PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia dualne)

SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka PŁATNE STAŻE ZAWODOWE CERTYFIKOWANE KURSY WIZYTY STUDYJNE

PEDAGOGIKA

SPECJALNA

studia dualne

NOWOŚĆ W OFERCIE DSW

(rekrutacja do 21.09.18)

Studia dualne na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA realizowane na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią Ci podjęcie pracy w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

Tryb studiów i organizacja zajęć:

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i będą realizowane w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów weźmiesz udział w wyjazdach studyjnych (opłacone z projektu: podróż, noclegi, delegacje) do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji, Austrii i Niemczech . W ramach programu studiów ukończysz też bezpłatne certyfikowane kursy doskonalące, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapii ręki, Komunikacji alternatywna i wspomagającej, Dogoterapii, Wspierania nauczycieli w pracy z dzieckiem z mutyzmem selektywnym, Integracją funkcji wykonawczych, Nowych technologii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. W trakcie studiów odbędziesz również płatne staże zawodowe, dzięki którym będziesz mogła/mógł w realnym środowisku pracy pedagogów specjalnych sprawdzić swe kompetencje zawodowe zdobywane w czasie studiów.

Eksperci, praktycy oraz zapraszani goście, zajmujący się pedagogiką specjalną i szeroko pojętą edukacją i reahbilitacją,jak i terapią, nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy, planowania działań terapeutycznych i ich realizacji. Zajęcia, seminaria i warsztaty są prowadzone w pracowniach multimedialnych i komputerowych oraz w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością sensoryczną, możesz skorzystać z pomocy asystenta lub tłumacza języka migowego. Do Twojej dyspozycji jest również największa niepubliczna biblioteka akademicka w Polsce. W Bibliotece DSW, oprócz książek, znajdziesz bogatą bazę czasopism – w wersji papierowej i elektronicznej. Masz możliwość skorzystania z dostępu do e-książek (ibuk) oraz baz danych (EBSCO, Emerald czy Elsevir).

pedagogika

PODSTAWOWE INFORMACJE


kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA
– studia I stopnia (licencjackie)
– studia o profilu praktycznym
– studia bezpłatne
– opłata rekrutacyjna 190 PLN
☛ LIMIT MIEJSC: 24 OSOBY

spoleczne

ADRESACI STUDIÓW:


Studia dualne kierowane są do osób, które są absolwentami szkół średnich i legitymują się posiadaniem świadectwa dojrzałości, wykazują predyspozycje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub w obszarze pomocy społecznej.

pedagogika

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW


Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć do 21 września 2018 roku

Centrum Rekrutacyjne DSW
ul. Strzegomska 55 (p.14),
53-611 Wrocław
lub pocztą (obowiązuje termin dostarczenia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

spoleczne

KRYTERIA REKRUTACJI


Grupa docelowa studentów/tek zostanie wybrana w procesie rekrutacji w oparciu o zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do tych profesji. W procesie rekrutacji założono pierwszeństwo osób zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, w tym np. migrantów, osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych, o ile zgłoszą się do projektu.

nauki-techniczne

WARUNKI REKRUTACJI


☛ wyniki matury
(średnia ocen z matury)
☛ rozmowa kwalifikacyjna na podstawie zadanej literatury

nauki-techniczne

TERMINY REKRUTACJI


☛ 22 września 2018 roku
ogłoszenie listy rankingowej
☛ 24-25 września 2018
rozmowy kwalifikacyjne
☛ 27 września 2018
ogłoszenie wyników rekrutacji
☛ do 28 września 2018
podpisanie umów z kandydatami

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej rozpocznie realizację dwóch projektów dydaktycznych, które wygrały konkurs na studia dualne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.| Informacje o konkursie: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( projekt wdrożeniowy ) | Numer i nazwa osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. | Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym | Tytuł projektu: Praca socjalna – studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (PRS-SD) – dofinansowanie 896 285 zł/ całość 960 485,00 zł.


STUDIA STACJONARNE
opłata rekrutacyjna 190 zł
czesne / opłata za studia studia bezpłatne (finansowane z projektu)
STUDIA NIESTACJONARNE
opłata rekrutacyjna nie dotyczy
czesne / opłata za studia rekrutacja tylko na studia stacjonarne

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA W DSW?

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ
MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH
ORAZ SEMINARIACH NAUKOWYCH POZA PROGRAMEM STUDIÓW
previous arrow
next arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.

WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA:


Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji
Rekrutacja
Prof. dr hab. Adam A. Zych POPUP

#ekspertDSW: Prof. zw. dr hab. Adam Zych

BIOGRAM:

Prof. zw. dr hab. Adam Zych - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę od 2003 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy od 2004 roku.

  • doktorat - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 1975 r.;
  • habilitacja z zakresu nauk humanistycznych - Uniwersytet Gdański, 1984 r.;

reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: geragogika, sytuacja społeczna ludzi w podeszłym wieku, problemy psychologiczne ludzi chorych i psychologia religii. Zainteresowania naukowe Profesora skupiają się wokół psychologii religii, a w szczególności problematyki światopoglądowa współczesnej młodzieży, metodologii postaw światopoglądowych oraz religijności osób starzejących się i starych; gerontologii społecznej, a zwłaszcza pedagogiki starzenia się i starości (garagogika), badania porównawcze sytuacji życiowej ludzi starzejących się i starszych oraz zagadnienia relacji między etnicznością a starzeniem się (gerontologia i pedagogika międzykulturowa), geragogika specjalna, jak również prace nad własną teorią moderacji rozwoju; leksykografia pedagogiczna i gerontologiczna.

pełnione funkcje: kierownik Zakładu Pedagogiki Leczniczej DSW (2005-2008); kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Socjologii Wychowania, Akademia Świętokrzyska, Kielce, Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii AŚ Kielce, Prodziekan Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu AŚ Kielce.

najważniejsze publikacje: monografie - Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej Warszawa 1983; Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1995, wyd. 2. Katowice 1999; Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001; The Living Situation of Elderly Americans of Polish Descent in Chicago, Wrocław 2005; Narodziny nowego wieku. Eseje, felietony i szkice, Wrocław 2005; Leksykon gerontologii, Kraków 2007; Przekraczając 'smugę cienia'. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009; Geragogics: European Research in Gerontological Education and Educational Gerontontology. (współred. C. Berdes i G. D. Dawson), New York 1992; Demograficzne i indywidualne starzenie się - wyzwania edukacyjne, Kielce 2001; 'By człowiek nie musiał cierpieć'. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz. (współred. A. Nowicka), Wrocław 2007. Artykuły - Geragogik als Elfordernis für die Zukunft [w:] W. Bachmann, U. Eckert, K. Poznański (red.),Tradition und Trends der polnischen Sonderpädagogik. - Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik. (Herausg.) Giessen 1991; The Quality of Life of Polish Immigrant and Polish American Ethnic Elderly. ( Współaut. C. Berdes), "Polish American Studies" 1996, 1; Subjective Quality of Life of Polish, Polish-Immigrant, and Polish-American Elderly (Współaut. C. Berdes); "The International Journal of Aging and Human Development" 2000, 4; Immigration Incarnate: Elderly Polish Immigrants and Ethnics Demonstrate the History of an Immigration and Its Effects on Social Class (Współaut. Celia Berdes). "Polish American Studies" 2005, 1; Etniczność a starzenie się - wyzwania edukacyjne. [w:] A. Szeląg (red.), Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, Kraków 2005; Rozpaczać, aby żyć - żałoba w życiu człowieka [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Kraków 2006, wyd. 2. 2008; Czynniki płci rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości [w:] S. Rogala (red.) Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka, Opole 2007; The Child in the Creativity of Janusz Korczak, "Europäische Perspektiven" 2008, 1; Dziecko z przedwczesnym starzeniem się [w:] B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (red.), Dziecko chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami rozwoju, Kraków 2008.

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Marek Heine


białe tło

#ekspertDSW: Prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka


białe tło

#ekspertDSW: dr Bożena Bartosik


białe tło

#ekspertDSW: dr Anna Karłyk-Ćwik


dr Małgorzata Oleniacz

#ekspertDSW: dr Małgorzata Oleniacz


białe tło

#ekspertDSW: dr Jacek Raińczuk


białe tło

#ekspertDSW: dr Dariusz Rutkowski


białe tło

#ekspertDSW: mgr Jolanta Wierzbanowska-Olejniczak


białe tło

#ekspertDSW: mgr Agnieszka Sekułowicz


białe tło

#ekspertDSW: mgr Anna Suchon


Agnieszka Szymajda popup

#ekspertDSW: dr Agnieszka Szymajda