Speciální pedagogika, předškolní pedagogika a učitelství 1. stupně ZŠ (v českém jazyce) – studium I. stupně (licencjat)

Specializace je určena absolventům středních škol, kteří mají zájem o problematiku výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogiku předškolního a mladšího školního věku. Specializace umožňuje získat interdisciplinární znalosti týkající se schopností a omezení sociálního rozvoje a fungování dětí s různým postižením a moderních poznatků, pokud jde o výchovu dětí a vzdělávání mládeže. Vytváří možnost získat potřebné komunikační dovednosti v kontaktu s žáky a studenty s obvyklým vývojem a s vývojovými poruchami. Získané znalosti, dovednosti a kompetence umožňují samostatné individuální řešení problémů ve výchovně – terapeutické práci s žáky a studenty s mentálním postižením, postižením somatického, smyslového a sociálního vývoje a s obvyklým vývojem, např. v klasických, speciálních a praktických školách. Stojí za zmínku, že absolventi této speciálizace získávají odbornou kvalifikaci pro práci v předškolní výchově a vzdělávání žáků mladšího školního věku (ve standardu vzdělávání v České republice je to I. stupeň základních škol) v rozmanitém prostředí, s ohledem na žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

S potěšením Vám můžeme oznámit, že první čeští absolventi magisterského vzdělávacího programu získali z MŠMT „Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace“.

Potvrzeni odborne kvalifikace z MSMT pro DVS

Studium I. stupně (bakalářského – licencjat) specializace Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol vás připraví pro práci speciálního pedagoga – učitele pro předškolní děti, pro práci s žáky a studenty se speciálními potřebami vyplývajícími z jejich postižení. Znalosti, dovednosti a sociální kompetence, získáte v průběhu a zkušenosti z praxí prováděných v rámci studia, vám umožní pracovat mimo jiné, v mateřských a základních školách ( např. asistent pedagoga); mateřských a základních školách speciálních; speciálních výchovných a vzdělávacích centrech; pedagogicko – psychologických poradnách; střediscích volného času; školských poradenských zařízeních typu speciálně pedagogických center; speciálních zařízeních pro péči o děti.

Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky,

kteří studují v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.

Arrow
Arrow
Slider

Během studia získáte mezioborové znalosti o příčinách a specifikách vývojových poruch u dětí. Budete získávat dovednosti a kompetence nezbytné pro pedagogickou práci a vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Získáte základní dovednosti v diagnóze a terapeutické práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Naučíte se sestavit individuální vzdělávací a terapeutický program založený na funkční diagnostice. Naučíte se vytvořit přehled o výchovné práci se studenty a vykonávat činnosti terapeutické. Naučíte se pomáhat rodině dítěte s postižením. Teoretické znalosti a praktické dovednosti získané během praxe vám dají možnost využít nejnovější vyučovací metody a terapeutickou práci se studenty z různých poruch a stupněmi postižení. Získáte způsobilost v individuální a skupinové práci s dětmi a mládeží a ve spolupráci s dalšími odborníky pracující se studenty. Studijní program je v souladu s požadavky nařízení Ministerstva vědy a vysokého školství ze dne 17. ledna 2012 o vzdělávacích standardů v rámci přípravy na učitelskou profesi.


Dolnoslezská vysoká škola, je MÍSTO PRO TEBE

Semestr I
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Filozofická propedeutika 12/12 4
Základy psychologie 12/12 4
Vývojová psychologie a osobnost 12/18 5
Základy sociologie 12/12 5
Úvod do pedagogiky 18/18 5
Speciální pedagogika 12/15 3
Psychopedie 0/21 3
Český jazyk s didaktikou 0/18 3
Semestr II
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Filozofie výchovy 6/18 3
Sociologie výchovy 12/18 5
Základy obecného didaktiky 12/18 4
Sociální pedagogika 0/18 3
Podpora rozvoje osob se zdravotním postižením a poruchami chování 0/12 2
Didaktika čtení a psaní 6/15 2
Rehabilitační poradenství 0/18 2
Literatura pro děti a mládež se speciální didaktikou 0/18 2
Matematika s didaktikou I 0/21 2
Pedagogika předškolního věku 0/21 3
Praxe náslechová v mateřské škole / Praxe náslechová učitelská 0/30 2
Semestr III
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Pedagogická psychologie 0/18 3
Speciálně pedagogická diagnostika 9/18 4
Sociální patologie a profylaxe 0/18 2
Cizí jazyk 1 0/18 2
Tělesná výchova 1 0/12 0,5
Biomedicínské základy rozvoje a vzdělávání 0/18 4
Didaktika čtení a psaní 0/18 3,5
Matematika s didaktikou II 0/18 2
Pedagogika mladšího školního věku 0/21 3
Metodické postupy při výchově dětí předškolního věku 0/18 2,5
Praxe náslechová – asistentská v mateřské škole 0/60 3
Semestr IV
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Moderní koncepty a vzdělávací systémy 12/18 3
Teoretické a metodologické základy práce s rodinou 9/15 3
Právní základy práce s rodinou dítěte s postižením 12/18 4
Seminář 0/18 4
Cizí jazyk 2 0/18 2
Tělesná výchova 2 0/12 0,5
Etopedie 0/18 3,5
Psychoterapie dětí a mládeže 0/18 3
Základy logopedie 0/18 2
Metodické postupy při vzdělávání žáků mladšího školního věku 0/18 2,5
Praxe asistentská ve škole 0/60 3
Praxe péče a výchova – speciální 1 0/30 2
Semestr V
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice 0/18 4
Diplomový seminář 1 0/18 5
Cizí jazyk 3 0/12 1
Edukace a rehabilitace dětí a žáků s chronickým onemocněním 0/15 2
Metodika práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 0/18 2
Metody terapie dětí s vývojovými poruchami 0/15 2
Techniky zvládání nežádoucího chování 0/12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s lehkým mentálním postižením – předškolní a 1. stupeň základních škol 0/18 2
Tyflopedie 0/18 2
Surdopedie 0/18 2
Pracovní výchova s didaktikou 0/18 2
Základy přírodních věd s didaktikou 0/18 2
Praxe péče a výchova – speciální 2 0/30 2
Učitelská praxe – speciální – v předškolním zařízení 0/30 2
Semestr VI
Předměty Počet hodin (přednášky / cvičení) ECTS
Kulturní kontexty vzdělávání 0/24 3
Diplomový seminář 2 0/18 6
Cizí jazyk 4 0/12 1
Socioterapeutické postupy práce se skupinou 0/18 2
Základy logopedie 0/18 2
Fyzioterapeutická rehabilitace dětí se zdravotním postižením 0/18 2
Metodické postupy ve výchovně vzdělávacím procesu dětí a žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením 0/18 2
Metodika tvorby individuálního vzdělávacího plánu 0/15 2
Výtvarná výchova s didaktikou 0/18 2
Metodika tělesné a zdravotní výchovy 0/18 2
Metodika výuky práce s počítačem 0/18 2
Učitelská praxe – speciální – I. stupeň základních škol 0/30 2

STUDIJNÍ POPLATKY: Zápisné: 350 PLN, Školné:

BANKOVNÍ ÚDAJE:

Název banky:
Bank Zachodni WBK SA 25 oddział we Wrocławiu
Adresa Banky: ul. Gubińska 17, 54-434 Wrocław
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Konto IBAN: PL85109015220000000132097591

ŠKOLNÉ
12 splátek v roku 600 PLN
10 splátek v roku 720 PLN
2 splátky v roku 3 550 PLN
1 splátka za rok 7 000 PLN

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja