Ogólne zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej DSW

1. Do Szkoły Doktorskiej DSW może być przyjęta osoba, która:
1.1. posiada tytuł magistra lub tytuł zawodowy równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, uznawany za równoważny według zasad, o których mowa w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
1.2. uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika badawczo-dydaktycznego DSW, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, bądź spełniającego warunki o których mowa w art. 190 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niespełniającego przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 190 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej DSW w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej DSW.
3. W uzasadnionych przypadkach Senat może – na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej DSW – zwiększyć limit przyjęć.
4. Rekrutacja na studia doktoranckie obywateli polskich oraz osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich, odbywa się w drodze konkursu.
4.1. Przyjęcie kandydatów na I rok do Szkoły Doktorskiej DSW następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami mogą być: egzamin z nowożytnego języka obcego, opinia pisemna opiekuna pracy magisterskiej, opinia pisemna przyszłego promotora pracy doktorskiej, list polecający, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin pisemny lub ustny z wybranych dziedzin, wyniki dotychczasowych studiów, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe, list motywacyjny, bądź też wszystkie z wymienionych form jednocześnie.
4.2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej DSW Senat ustala szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są liczone w skali punktowej.
6. O przyjęciu do szkoły doktorskiej, na podstawie postępowania określonego w pkt. 5, decyduje liczba uzyskanych punktów.
7. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w szkole doktorskiej na podstawie decyzji administracyjnej rektora (art. 323 ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
8. Od osób wymienionych pkt. 7 wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za równoważny według zasad, o których mowa w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
9. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej DSW winni złożyć następujące dokumenty:
a. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej DSW (formularz dostępny na stronie internetowej DSW);
b. CV;
c. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
d. oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu;
e. trzy kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
f. deklarację planów naukowych/projekt pracy badawczej (max: 3 s.);
g. krótką prezentację pracy magisterskiej (max: 2 s.);
h. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na co najmniej B2;
i. dokumentację osiągnięć naukowych;
j. dodatkową dokumentację potwierdzającą kwalifikacje (dorobek naukowy: publikacje, nagrody; staże; członkostwo w kołach naukowych);
k. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10. Kandydaci mogą złożyć inne dokumenty, ich zdaniem istotne w procesie rekrutacji.
11. Termin i miejsce składania dokumentów określa Rektor.
12. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej DSW przeprowadza komisja powoływana przez Rektora. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: Dyrektora Szkoły doktorskiej DSW (przewodniczący), co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego reprezentujących dyscyplinę naukową właściwą dla prezentowanego przez kandydatów tematu doktoratu (pedagogika lub nauki o komunikacji i mediach), przedstawiciela doktorantów, protokolanta.
13. Uczestnictwo w pracach komisji rekrutacyjnej realizowane jest w ramach puli obowiązków organizacyjnych.
14. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
14.1. prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji,
14.2. przyjmowanie dokumentów,
14.3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
14.4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej DSW,
14.5. zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
15. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
16. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie konkursowe do Szkoły Doktorskiej DSW w sposób uchwalony przez Senat DSW, biorąc między innymi pod uwagę:
16.1. spełnienie przez kandydata warunków ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
16.2. przebieg studiów prowadzących do dyplomu magisterskiego;
16.3. osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz inne zaangażowanie naukowe;
16.4. wyniki egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
17. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są ogłaszane w postaci list wywieszanych w miejscu urzędowania komisji rekrutacyjnych. Mogą być równocześnie zamieszczane w formie elektronicznej na stronie internetowej DSW.
18. Kandydaci mają prawo, w obecności członka komisji, do wglądu do dokumentów swojego postępowania rekrutacyjnego w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy zakwalifikowanych kandydatów, w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten należy podać do wiadomości kandydatów.
19. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół. Protokół zawiera liczbę uzyskanych punktów z postępowania rekrutacyjnego.
20. Protokół podpisują: przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.
21. Po zakończeniu postępowania komisja rekrutacyjna sporządza:
21.1. listę alfabetyczną oraz rankingową (według liczby uzyskanych punktów) wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym;
21.2. alfabetyczną listę kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej DSW, wraz z punktacją z postępowania rekrutacyjnego, protokołem z postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentami osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej DSW; dokumenty te przekazuje do Biura ds. kształcenia doktorantów w terminie do 7 dni od sporządzenia listy.
22. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od które przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który decyzję wydał. Wniosek składa się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
23. Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna.

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro ds. studiów doktoranckich

✉ napisz: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356-15-57

Rekrutacja