Program doktorancki – pedagogika

Program doktorancki z pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych jest przeznaczony dla osób, które chciałyby przygotować doktorat z pedagogiki korzystając jedynie z opieki naukowej któregoś z profesorów Wydziału, a nie z pełnej oferty studiów doktoranckich.. Przyjmujemy kandydatów posiadających silną motywację do pracy naukowej, wysoki poziom samodzielności w badaniach naukowych, którzy z różnych względów nie mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach w ramach studiów doktoranckich (gdyż na przykład mieszkają zagranicą). Przyjęcie do Programu doktoranckiego jest możliwe po uprzedniej rozmowie z kierownikiem studiów doktoranckich – prof. DSW dr. hab. Jerzym Kochanowiczem.


prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz
Kierownik Studiów Doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
spoleczne

KRYTERIA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE Z PEDAGOGIKI


Na bezpłatne studia doktoranckie z pedagogiki rekrutujemy od 1 września do 10 października 2017 roku. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, tzn. że spośród kandydatów przyjmujemy 60 najlepszych.

pedagogika

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


1 września – 10 października 2017 roku
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55 (p.521), 53-611 Wrocław
lub pocztą (obowiązuje termin dostarczenia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

nauki-techniczne

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


12 października 2017 roku, godz. 10:00
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław


Forma postępowania rekrutacyjnego:
– kwalifikacyjna (na życzenie kandydata możliwość przeprowadzenia rozmowy w języku obcym), projekt pracy + wymagane dokumenty (lista poniżej):


Uczestnicy Programu doktoranckiego wnoszą opłatę w kwocie 1.500 zł za semestr, płatną jednorazowo lub w systemie ratalnym. Decyzję o sposobie uiszczania opłat podejmuje uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając deklarację wnoszenia opłat.

 • Wpłaty jednorazowe uczestnik Programu jest zobowiązany wnieść: do 15 października – w semestrze zimowym i do 15 marca – w semestrze letnim.
 • Uczestnik Programu doktoranckiego może uiścić opłatę w trzech równych ratach w terminach: do 15 października, 15 listopada i 15 grudnia – w semestrze zimowym oraz do 15 marca, 15 kwietnia i 15 maja w semestrze letnim. Koszty uczestnictwa w Programie doktoranckim mogą wzrosnąć w przypadku udziału w szkołach letnich. W przypadku rozwiązania umowy o udziale w Programie doktoranckim, opłata – pomniejszona o koszt zajęć, które odbyły się do dnia jej rozwiązania – podlega zwrotowi.
 • Opłaty za Program można uiszczać gotówką w kasie Uczelni – budynek przy ul. Wagonowej 9 we Wrocławiu, pokój nr 6 (poniedziałek – sobota: 10.00-14.00). Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz zaznaczyć, że jest to I (II, III) rata (lub całość) opłaty za udział w Programie doktoranckim na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
 • Opłatę można uiścić również przelewem na konto Uczelni:
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa,
  • konto: 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564,
  • tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, I (II, III) rata za Program doktorancki WNP.
 • Uczestnik Programu doktoranckiego może otrzymać fakturę dokonanej wpłaty. Powinien zwrócić się w tym celu do Kwestury DSW (53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 9, pokój nr 9, tel. 071 358 27 26), podając swoje imię i nazwisko (lub pełną nazwę instytucji, która finansuje jego udział w Programie doktoranckim); pełny adres (z kodem pocztowym); NIP; formę zapłaty (gotówka, przelew); adres do korespondencji, jeśli jest on odmienny od adresu głównego. Faktura zostanie wysłana pocztą. Ewentualnie można ją odebrać osobiście w Kwesturze DSW u pani Agnieszki Słowik (ul. Wagonowa 9, pokój nr 9).

 • Czy Program doktorancki jest tożsamy ze studiami doktoranckimi? – Nie. Wydział Nauk Pedagogicznych DSW posiada od 2009 roku uprawnienia do prowadzenia formalnych studiów doktoranckich. Program doktorancki jest wcześniej wypracowaną ofertą edukacyjną przygotowującą do otwarcia przewodu doktorskiego i napisania pracy doktorskiej.
 • Czy uczestnicy Programu doktoranckiego otrzymują status doktoranta DSW, czy otrzymują legitymacje doktoranckie, zniżki na przejazdy kolejowe, stypendia? – Nie. Uczestnicy Programu doktoranckiego nie są doktorantami ani studentami.
 • Czy uczestnicy Programu doktoranckiego mogą korzystać z biblioteki DSW? – Tak, w pełnym zakresie.
 • Czy uczestnicy Programu doktoranckiego prowadzą zajęcia dydaktyczne na DSW? – Zajęcia na DSW prowadzą pracownicy etatowi Uczelni, tudzież osoby „zatrudnione na umowę zlecenie”. Obsadą zajęć zajmują się Dyrektorzy Instytutów.
 • Czy egzaminy doktorskie można zdawać w trakcie programu doktoranckiego, jeszcze przed wszczęciem przewodu doktorskiego? – Nie. Zgodnie z przepisami, wszystkie egzaminy doktorskie kandydat zdaje po otwarciu przewodu doktorskiego.
 • Czy wystarczy uczestniczyć w zajęciach z języka obcego, oferowanych w ramach programu doktoranckiego, aby zdać egzamin doktorski z języka obcego? – Zajęcia językowe w ramach programu doktoranckiego zostały pomyślane jako okazja do oswojenia kandydatów z przebiegiem, a częściowo również z treścią, egzaminu doktorskiego z języka. Naiwnością byłoby sądzić, że ktoś opanuje jęzk obcy podczas zajęć językowych organizowanych przez Uczelnię na tyle, żeby móc swobodnie zdać egzamin. Kandydaci muszą sami postarać się, na własną rękę, zdobyć odpowiednie kompetencje. Egzamin z języka obcego musi zdać każdy doktorant w ramach przewodu doktorskiego, chyba że posiada certyfikat językowy uznawany przez MNiSW ( zobacz: lista uznawanych certyfikatów ).
 • Czym różni się program doktorancki od przewodu doktorskiego? – Przewód doktorski jest ściśle regulowaną przepisami państwowymi procedurą uzyskania stopnia doktora. Jest przeprowadzany przed Radą Wydziału na wniosek kandydata – patrz dokumenty konieczne do wszczęcia przewodu: Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronie Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW
  Natomiast celem Programu doktoranckiego jest przygotowanie kandydata do wszczęcia przewodu oraz towarzyszenie doktorantowi aż do momentu złożenia przez niego ukończonej pracy doktorskiej.
 • Kiedy kończy się udział w programie doktoranckim? – W momencie złożenia ukończonej pracy doktorskiej lub rozwiązania umowy między uczestnikiem a uczelnią – patrz:regulamin programu doktoranckiego
 • Czy absolwenci innych kierunków studiów niż pedagogika lub pedagogika specjalna mogą uczestniczyć w Programie doktoranckim? – Tak. Natomiast przed wszczęciem przewodu muszą odbyć kolokwium z pedagogiki sprawdzające ich wiedzę z zakresu pedagogiki
 • Jaki jest maksymalny okres uczestniczenia w Programie doktoranckim? – 8 semestrów.
 • Czy uczestnictwo w Programie doktoranckim doprowadza bezpośrednio do uzyskania stopnia doktora? – Nie. Na pewnym etapie Programu uczestnik składa wniosek do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego. Przewód doktorski jest odrębną procedurą, płatną osobno.

  I. Postanowienia ogólne
 • 1. Wydział Pedagogiczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
 • 2. Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
 • 3. Celem Programu jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i pomoc w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

 • II. Nabór
 • 1. Uczestnikiem Programu doktoranckiego może być każdy absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł magistra, zainteresowany uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika lub nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
 • 2. Osoba zamierzająca przestąpić do Programu odbywa rozmowę z Dziekanem właściwego Wydziału, prezentując swe zainteresowania naukowe.
 • 3. Dziekan kieruje kandydata do odpowiedniego opiekuna naukowego.
 • 4. Kandydat kontaktuje się ze wskazanym opiekunem naukowym, który podejmuje decyzję o ewentualnym przyjęciu go na prowadzone przez siebie seminarium doktoranckie. Zgoda opiekuna musi być wyrażona na piśmie.
 • 5. Kandydat zgłasza się do Biura Dziekana właściwego wydziału z kompletem dokumentów zawierającym:
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzający uzyskanie tytułu magistra,
  • określenie tematu rozprawy lub krótki opis problemu badawczego wraz ze zwięzłym uzasadnieniem chęci przystąpienia do Programu,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • zgłoszenie do Programu Doktoranckiego,
  • zgodę opiekuna naukowego,
  • deklarację wnoszenia opłat za udział w Programie,
  • dwie fotografie.
 • 6. Kandydat podpisuje Umowę uczestnictwa w Programie.
 • 7. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dziekana Wydziału, zostaje przekazany doktorantowi za pośrednictwem opiekuna naukowego. Drugi pozostaje w dokumentacji Dziekana właściwego wydziału.
 • III. Opłaty
 • 1. Opłaty za Program doktorancki określa stosowne zarządzenie Rektora DSW.
 • 2. Decyzję o sposobie płatności podejmuje Uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając stosowną deklarację.
 • 3. Etatowi pracownicy Uczelni, dla których DSW jest podstawowym miejscem pracy, są zwolnieni z opłat, o których mowa w pkt. 1.
 • 4. W przypadku rozwiązania Umowy lub zawieszenia uczestnictwa w Programie doktoranckim, zwrotowi podlega część wniesionej opłaty, zgodnie z zasadą, że opłata za każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc Programu stanowi 20% opłaty semestralnej. Program rozpoczyna się w semestrze zimowym 1 października, a w semestrze letnim 1 marca.
 • IV. Organizacja
 • 1. Program doktorancki obejmuje:
  • seminaria doktoranckie,
  • cykliczne seminaria tematyczne,
  • kurs językowy przygotowujący do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
  • konwersatoria doktoranckie.
 • 2. Udział w sympozjach, konferencjach, szkołach letnich, itp., organizowanych przez DSW jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny
 • 3. Seminaria doktoranckie są prowadzone przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych w DSW na stanowisku profesora.
 • 4. Dziekan aktualizuje co semestr informator o prowadzonych seminariach doktoranckich.
 • 5. Grupa seminaryjna nie może liczyć więcej niż dziewięć osób.
 • 6. Liczba godzin seminarium doktoranckiego wynosi co najmniej 20 na semestr.
 • 7. Seminaria cykliczne, wymienione w pkt. 1, mogą być prowadzone również przez przedstawicieli innych ośrodków naukowych.
 • 8. Dwa razy w roku (do dnia 28 lutego i 30 czerwca) każdy uczestnik Programu doktoranckiego ma obowiązek złożyć u Dziekana właściwego wydziału sprawozdanie z postępów w pracy naukowej, uzupełnione opinią opiekuna naukowego.
 • 9. Na prośbę Uczestnika Programu wystawia się stosowne zaświadczenie.
 • V. Postanowienia końcowe
 • 1. Uczestnik bierze udział w Programie doktoranckim do momentu złożenia rozprawy doktorskiej, jednak nie dłużej niż osiem semestrów.
 • 2. Uczestnik może skierować wniosek do Dziekana właściwego wydziału o zmianę opiekuna naukowego.
 • 3. W przypadku stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej Uczestnika Programu Dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, może zawiesić Uczestnika w prawach i obowiązkach lub skreślić z listy uczestników Programu.
 • 4. Zawieszenie (lub ewentualne skreślenie z listy uczestników Programu) następuje również w przypadku niewywiązywania się z płatności.
 • 5. Uczestnik Programu, zawieszony w prawach i obowiązkach, może zostać ponownie przyjęty, jeśli wykaże się stosownymi postępami w pracy naukowej i wywiąże z płatności.
 • 6. Zawieszenie Uczestnika, trwające dłużej niż dwa semestry, stanowi podstawę do rozwiązania z nim umowy.
 • 7. Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę uczestnictwa w Programie, z pisemnym podaniem przyczyny.
 • 8. Organizacja przewodu doktorskiego podlega odrębnemu Regulaminowi.
spoleczne

KONTAKT


SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH:
ul. Strzegomska 55, pok. 521
53-611 Wrocław,
tel. +48 071 356 15 57
e-mail: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

pedagogika

REGULAMIN STUDIÓW


PLIK ZAPISANY JEST W FORMACIE PDF
Do poprawnego odczytu pobierz darmowy program: ACROBAT READER

POBIERZ:
>> Regulamin studiów doktoranckich <<


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej niewątpliwie najmocniejszą stroną. Szkoła od lat podejmuje aktywną współpracę z własnymi absolwentami, co jednocześnie potwierdza wysoki poziom i praktyczny charakter prowadzonych studiów. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym autem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.

PROFESOROWIE PROWADZĄCY SEMINARIA DOKTORANCKIE Z PEDAGOGIKI:

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz 560x373

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz


Rektor DSW

BIOGRAM:

dr hab. Ewa Kurantowicz – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku. Od 2004 roku Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy. Jest zatrudniona na stanowisku profesora.


rozwój naukowy:

 • doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1996;
 • habilitacja – Uniwersytet Gdański, 2008.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: andragogika. Zainteresowania naukowe: społeczne teorie uczenia się dorosłych, aktywne, demokratyczne obywatelstwo, rozwój lokalny i edukacja, badania krytyczne w edukacji, społeczności uczące się, kształcenie ustawiczne i uczenie się przez całe zycie.

sprawowane funkcje: 1998 - 2008 sekretarz Redakcji „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, dyrektor Wydawnictwa Naukowego DSW od 2004 r., od 2008 roku Dyrektor Instytutu Pedagogiki WNP DSW, kierownik Zaocznych Studiów Licencjackich w Kłodzku Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1998-2001. Członek European Society for Research on the Education of Adults od 1994 roku, a od 2001 roku członek Steering Committee of European Society for Research on the Education of Adults, vice - prezydent stowarzyszenia od 2005. Współprzewodnicząca grupy badawczej Between Local and Global: Adult Learning and Development Network of ESREA (od 2006), koordynator międzynarodowych naukowych projektów badawczych (Promoting Reflective Independent Learning in Higher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners In Higher Education), członek Rady Redakcyjnej europejskiego czasopisma RELA.

najważniejsze publikacje: Adult Education and Democratic Citizenship II. A. Bron, J. Field, E. Kurantowicz (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998; Normatywizm etyczność zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki, M. Nowak-Dziemianowicz, E. Kurantowicz (red.) 2001; Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się, E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.) 2003 - numery specjalne kwartalnika „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”; ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning, A. Bron, E. Kurantowicz, L. West, H.S. Olesen (red.), Wrocław 2005; Human Development and Adult Learning, A. Fragoso, E. Lucio-Villegas, E. Kurantowicz (red.), Universidade do Algarve, Faro, Portugalia, 2006; O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki uczenia się ludzi dorosłych, Wydaw. Naukowe DSWE, Wrocław 2007; Becoming a more critical, autonomous reflective learner, PRILHE project – Lecturer’s Toolkit, B. Merrill, R. Johnston (red.), Univeristy of Warwick, 2007 (pr. zespołowa.); Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2007.

hana

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Hana Červinková

BIOGRAM:

dr hab. Hana Cervinkova – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, kierownik Zakładu Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją, prodziekan ds. międzynarodowej edukacji i badań


rozwój naukowy:

 • doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1990;
 • habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 2003.

reprezentowana dziedzina: Antropologia kulturowa, antropologia edukacji

główne zainteresowania badawcze: Etnografia i edukacja, badania edukacyjne w działaniu antropologia miasta, transformacja demokratyczna, Europa Środkowa

członkostwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL); American Anthropological Association (AAA); European Association of Social Anthropologists (EASA) - członek Zarządu w latach 2013-2014 i 2015-2016; International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR); Member of the Network of East West Women (NEWW); International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO); Czech Association of Social Anthropologists (CASA)

pełnione funkcje: Wiceprzewodnicząca Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2015 – 2016; Członek Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2013 – 2014; Zastępca redaktora naczelnego Forum Oświatowego (Educational Forum) – recenzowanego czasopisma naukowego poświęconego studiom edukacyjnym, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Dolnośląską Szkołę Wyższą; Członek Rady Akademickiej Interdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska; Członek redakcji Social Studies – recenzowanego czasopisma naukowego, wydawanego przez Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska.; Członek Rady Naukowej The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw

najważniejsze publikacje: Monografie i książki pod redakcją: 2015 Rethinking Ethnography of Central Europe (ed. H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, New York: Palgrave Macmillan); 2014 Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej z perspektywy doświadczeń uczestników projektu "Sprawni w pracy", Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; 2013 Edukacyjne badania w działaniu (ed. z B.D. Gołębniak), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.; 2010 Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (ed. z B. D. Gołębniak), Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.; 2008 Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu (ed.) Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; 2006 Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership. Prague Series w: Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out. Wybrane artykuły i rozdziały w książkach pod redakcją: 2014 Staging encourters" through anthropological and pedagogical practices in urban central Europe, Český lid: Etnologický časopis, 101 (1), s. 19-34 (razem z Juliet Golden); 2014 Przestrzenie publiczne i edukacja ku demokracji uczestniczącej, Zoon Politikon (5), s. 25-33; 2014 Książki wygnane wracają do Wrocławia: Profesor Fritz Stern przekazuje swój prywatny księgozbiór Bibliotece Uniwersyteckiej, w: Przemyśleć Europę: "Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna" dla Ministra Joschki Fischera/ Edyta Stadtmüller, Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Wrocław: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 35-36; 2014 Centennial Hall in Wroclaw: Re-envisioning a protected urban landscape against the backdrop of changing European borders and identities, w: Landscape Anthropology in European Protected Areas/ Pablo Vidal-Gonzalez (ed.), Stavanger: University of Stavanger, s. 139-148 (razem z Juliet Golden); 2014 Na ratunek wrocławskim krasnoludkom: antropologia zaangażowana w neoliberalnej przestrzeni miejskiej, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej/ Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk (red.), Kraków: TAiWPN Universitas, s. 73-95; 2013 Revalorization of Centennial Hall and the Exhibition Grounds in Wroclaw (2007-2011): Issues in Historic Preservation and Sustainability, in: Proceedings of the 12th International Docomomo Conference "The Survival of Modern From Coffee Cup to Plan", August 7-10, 2012 in Espoo, Finland/ Timo Tuomi, Tommi Lindh, Miia Perkkiö, Jenni Sahramaa (eds.), Porvoo: Bookwell Oy, 2013, s. 161-174 (razem z Jerzym Ilkoszem); 2013 Anthropological perspectives on democratic citizenship education and globalization, Studia Edukacyjne (27), s. 253-262; 2013 The Kidnapping of Wroclaw’s Dwarves: The Symbolic Politics of Neoliberalism in Urban East-Central Europe, East European Politics & Societies, listopad 2013, 27: 743-756, po raz pierwszy opublikowane 17 czerwca 2013 doi:10.1177/0888325413488627.; 2013 Przywracając pamięć miastu: z antropologiczno-pedagogicznych badań w działaniu,W: Edukacyjne badania w działaniu / Cervinkova Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (Red.), Waszawa: Wydawnictwo Scholar; 2013 Etnografia edukacyjna i badania w działaniu: z warsztatu kształcenia nauczycieli, Forum Oświatowe, 2013, 1 (48) , s. 123-137; 2012 Centennial Hall in Wroclaw. Challenges of Construction and Preservation (z Jerzym Ilkoszem), w Structural Analysis of Historical Constructions, Jerzy Jasieńko (ed.), Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1029-1040.; 2012 Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, Terażniejszość-Człowiek-Edukacja, Vol. 57, nr 1, 7-17.; 2012 Feminist Theory, Anthropology and Engagement, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, Vol. 16, nr 1, 25-36.; 2012 Postcolonialism, postsocialism and the anthropology of east-central Europe, Journal of Postcolonial Writing, Vol. 48, nr 2, maj 2012, 157-165.; 2012 Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku, Forum Oświatowe, 1 (46), 267-283.; 2011 International Learning Communities for Local and Global Citizenship, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. Vol. 2, No. 2, 181-192.; 2009 Widmo Švejka i profesjonalizaca czeskiej armii, Kultura i społeczeństwo, LIII (3), 129-144.; 2009 Migs and Cadres on the Move: Thoughts on the Mimetic Dimensions of Postsocialism, Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home, László Kürti Peter Skalník(ed.), Oxford: Berghahn, str.. 76-94.; 2009 The Phantom of the Good Soldier Švejk in the Czech Army Accession to NATO (2001-2002), International Journal of Politics, Culture and Society, 22(3), str. 359-371.; 2008 Bolączki męskości na buzerplatz: oficerowie czeskiej armii w ‘okresie przejścia, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(10), str. 5-20.; 2006 Time to Waste: Notes on the Culture of the Enlisted in the Professionalizing Czech Military, Dedovshchina in the Post-Soviet Military: Hazing of Russian Army Conscripts in a Comparative Perspective. (recenzja książki – przedruk numeru specjalnego czasopisma internetowego z 2004). Francoise Dauce i Elisabeth Sieca-Kozlowski (Eds.), Stuttgart (Niemcy): Ibidem-Verlag, 205-220.; 2005 Anthropology and the Politics of Learning: Notes on the Alternative Practice of Anthropology in the Post-Socialist Context, w Anthropology of Europe: Teaching and Research, ed. Petr Skalnik, Praga: Set Out, 27-36.; 2005 Melancholic Masculinity in the Czech Military after Socialism, Spaces of Masculinity, ed. Bettina van Hoven i Kathrin Hörschelmann, Oxon (UK) i New York (USA): Routledge, 63-72.

dr Jerzy Kochanowicz popup

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

BIOGRAM:

dr hab. Jerzy Kochanowicz – jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2005 roku, na stanowisku profesora.


rozwój naukowy:

 • doktorat – Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt am Main), 1999;
 • habilitacja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2003.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Prof. Kochanowicz jest pedagogiem, zakres jego działalności naukowej to: historia oświaty i wychowania, doktryny pedagogiczne, pogranicze pedagogiki i teologii.

sprawowane funkcje: w latach 2003-2005 kierownik Katedry Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej WSF-P Ignatianum w Krakowie, od 2005 roku Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, kierownik Zakładu Historii Edukacji;

pełnione funkcje: Wiceprzewodnicząca Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2015 – 2016; Członek Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2013 – 2014; Zastępca redaktora naczelnego Forum Oświatowego (Educational Forum) – recenzowanego czasopisma naukowego poświęconego studiom edukacyjnym, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Dolnośląską Szkołę Wyższą; Członek Rady Akademickiej Interdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska; Członek redakcji Social Studies – recenzowanego czasopisma naukowego, wydawanego przez Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska.; Członek Rady Naukowej The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw

najważniejsze publikacje: Für euch Priester, mit euch Christ. Das Verhältnis von gemeinsamem und besonderem Priestertum (=Frankfurter Theologische Studien, t. 59), Frankfurt am Main 2000; Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku. Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politie institutionem, Kraków 2001; Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002; Chrześcijański postulat dialogu międzyreligijnego jako wkład w budowanie pokoju [w:] M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Dialog w kulturze, Toruń 2003; Źródła do dziejów oświaty jezuickiej okresu staropolskiego [w:] W. Szulakiewicz (red.), Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, , Toruń 2003; Wkład jezuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego [w:] I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.), Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, Kraków 2004; Jesuit Music Seminaries in Poland and Lithuania during the 17th and 18th Centuries, “Studia Comeniana et Historica” 75-16 (2006), s. 172-178; Pedagogia ignacjańska – założenia teoretyczne i praktyka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 204 (2007, 2), s. 165-179; Państwo a edukacja (red. z T. Tokarzem), Wrocław 2008.

dr Paweł Rudnicki popup

#ekspertDSW: dr Paweł Rudnicki

Danuta Kornafel popup

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Danuta Kornafel

BIOGRAM:

Dr hab. Danuta Kornafel – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku, na stanowisku profesora.


rozwój naukowy:

 • doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1978;
 • habilitacja z zakresu nauk biologicznych - Uniwersytet Wrocławski, 1996.

reprezentowana dziedzina: nauki biologiczne. Specjalizacja naukowa - antropologia.

sprawowane funkcje: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1999-2007)- od 2007 vice-Prezes PTA, Vice-Przewodnicząca Komisji Antropologii Polskiej Akademii Nauk II Wydział (od 2007), Przewodnicząca Komisji Konkursowej WNB Uniwersytetu Wrocławskiego, Vice-Przewodnicząca Rady Naukowej ZA PAN, kierownik Muzeum Człowieka Katedry Antropologii UWr i ZA PAN, kierownik Zakładu (2000-2003), następnie Katedry Biologii i Ekologii Człowieka AWF we Wrocławiu (2003-2005). Kierownik zespołu badawczego z zakresu auksologii, antropologii klinicznej, promocji zdrowia (współpraca z ZA PAN, AWF, AM – we Wrocławiu). Członek European Anthropological Association (od 1984 r.), członek zespołu ds. współpracy naukowo-badawczej z Medical Faculty Uppsala University (promocja zdrowia) (od 2002 r.) oraz PTA z ICMP ONZ (2000-2002).

najważniejsze publikacje: samodzielne: Masa i długość ciała noworodków urodzonych w latach 1941-1984 w dużych miastach Polski, ”Ped.Pol.”,1990; .Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała człowieka, Wydaw. UWr, Wrocław 1995; Dojrzałość biologiczna noworodków jako miernik zdrowia społeczeństwa[w:] A. Jopkiewicz, Auksologia a promocja zdrowia, 1997; (red. monografii): Skąd idziemy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, 1998; Wybrane cechy noworodków w skrajnych grupach wieku matek [w:] A. Malinowski (red.), Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 2002; rozdz. „Mierniki rozwoju w prewencji zdrowia dzieci i młodzieży” [w:] A. Jankowski (red.) Podstawy pediatrii dla lekarzy i studentów medycyny, 2003; Stan biologiczny noworodków miernikiem przemian w Polsce. „Standardy Medyczne”, 2006; Newborn’s sex as a measure of mother’s and environmental conditions. “P.J.Envir.Stud.”, 2006; Relantionship between the Health and Development Status of Children between Six and Eight Years Old and the Age of their Mothers at Childbitrh” “P.J. Envir. Stud.”, 2008; The Age of Mother at Birth as Indicator of Parental Investment and Childhood Development. “P.J. Evir. Stud.”, 2008; współautorstwo: Social factors. differentiating subiective health estimation in young women, “Scripta Periodica”, 2000, 3; Somatotype traits of woman suffering from endometrium cancer. Journal of Oncology, 2004, 54; Epidemia nowotworów w Polsce [w:] F. Lwow (red.) Podręcznik dla studentów i lekarzy Promocja Zdrowia, 2004; Epidemie XXI wieku: otyłość, cukrzyca, choroby krążenia i osteoporoza [w:] A. Milewicz (red.), Medycyna po dyplomie, 2004; Somatotype traits of woman suffering from endometrium cancer, „Nowotwory -Polish Journal of Oncology” 2004, 54; Promocja zdrowia – podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych (red. F. Lwow i A. Milewicz) (rozdz. Epidemiologia nowotworów w Polsce.), , Wrocław 2004; Parametry urodzeniowe jako czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych „Anthropological Review”, 2005; Health Risk Behaviours as the Element of Young Adults` Lifestyle. „P.J.Envir.Stud.” 2008; The Level of Knowledge and Attitiudes Towards HIV/AIDS among Adolescents, ”P.J. Envir. Stud.”, 2008; Seasonal Variation in Particulate Matter during Pregnancy - Effectson Birth Outcomes,. “P.J. Envir. Stud.”, 2008.

prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński popup

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński

BIOGRAM:

doktor habilitowany filozofii, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii (Instytut Pedagogiki) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku. Studiował i prowadził badania min. na nowojorskiej New School for Social Research i University of California at Berkeley. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Komitetu Badań Naukowych i Transregional Center for Democratic Studies (New School). Redaktor naukowy serii wydawniczej Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej przy Wydawnictwie Naukowym DSW. Zainteresowania naukowe: współczesna filozofia polityczna, teoria dyskursu, krytyka społeczna i metodologia nauk społecznych. Autor książek Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej (2012), Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej (2010), oraz redaktor tomów Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej (red., 2009) i Ludwig Wittgenstein – konteksty i konfrontacje (z P. Dehnelem, red., 2011).

Prof. dr hab. Adam A. Zych POPUP

#ekspertDSW: Prof. zw. dr hab. Adam Zych

BIOGRAM:

Prof. zw. dr hab. Adam Zych - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę od 2003 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy od 2004 roku.

 • doktorat - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 1975 r.;
 • habilitacja z zakresu nauk humanistycznych - Uniwersytet Gdański, 1984 r.;

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: geragogika, sytuacja społeczna ludzi w podeszłym wieku, problemy psychologiczne ludzi chorych i psychologia religii. Zainteresowania naukowe Profesora skupiają się wokół psychologii religii, a w szczególności problematyki światopoglądowa współczesnej młodzieży, metodologii postaw światopoglądowych oraz religijności osób starzejących się i starych; gerontologii społecznej, a zwłaszcza pedagogiki starzenia się i starości (garagogika), badania porównawcze sytuacji życiowej ludzi starzejących się i starszych oraz zagadnienia relacji między etnicznością a starzeniem się (gerontologia i pedagogika międzykulturowa), geragogika specjalna, jak również prace nad własną teorią moderacji rozwoju; leksykografia pedagogiczna i gerontologiczna.

pełnione funkcje: kierownik Zakładu Pedagogiki Leczniczej DSW (2005-2008); kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Socjologii Wychowania, Akademia Świętokrzyska, Kielce, Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii AŚ Kielce, Prodziekan Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu AŚ Kielce.

najważniejsze publikacje: monografie - Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej Warszawa 1983; Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1995, wyd. 2. Katowice 1999; Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001; The Living Situation of Elderly Americans of Polish Descent in Chicago, Wrocław 2005; Narodziny nowego wieku. Eseje, felietony i szkice, Wrocław 2005; Leksykon gerontologii, Kraków 2007; Przekraczając 'smugę cienia'. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009; Geragogics: European Research in Gerontological Education and Educational Gerontontology. (współred. C. Berdes i G. D. Dawson), New York 1992; Demograficzne i indywidualne starzenie się - wyzwania edukacyjne, Kielce 2001; 'By człowiek nie musiał cierpieć'. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz. (współred. A. Nowicka), Wrocław 2007. Artykuły - Geragogik als Elfordernis für die Zukunft [w:] W. Bachmann, U. Eckert, K. Poznański (red.),Tradition und Trends der polnischen Sonderpädagogik. - Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik. (Herausg.) Giessen 1991; The Quality of Life of Polish Immigrant and Polish American Ethnic Elderly. ( Współaut. C. Berdes), "Polish American Studies" 1996, 1; Subjective Quality of Life of Polish, Polish-Immigrant, and Polish-American Elderly (Współaut. C. Berdes); "The International Journal of Aging and Human Development" 2000, 4; Immigration Incarnate: Elderly Polish Immigrants and Ethnics Demonstrate the History of an Immigration and Its Effects on Social Class (Współaut. Celia Berdes). "Polish American Studies" 2005, 1; Etniczność a starzenie się - wyzwania edukacyjne. [w:] A. Szeląg (red.), Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, Kraków 2005; Rozpaczać, aby żyć - żałoba w życiu człowieka [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Kraków 2006, wyd. 2. 2008; Czynniki płci rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości [w:] S. Rogala (red.) Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka, Opole 2007; The Child in the Creativity of Janusz Korczak, "Europäische Perspektiven" 2008, 1; Dziecko z przedwczesnym starzeniem się [w:] B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (red.), Dziecko chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami rozwoju, Kraków 2008.

prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik 560x373px

#ekspertDSW: Prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik

BIOGRAM:

Dr hab. Jolanta Zwiernik – zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2001 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem.

 • doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1982;
 • habilitacja – Uniwersytet Gdański, 2000.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, socjografii dzieciństwa (warunki życia dziecka), pedagogiki społecznej, socjologii edukacji, teorii wychowania.

pełnione funkcje: Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW w latach 2006-2008, od 2008 roku Kierownik Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki DSW. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Kolegium Fundatorów Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne, które prowadzi placówkę pod nazwą Wrocławska Szkoła Przyszłości; od 2008 roku członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

najważniejsze publikacje: Wybrane uwarunkowania procesu kształcenia Studium empiryczne (współautor R. Łukaszewicz), Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984; Twórcze uczestnictwo w kulturze w perspektywie edukacyjnej Studium empiryczne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988; Alternatywa w edukacji przedszkolnej Studium teoretyczno-empiryczne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996; Dzieciństwo telewizyjne [w:] I. Wojnar (red.) Ten świat – człowiek w tym świecie. Obszary sprzeczności edukacyjnych, Wydaw. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2003; Różne wymiary dziecięcej codzienności [w:] D. Waloszek (red.), Nowe stulecie dziecku, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001; Perspektywa Innego w nauczycielskiej relacji z dzieckiem [w:] R. Piwowarski (red.), Dziecko sukcesy i porażki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007; Nauczyciel wobec niejednoznaczności kategorii „dziecko” [w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impus, Kraków 2008; Wspieranie rozwoju dziecka, czyli kogo? [w:] W. Puślecki (red.), Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008.

prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik popup

#ekspertDSW: Prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

BIOGRAM:

Dr hab. Bożena Wojtasik – zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy.

 • doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1992;
 • habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 1998.

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: pedagogika ogólna, pedagogika społeczna, poradoznawstwo. Zainteresowania naukowe Profesor Wojtasik skupiają się wokół zadań doradcy zawodu (kariery), jego społecznych funkcji i przemiany roli we współczesnym świecie, problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży i osób dorosłych oraz pomocy doradcy w refleksyjnym rozwiązywaniu problemów, które związane są z: poznawaniem siebie, świata pracy, wyborem dróg kształcenia, wyborem zawodu, podnoszeniem kwalifikacji, szukaniem pracy, bezrobociem, problematyką szeroko pojętego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, także dla osób niepełnosprawnych.

pełnione funkcje: w latach 2004-2008 Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, 2000 - 2004 – Dyrektor Instytutu Pedagogiki DSWE TWP. W okresie 1999-2003 przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej; obecnie członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej; Przewodnicząca Komitetu Naukowego i organizatorka Międzynarodowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego „Warszawa 2002”, w którym wzięło udział 430 doradców i naukowców z 36 krajów świata.

najważniejsze publikacje: Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców, nauczycieli, Wrocławska Oficyna Nauczycieli, Wrocław 1993; Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993; Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997; redakcja: Zeszyt Naukowy Z podstaw poradoznawstwa, t. 2, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998; Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, Wydaw. Instytut Technologii i Eksploatacji, Wrocław 2001; Współredakcja z A. Kargulową, Doradca – profesja, pasja, powołanie, Warszawa 2003; Współredakcja z E. Kalinowską, A. Kargulową, Counsellor – profession, passion, calling, Wydaw. DSWE, Wrocław 2003; Współredakcja z R. Leppertem, Z. Melosikiem, Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005; Współredakcja z E. Siarkiewicz, Być doradcą! Doświadczenia i refleksje, Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2008.