaniu pracy doktorskiej.
 • Czy jeśli pracuję, to mogę brać udział w studiach doktoranckich? – Tak, ponieważ zajęcia odbywają się w week-endy, zwykle jeden zjazd w miesiącu, czasem dwa. W sumie na studiach doktoranckich jest ok. 600 godzin zajęć w ciągu 4 lat studiów.
 • Czy po zakończeniu studiów dostanę stopień doktorat? – Tak, jeśli napiszesz i obronisz rozprawę pracę doktorską. Zwykle do końca trzeciego roku trzeba otworzyć przewód doktorski, czyli uzyskać akceptację dla swojego projektu naukowego. Czwarty rok służy na pisanie pracy.
 • A co jeśli nie zdążę napisać pracy doktorskiej przed końcem studiów? – WNP zobowiązuje się do sprawowania opieki na doktorantem przez 4 lata od otwarcia przewodu.
 • Czy przewód doktorski jest płatny dodatkowo? – Nie, dla doktorantów DSW przewód doktorski jest bezpłatny.
 • Czy muszę mieć opiekuna naukowego, żeby zostać przyjętym na studia? – Niekoniecznie; jeśli nie jesteś umówiony z żadnym profesorem, Uczelnia znajdzie Ci opiekuna naukowego – stosownie do Twoich zainteresowań naukowych.
 • Kto prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich? – Profesorowie Wydziału, często zaproszeni goście z kraju i zagranicy.
 • Czy muszę znać język obcy, żeby otrzymać doktorat? – W ramach przewodu doktorskiego musisz zdać egzamin z dowolnego języka obcego (chyba że masz stosowny certyfikat – zobacz: lista uznawanych certyfikatów ). Na III roku studiów będziesz miał przez cały rok translatorium z niemieckiego lub angielskiego, które pomoże Ci przygotować się do egzaminu.
 • Czy zajęcia na studiach doktoranckich są obowiązkowe? – Kwestię obecności reguluje się z każdym profesorem osobno, większość przedmiotów kończy się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Szczegóły ustalają poszczególni profesorowie.
 • Gdzie odbywają się zajęcia? – W budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 lub w oddalonym o kilkaset metrów nowoczesnym centrum konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego (ul. Robotnicza 10).
 • Co wybrać: studia doktoranckie czy program doktorancki? -Jeśli chodzi o pedagogikę, to rekrutujemy tylko na bezpłatne studia doktoranckie. Do płatnego programu doktoranckiego z pedagogiki przyjmujemy tylko wyjątkowo, po uprzedniej rozmowie z kierownikiem studiów doktoranckich – prof. Jerzym Kochanowiczem
spoleczne

KONTAKT


SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH:
ul. Strzegomska 55, pok. 402
53-611 Wrocław,
tel. +48 071 356 15 57
e-mail: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

pedagogika

REGULAMIN STUDIÓW


PLIK ZAPISANY JEST W FORMACIE PDF
Do poprawnego odczytu pobierz darmowy program: ACROBAT READER

POBIERZ:
>> Regulamin studiów doktoranckich <<


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej niewątpliwie najmocniejszą stroną. Szkoła od lat podejmuje aktywną współpracę z własnymi absolwentami, co jednocześnie potwierdza wysoki poziom i praktyczny charakter prowadzonych studiów. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym autem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz 560x373

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Ewa KurantowiczRektor DSW

BIOGRAM:

dr hab. Ewa Kurantowicz – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku. Od 2004 roku Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy. Jest zatrudniona na stanowisku profesora.


rozwój naukowy:

 • doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1996;
 • habilitacja – Uniwersytet Gdański, 2008.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: andragogika. Zainteresowania naukowe: społeczne teorie uczenia się dorosłych, aktywne, demokratyczne obywatelstwo, rozwój lokalny i edukacja, badania krytyczne w edukacji, społeczności uczące się, kształcenie ustawiczne i uczenie się przez całe zycie.

sprawowane funkcje: 1998 - 2008 sekretarz Redakcji „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, dyrektor Wydawnictwa Naukowego DSW od 2004 r., od 2008 roku Dyrektor Instytutu Pedagogiki WNP DSW, kierownik Zaocznych Studiów Licencjackich w Kłodzku Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1998-2001. Członek European Society for Research on the Education of Adults od 1994 roku, a od 2001 roku członek Steering Committee of European Society for Research on the Education of Adults, vice - prezydent stowarzyszenia od 2005. Współprzewodnicząca grupy badawczej Between Local and Global: Adult Learning and Development Network of ESREA (od 2006), koordynator międzynarodowych naukowych projektów badawczych (Promoting Reflective Independent Learning in Higher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners In Higher Education), członek Rady Redakcyjnej europejskiego czasopisma RELA.

najważniejsze publikacje: Adult Education and Democratic Citizenship II. A. Bron, J. Field, E. Kurantowicz (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998; Normatywizm etyczność zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki, M. Nowak-Dziemianowicz, E. Kurantowicz (red.) 2001; Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się, E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.) 2003 - numery specjalne kwartalnika „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”; ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning, A. Bron, E. Kurantowicz, L. West, H.S. Olesen (red.), Wrocław 2005; Human Development and Adult Learning, A. Fragoso, E. Lucio-Villegas, E. Kurantowicz (red.), Universidade do Algarve, Faro, Portugalia, 2006; O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki uczenia się ludzi dorosłych, Wydaw. Naukowe DSWE, Wrocław 2007; Becoming a more critical, autonomous reflective learner, PRILHE project – Lecturer’s Toolkit, B. Merrill, R. Johnston (red.), Univeristy of Warwick, 2007 (pr. zespołowa.); Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2007.

hana

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Hana Červinková

BIOGRAM:

dr hab. Hana Cervinkova – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, kierownik Zakładu Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją, prodziekan ds. międzynarodowej edukacji i badań


rozwój naukowy:

 • doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1990;
 • habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 2003.

reprezentowana dziedzina: Antropologia kulturowa, antropologia edukacji

główne zainteresowania badawcze: Etnografia i edukacja, badania edukacyjne w działaniu antropologia miasta, transformacja demokratyczna, Europa Środkowa

członkostwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL); American Anthropological Association (AAA); European Association of Social Anthropologists (EASA) - członek Zarządu w latach 2013-2014 i 2015-2016; International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR); Member of the Network of East West Women (NEWW); International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO); Czech Association of Social Anthropologists (CASA)

pełnione funkcje: Wiceprzewodnicząca Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2015 – 2016; Członek Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2013 – 2014; Zastępca redaktora naczelnego Forum Oświatowego (Educational Forum) – recenzowanego czasopisma naukowego poświęconego studiom edukacyjnym, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Dolnośląską Szkołę Wyższą; Członek Rady Akademickiej Interdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska; Członek redakcji Social Studies – recenzowanego czasopisma naukowego, wydawanego przez Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska.; Członek Rady Naukowej The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw

najważniejsze publikacje: Monografie i książki pod redakcją: 2015 Rethinking Ethnography of Central Europe (ed. H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, New York: Palgrave Macmillan); 2014 Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej z perspektywy doświadczeń uczestników projektu "Sprawni w pracy", Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; 2013 Edukacyjne badania w działaniu (ed. z B.D. Gołębniak), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.; 2010 Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (ed. z B. D. Gołębniak), Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.; 2008 Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu (ed.) Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; 2006 Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership. Prague Series w: Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out. Wybrane artykuły i rozdziały w książkach pod redakcją: 2014 Staging encourters" through anthropological and pedagogical practices in urban central Europe, Český lid: Etnologický časopis, 101 (1), s. 19-34 (razem z Juliet Golden); 2014 Przestrzenie publiczne i edukacja ku demokracji uczestniczącej, Zoon Politikon (5), s. 25-33; 2014 Książki wygnane wracają do Wrocławia: Profesor Fritz Stern przekazuje swój prywatny księgozbiór Bibliotece Uniwersyteckiej, w: Przemyśleć Europę: "Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna" dla Ministra Joschki Fischera/ Edyta Stadtmüller, Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Wrocław: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 35-36; 2014 Centennial Hall in Wroclaw: Re-envisioning a protected urban landscape against the backdrop of changing European borders and identities, w: Landscape Anthropology in European Protected Areas/ Pablo Vidal-Gonzalez (ed.), Stavanger: University of Stavanger, s. 139-148 (razem z Juliet Golden); 2014 Na ratunek wrocławskim krasnoludkom: antropologia zaangażowana w neoliberalnej przestrzeni miejskiej, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej/ Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk (red.), Kraków: TAiWPN Universitas, s. 73-95; 2013 Revalorization of Centennial Hall and the Exhibition Grounds in Wroclaw (2007-2011): Issues in Historic Preservation and Sustainability, in: Proceedings of the 12th International Docomomo Conference "The Survival of Modern From Coffee Cup to Plan", August 7-10, 2012 in Espoo, Finland/ Timo Tuomi, Tommi Lindh, Miia Perkkiö, Jenni Sahramaa (eds.), Porvoo: Bookwell Oy, 2013, s. 161-174 (razem z Jerzym Ilkoszem); 2013 Anthropological perspectives on democratic citizenship education and globalization, Studia Edukacyjne (27), s. 253-262; 2013 The Kidnapping of Wroclaw’s Dwarves: The Symbolic Politics of Neoliberalism in Urban East-Central Europe, East European Politics & Societies, listopad 2013, 27: 743-756, po raz pierwszy opublikowane 17 czerwca 2013 doi:10.1177/0888325413488627.; 2013 Przywracając pamięć miastu: z antropologiczno-pedagogicznych badań w działaniu,W: Edukacyjne badania w działaniu / Cervinkova Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (Red.), Waszawa: Wydawnictwo Scholar; 2013 Etnografia edukacyjna i badania w działaniu: z warsztatu kształcenia nauczycieli, Forum Oświatowe, 2013, 1 (48) , s. 123-137; 2012 Centennial Hall in Wroclaw. Challenges of Construction and Preservation (z Jerzym Ilkoszem), w Structural Analysis of Historical Constructions, Jerzy Jasieńko (ed.), Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1029-1040.; 2012 Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, Terażniejszość-Człowiek-Edukacja, Vol. 57, nr 1, 7-17.; 2012 Feminist Theory, Anthropology and Engagement, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, Vol. 16, nr 1, 25-36.; 2012 Postcolonialism, postsocialism and the anthropology of east-central Europe, Journal of Postcolonial Writing, Vol. 48, nr 2, maj 2012, 157-165.; 2012 Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku, Forum Oświatowe, 1 (46), 267-283.; 2011 International Learning Communities for Local and Global Citizenship, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. Vol. 2, No. 2, 181-192.; 2009 Widmo Švejka i profesjonalizaca czeskiej armii, Kultura i społeczeństwo, LIII (3), 129-144.; 2009 Migs and Cadres on the Move: Thoughts on the Mimetic Dimensions of Postsocialism, Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home, László Kürti Peter Skalník(ed.), Oxford: Berghahn, str.. 76-94.; 2009 The Phantom of the Good Soldier Švejk in the Czech Army Accession to NATO (2001-2002), International Journal of Politics, Culture and Society, 22(3), str. 359-371.; 2008 Bolączki męskości na buzerplatz: oficerowie czeskiej armii w ‘okresie przejścia, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(10), str. 5-20.; 2006 Time to Waste: Notes on the Culture of the Enlisted in the Professionalizing Czech Military, Dedovshchina in the Post-Soviet Military: Hazing of Russian Army Conscripts in a Comparative Perspective. (recenzja książki – przedruk numeru specjalnego czasopisma internetowego z 2004). Francoise Dauce i Elisabeth Sieca-Kozlowski (Eds.), Stuttgart (Niemcy): Ibidem-Verlag, 205-220.; 2005 Anthropology and the Politics of Learning: Notes on the Alternative Practice of Anthropology in the Post-Socialist Context, w Anthropology of Europe: Teaching and Research, ed. Petr Skalnik, Praga: Set Out, 27-36.; 2005 Melancholic Masculinity in the Czech Military after Socialism, Spaces of Masculinity, ed. Bettina van Hoven i Kathrin Hörschelmann, Oxon (UK) i New York (USA): Routledge, 63-72.

dr Jerzy Kochanowicz popup

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

BIOGRAM:

dr hab. Jerzy Kochanowicz – jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2005 roku, na stanowisku profesora.


rozwój naukowy:

 • doktorat – Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt am Main), 1999;
 • habilitacja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2003.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Prof. Kochanowicz jest pedagogiem, zakres jego działalności naukowej to: historia oświaty i wychowania, doktryny pedagogiczne, pogranicze pedagogiki i teologii.

sprawowane funkcje: w latach 2003-2005 kierownik Katedry Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej WSF-P Ignatianum w Krakowie, od 2005 roku Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, kierownik Zakładu Historii Edukacji;

pełnione funkcje: Wiceprzewodnicząca Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2015 – 2016; Członek Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2013 – 2014; Zastępca redaktora naczelnego Forum Oświatowego (Educational Forum) – recenzowanego czasopisma naukowego poświęconego studiom edukacyjnym, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Dolnośląską Szkołę Wyższą; Członek Rady Akademickiej Interdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska; Członek redakcji Social Studies – recenzowanego czasopisma naukowego, wydawanego przez Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska.; Członek Rady Naukowej The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw

najważniejsze publikacje: Für euch Priester, mit euch Christ. Das Verhältnis von gemeinsamem und besonderem Priestertum (=Frankfurter Theologische Studien, t. 59), Frankfurt am Main 2000; Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku. Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politie institutionem, Kraków 2001; Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002; Chrześcijański postulat dialogu międzyreligijnego jako wkład w budowanie pokoju [w:] M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Dialog w kulturze, Toruń 2003; Źródła do dziejów oświaty jezuickiej okresu staropolskiego [w:] W. Szulakiewicz (red.), Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, , Toruń 2003; Wkład jezuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego [w:] I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.), Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, Kraków 2004; Jesuit Music Seminaries in Poland and Lithuania during the 17th and 18th Centuries, “Studia Comeniana et Historica” 75-16 (2006), s. 172-178; Pedagogia ignacjańska – założenia teoretyczne i praktyka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 204 (2007, 2), s. 165-179; Państwo a edukacja (red. z T. Tokarzem), Wrocław 2008.

dr Paweł Rudnicki popup

#ekspertDSW: dr Paweł Rudnicki

Danuta Kornafel popup

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Danuta Kornafel

BIOGRAM:

Dr hab. Danuta Kornafel – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku, na stanowisku profesora.


rozwój naukowy:

 • doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1978;
 • habilitacja z zakresu nauk biologicznych - Uniwersytet Wrocławski, 1996.

reprezentowana dziedzina: nauki biologiczne. Specjalizacja naukowa - antropologia.

sprawowane funkcje: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1999-2007)- od 2007 vice-Prezes PTA, Vice-Przewodnicząca Komisji Antropologii Polskiej Akademii Nauk II Wydział (od 2007), Przewodnicząca Komisji Konkursowej WNB Uniwersytetu Wrocławskiego, Vice-Przewodnicząca Rady Naukowej ZA PAN, kierownik Muzeum Człowieka Katedry Antropologii UWr i ZA PAN, kierownik Zakładu (2000-2003), następnie Katedry Biologii i Ekologii Człowieka AWF we Wrocławiu (2003-2005). Kierownik zespołu badawczego z zakresu auksologii, antropologii klinicznej, promocji zdrowia (współpraca z ZA PAN, AWF, AM – we Wrocławiu). Członek European Anthropological Association (od 1984 r.), członek zespołu ds. współpracy naukowo-badawczej z Medical Faculty Uppsala University (promocja zdrowia) (od 2002 r.) oraz PTA z ICMP ONZ (2000-2002).

najważniejsze publikacje: samodzielne: Masa i długość ciała noworodków urodzonych w latach 1941-1984 w dużych miastach Polski, ”Ped.Pol.”,1990; .Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała człowieka, Wydaw. UWr, Wrocław 1995; Dojrzałość biologiczna noworodków jako miernik zdrowia społeczeństwa[w:] A. Jopkiewicz, Auksologia a promocja zdrowia, 1997; (red. monografii): Skąd idziemy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, 1998; Wybrane cechy noworodków w skrajnych grupach wieku matek [w:] A. Malinowski (red.), Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 2002; rozdz. „Mierniki rozwoju w prewencji zdrowia dzieci i młodzieży” [w:] A. Jankowski (red.) Podstawy pediatrii dla lekarzy i studentów medycyny, 2003; Stan biologiczny noworodków miernikiem przemian w Polsce. „Standardy Medyczne”, 2006; Newborn’s sex as a measure of mother’s and environmental conditions. “P.J.Envir.Stud.”, 2006; Relantionship between the Health and Development Status of Children between Six and Eight Years Old and the Age of their Mothers at Childbitrh” “P.J. Envir. Stud.”, 2008; The Age of Mother at Birth as Indicator of Parental Investment and Childhood Development. “P.J. Evir. Stud.”, 2008; współautorstwo: Social factors. differentiating subiective health estimation in young women, “Scripta Periodica”, 2000, 3; Somatotype traits of woman suffering from endometrium cancer. Journal of Oncology, 2004, 54; Epidemia nowotworów w Polsce [w:] F. Lwow (red.) Podręcznik dla studentów i lekarzy Promocja Zdrowia, 2004; Epidemie XXI wieku: otyłość, cukrzyca, choroby krążenia i osteoporoza [w:] A. Milewicz (red.), Medycyna po dyplomie, 2004; Somatotype traits of woman suffering from endometrium cancer, „Nowotwory -Polish Journal of Oncology” 2004, 54; Promocja zdrowia – podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych (red. F. Lwow i A. Milewicz) (rozdz. Epidemiologia nowotworów w Polsce.), , Wrocław 2004; Parametry urodzeniowe jako czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych „Anthropological Review”, 2005; Health Risk Behaviours as the Element of Young Adults` Lifestyle. „P.J.Envir.Stud.” 2008; The Level of Knowledge and Attitiudes Towards HIV/AIDS among Adolescents, ”P.J. Envir. Stud.”, 2008; Seasonal Variation in Particulate Matter during Pregnancy - Effectson Birth Outcomes,. “P.J. Envir. Stud.”, 2008.

prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński popup

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński

BIOGRAM:

doktor habilitowany filozofii, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii (Instytut Pedagogiki) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku. Studiował i prowadził badania min. na nowojorskiej New School for Social Research i University of California at Berkeley. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Komitetu Badań Naukowych i Transregional Center for Democratic Studies (New School). Redaktor naukowy serii wydawniczej Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej przy Wydawnictwie Naukowym DSW. Zainteresowania naukowe: współczesna filozofia polityczna, teoria dyskursu, krytyka społeczna i metodologia nauk społecznych. Autor książek Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej (2012), Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej (2010), oraz redaktor tomów Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej (red., 2009) i Ludwig Wittgenstein – konteksty i konfrontacje (z P. Dehnelem, red., 2011).

Prof. dr hab. Adam A. Zych POPUP

#ekspertDSW: Prof. zw. dr hab. Adam Zych

BIOGRAM:

Prof. zw. dr hab. Adam Zych - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę od 2003 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy od 2004 roku.

 • doktorat - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 1975 r.;
 • habilitacja z zakresu nauk humanistycznych - Uniwersytet Gdański, 1984 r.;

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: geragogika, sytuacja społeczna ludzi w podeszłym wieku, problemy psychologiczne ludzi chorych i psychologia religii. Zainteresowania naukowe Profesora skupiają się wokół psychologii religii, a w szczególności problematyki światopoglądowa współczesnej młodzieży, metodologii postaw światopoglądowych oraz religijności osób starzejących się i starych; gerontologii społecznej, a zwłaszcza pedagogiki starzenia się i starości (garagogika), badania porównawcze sytuacji życiowej ludzi starzejących się i starszych oraz zagadnienia relacji między etnicznością a starzeniem się (gerontologia i pedagogika międzykulturowa), geragogika specjalna, jak również prace nad własną teorią moderacji rozwoju; leksykografia pedagogiczna i gerontologiczna.

pełnione funkcje: kierownik Zakładu Pedagogiki Leczniczej DSW (2005-2008); kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Socjologii Wychowania, Akademia Świętokrzyska, Kielce, Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii AŚ Kielce, Prodziekan Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu AŚ Kielce.

najważniejsze publikacje: monografie - Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej Warszawa 1983; Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1995, wyd. 2. Katowice 1999; Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001; The Living Situation of Elderly Americans of Polish Descent in Chicago, Wrocław 2005; Narodziny nowego wieku. Eseje, felietony i szkice, Wrocław 2005; Leksykon gerontologii, Kraków 2007; Przekraczając 'smugę cienia'. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009; Geragogics: European Research in Gerontological Education and Educational Gerontontology. (współred. C. Berdes i G. D. Dawson), New York 1992; Demograficzne i indywidualne starzenie się - wyzwania edukacyjne, Kielce 2001; 'By człowiek nie musiał cierpieć'. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz. (współred. A. Nowicka), Wrocław 2007. Artykuły - Geragogik als Elfordernis für die Zukunft [w:] W. Bachmann, U. Eckert, K. Poznański (red.),Tradition und Trends der polnischen Sonderpädagogik. - Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik. (Herausg.) Giessen 1991; The Quality of Life of Polish Immigrant and Polish American Ethnic Elderly. ( Współaut. C. Berdes), "Polish American Studies" 1996, 1; Subjective Quality of Life of Polish, Polish-Immigrant, and Polish-American Elderly (Współaut. C. Berdes); "The International Journal of Aging and Human Development" 2000, 4; Immigration Incarnate: Elderly Polish Immigrants and Ethnics Demonstrate the History of an Immigration and Its Effects on Social Class (Współaut. Celia Berdes). "Polish American Studies" 2005, 1; Etniczność a starzenie się - wyzwania edukacyjne. [w:] A. Szeląg (red.), Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, Kraków 2005; Rozpaczać, aby żyć - żałoba w życiu człowieka [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Kraków 2006, wyd. 2. 2008; Czynniki płci rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości [w:] S. Rogala (red.) Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka, Opole 2007; The Child in the Creativity of Janusz Korczak, "Europäische Perspektiven" 2008, 1; Dziecko z przedwczesnym starzeniem się [w:] B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (red.), Dziecko chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami rozwoju, Kraków 2008.

prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik 560x373px

#ekspertDSW: Prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

BIOGRAM:

Dr hab. Jolanta Zwiernik – zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2001 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem.

 • doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1982;
 • habilitacja – Uniwersytet Gdański, 2000.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, socjografii dzieciństwa (warunki życia dziecka), pedagogiki społecznej, socjologii edukacji, teorii wychowania.

pełnione funkcje: Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW w latach 2006-2008, od 2008 roku Kierownik Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki DSW. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Kolegium Fundatorów Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne, które prowadzi placówkę pod nazwą Wrocławska Szkoła Przyszłości; od 2008 roku członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

najważniejsze publikacje: Wybrane uwarunkowania procesu kształcenia Studium empiryczne (współautor R. Łukaszewicz), Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984; Twórcze uczestnictwo w kulturze w perspektywie edukacyjnej Studium empiryczne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988; Alternatywa w edukacji przedszkolnej Studium teoretyczno-empiryczne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996; Dzieciństwo telewizyjne [w:] I. Wojnar (red.) Ten świat – człowiek w tym świecie. Obszary sprzeczności edukacyjnych, Wydaw. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2003; Różne wymiary dziecięcej codzienności [w:] D. Waloszek (red.), Nowe stulecie dziecku, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001; Perspektywa Innego w nauczycielskiej relacji z dzieckiem [w:] R. Piwowarski (red.), Dziecko sukcesy i porażki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007; Nauczyciel wobec niejednoznaczności kategorii „dziecko” [w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impus, Kraków 2008; Wspieranie rozwoju dziecka, czyli kogo? [w:] W. Puślecki (red.), Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008.

prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik popup

#ekspertDSW: Prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

BIOGRAM:

Dr hab. Bożena Wojtasik – zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy.

 • doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1992;
 • habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 1998.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: pedagogika ogólna, pedagogika społeczna, poradoznawstwo. Zainteresowania naukowe Profesor Wojtasik skupiają się wokół zadań doradcy zawodu (kariery), jego społecznych funkcji i przemiany roli we współczesnym świecie, problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży i osób dorosłych oraz pomocy doradcy w refleksyjnym rozwiązywaniu problemów, które związane są z: poznawaniem siebie, świata pracy, wyborem dróg kształcenia, wyborem zawodu, podnoszeniem kwalifikacji, szukaniem pracy, bezrobociem, problematyką szeroko pojętego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, także dla osób niepełnosprawnych.

pełnione funkcje: w latach 2004-2008 Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, 2000 - 2004 – Dyrektor Instytutu Pedagogiki DSWE TWP. W okresie 1999-2003 przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej; obecnie członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej; Przewodnicząca Komitetu Naukowego i organizatorka Międzynarodowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego „Warszawa 2002”, w którym wzięło udział 430 doradców i naukowców z 36 krajów świata.

najważniejsze publikacje: Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców, nauczycieli, Wrocławska Oficyna Nauczycieli, Wrocław 1993; Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993; Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997; redakcja: Zeszyt Naukowy Z podstaw poradoznawstwa, t. 2, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998; Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, Wydaw. Instytut Technologii i Eksploatacji, Wrocław 2001; Współredakcja z A. Kargulową, Doradca – profesja, pasja, powołanie, Warszawa 2003; Współredakcja z E. Kalinowską, A. Kargulową, Counsellor – profession, passion, calling, Wydaw. DSWE, Wrocław 2003; Współredakcja z R. Leppertem, Z. Melosikiem, Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005; Współredakcja z E. Siarkiewicz, Być doradcą! Doświadczenia i refleksje, Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2008.