DOKTORSKÉ STUDIUM Z PEDAGOGIKY V ČESKÉM JAZYCE

SEKRETARIÁT DOKTORSKÉHO STUDIA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOKTORSKÁ ŘÍZENÍ Postup DOKTORSKÁ ŘÍZENÍ
– dokumenty ke stažení
DOKUMENTY KE STAŽENÍ POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S DOKTORSKÝM STUDIEM NA DVŠ FAQ

NÁBOR PRO STUDIUM

2018/2019

od 15. června
do 31. srpna 2018

Počínaje zimním semestrem 2016/2017 lze doktorské studium z pedagogiky na Pedagogické fakultě DVŠ realizovat rovněž v českém jazyce. Studijní program je sestaven z výuky v předmětech vedených vynikajícími odborníky z Polska a České republiky. Studium je 4leté a veškerá výuka je v českém jazyce. Program zahrnuje 8 víkendových setkání v akademickém roce se 16 hodinami výuky v každém z nich. Studium dává doktorandům možnost podílet e na mezinárodních vzdělávacích programech a jiných doktorandských programech, které realizuje DVŠ, a v projektech partnerských vysokých škol. Po ukončení tohoto studia a po obhajobě dizertační práce obdrží posluchač doktorský diplom (PhD.) z pedagogiky.

prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
spoleczne

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA DOKTORSKÁ STUDIA


Na doktorská studia z pedagogiky v českém jazyce se můžete přihlásit od 15. června do 31. srpna 2018. Uchazeč bude přijat na základě podaných příslušných dokumentů a absolvování přijímacího pohovoru v určený termín.

pedagogika

TERMÍN A MÍSTO PRO PODÁNÍ DOKUMENTŮ


15.06.2018-31.08.2018

Pedagogická fakulta
ul. Strzegomska 55 (místnost č. 521),
53-611 Wrocław


nebo poštou (datum podání se rozumí den přijetí dokumentů, nikoli datum poštovního razítka)

nauki-techniczne

KVALIFIKAČNÍ POHOVOR7-8 IX 2018 r.

Pedagogická fakulta
ul. Strzegomska 55 (místnost č. 521),
53-611 Wrocław


Forma přijímací řízení – kvalifikační pohovor v českém jazyce, projekt dizertační práce + požadované dokumenty (seznam níže):


 • 1. Žádost o přijetí k doktorskému studiu – formulář dostupný v internetové registraci uchazeče – IRK
 • 2. Životopis nebo CV
 • 3. Fotokopie občanského průkazu
 • 4. 3 ks barevné fotografie bez pokrývky hlavy na světlém pozadí o rozměrech 37 mm x 52 mm
 • 5. Opis/ověřená kopie diplomu o ukončení magisterského studia nebo potvrzení o udělení titulu Mgr.
 • 6. Průměrné hodnocení průběhu magisterského studia potvrzené děkanátem uchazečovy mateřské vysoké školy
 • 7. Prohlášení o vědeckých plánech/projekt výzkumné práce (max. 3 str.)*
 • 8. Krátká prezentace diplomové práce (max. 3 str.)
 • 9. Další dokumentace potvrzující způsobilost (publikační činnost, účast ve vědeckých konferencích, získaná ocenění; stáže; členství ve vědeckých sdruženích, jazykové certifikáty)

 • Hodnocení vědeckých plánů – 10 bodů
 • Dosavadní dosažené výsledky (např. účast v konferencích, vědecké výstupy) – 5 bodů
 • Znalost v oblasti doktorského studia, tedy orientace v pedagogice – 3 body
 • Průměr známek (hodnocení) z magisterského studia:
  • 1,0 – 1,25 – 5 bodů
  • 1,26 – 1,5 – 4 body
  • 1,6 – 2,0 – 3 body
 • Pro výpočet průměru výsledků studia z písmenové klasifikace se používá tento přepočet:
  • A – 1,0
  • B – 1,5
  • C – 2
  • D – 2,5
  • E – 3
  • F – 4
 • Kvalifikační pohovor – 10 bodů
 • Další způsobilosti – 5 bodů

 • Maximální počet bodů: 38

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja

DOLNOSLEZSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA


FAKULTA PEDAGOGICKÝCH VĚD

ul. Strzegomska 55, míst. 521
53-611 Wrocław
pondělí - pátek od 9.00 do 15.00

☛ Jak se k nám dostanete?

SEKRETARIÁT DOKTORSKÉHO STUDIA

Dorota Petru
specialista pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

✉ dorota.petru@dsw.edu.pl
☏ +48 071 365 15 57

Harmonogram a požadavky na akademický rok 2017/2018

Doktorská studia probíhají v ročním cyklu, což znamená, že veškerá výuka a praxe má být splněna do 30. září 2018 (harmonogram výuky už byl předán). Rádi Vás uvidíme jako účastníky na mezinárodní konferenci, kterou naše vysoká škola pořádá dne 26. dubna 2018. Nejlepší referáty, které na této konferenci zaznějí, budou zveřejněny v konferenčním sborníku.

Plán výuky do konce trvání studia

Nahlédněte do dokumentu, který jsme nedávno zaslali všem doktorandům. Tento dokument obsahuje postup doktorského řízení, kde jsou velmi podrobně popsány jednotlivé etapy tohoto řízení. Program výuky na III. stupni je dostupný v sekretariátu u paní Doroty Petru. V průběhu celého studia musí doktorand shromáždit 30 ECTS kreditů, které Vám zajistí víkendové sjezdy. Navíc však můžete přijít i na výuku v polštině nebo angličtině (což Vám vřele doporučujeme). K výuce ve III. a IV. ročníku viz níže (bod 17 a 18).

Požadavky na publikační činnost do okamžiku zahájení doktorského řízení včetně publikace konferenčního příspěvku

K zahájení doktorského řízení je třeba mít publikován článek v časopisu z ministerského seznamu A, B nebo C nebo článek ve sborníku z mezinárodní vědecké konference. Tematika článku není nijak stanovena, může se vztahovat k výzkumu spojenému s doktorátem, ale i k jinému výzkumu, který doktorand uskutečňuje. Účast na konferenci, na kterou jste srdečně zváni, jakož i z ní vzešlá publikace v konferenčním sborníku, splňují podmínky pro zahájení doktorského řízení. Vědecký článek by měl mít alespoň 20 000 znaků s mezerami. Veškeré další údaje o konferenci Vám byly zaslány prostřednictvím e-mailu.

Publikační povinnost: co to znamená článek v odborném časopisu? Koho se mám na to zeptat?

Věci spojené s publikační činností lze konzultovat se školitelem nebo vyučujícím na doktorském semináři. Ve kterékoli fázi se můžete obrátit na Centrum vědeckých informací DVŠ: informacja.naukowa@dsw.edu.pl

Zkouška z cizího jazyka – forma a termíny zkoušky, z jakého jazyka?

Zkouška z cizího jazyka se skládá po zahájení doktorského řízení, ale před obhajobou dizertační práce. Jazyk si zvolí uchazeč (může to být libovolný novověký jazyk). Tuto zkoušku lze také splnit v rámci jazykového semináře, který proběhne ve III. ročníku. Z doktorské zkoušky z novověkého cizího jazyka je osvobozen ten uchazeč, který předloží příslušné jazykové osvědčení/certifikát viz: www.bip.nauka.gov.pl

Závěrečné zkoušky ─ termín, forma, složení komise

Zbývající zkoušky se rovněž skládají po zahájení doktorského řízení, ale před obhajobou dizertační práce. Jedná se o zkoušku z hlavní discipliny (tj. pedagogiky) a z dodatečné discipliny, která je blízká tématu doktorátu (doktorand si tuto disciplinu volí sám). O složení komise rozhodne fakultní rada. Uchazeči, kteří nemají titul magistra pedagogiky nebo speciální pedagogiky, musejí před zahájením doktorského řízení složit zkoušky ze tří zvolených pedagogických subdisciplín (podrobnosti najdete v dokumentu postup doktorského řízení, který jsme Vám nedávno zaslali). Doktorand si sám zvolí disciplinu a zkoušejícího, kterým by měl být samostatný vědecký pracovník (tedy profesor nebo docent) z naší nebo jiné VŠ.

Praxe – harmonogram pedagogické praxe, termíny

V I. ročníku platí pro doktoranda 12 hodin hospitací ve výuce, které potvrdí vyučující. Ve II., III. a IV. ročníku do září musí doktorand splnit pedagogickou praxi tím, že sám, nebo spolu s jiným vyučujícím, vede výuku na jakékoliv vysoké škole (v Polsku nebo České republice) v rozsahu 12 hodin ročně. Veškeré formuláře a informace jsou dostupné u paní Doroty Petru v sekretariátu doktorského studia. Formulář musí potvrdit příslušný děkanát nebo hlavní vyučující/vedoucí, se kterým jste výuku uskutečňovali (může to být např. školitel).

Dokdy je nutné předložit koncept dizertační práce komisi ke zhodnocení? V jakém formátu, kolik má mít stran, jak má vypadat? V písemné formě, nebo ve formě prezentace powerpoint před komisí? Kolik je na to času?

Není to přesně stanoveno, ale praxe je taková, že doktorské řízení by mělo být zahájeno nejpozději ve 3. ročníku doktorského studia. Pokyny k vypracování konceptu Vám byly mnohokrát zasílány a hovořilo se o nich i seminářích; jsou rovněž dostupné v sekretariátu. Komise koncept zhodnotí a o svém rozhodnutí informuje uchazeče (případně může formulovat dodatečné otázky). Prezentace ze strany uchazeče se nepředpokládá.

Můžu si sám/sama najít školitele? Pokud ano, jakým způsobem ho mám kontaktovat s VŠ?

Vyhledat školitele si můžete sami, avšak většinu vědeckých školitelů Vám najdeme sami, což je ostatně jedním z cílů doktorského semináře v I. ročníku. Pokud si sami najdete školitele, je nutné, abyste nás o tom informovali. Zbytek formalit zařídí vedoucí doktorského studia a sekretariát doktorského studia.

Kdo hradí náklady na případného školitele doktorské dizertace? Jsou podepsány smlouvy s docenty?

Každý vědecký školitel dostane od DVŠ odměnu za svoji činnost vedoucího práce. Všichni spolupracují na základě smluv podepsaných s naší vysokou školou.

Je možné školitele změnit? Dokdy?

Školitel se určí až po zahájení doktorského řízení. Poté už lze změnit školitele jen stěží. Před zahájením doktorského řízení je nazýván vědeckým vedoucím. Změna vědeckého vedoucího je přípustná a může být provedena bez zábran.

Jak se postupuje v případě nesplnění požadavků studia?

Nesplní-li doktorand povinnosti (např. nedostane zápočet z předmětu nebo praxe), může být vymazán ze seznamu doktorandů na základě rozhodnutí vedoucího doktorského studia. Doktorand má v průběhu 4letého studia právo na jednorázové prodloužení doby potřebné pro splnění předmětu o další rok.

Jakým způsobem jsou hodnoceny zkoušky a v jaké formě se skládají?

Zkoušky jsou hodnoceny tradičním způsobem, tedy od 2 do 5. Složení komise určuje fakultní rada a zkoušce může být přítomen školitel. Obvykle mají zkoušky formu pohovoru o tematice, kterou obsahuje zadaná odborná literatura.

Mohou se přednášek účastnit polští přednášející s tlumočníkem, aby mělo studium internacionální charakter?

Ve III. ročníku výuku vedou zčásti i polští vědečtí pracovníci (např. inkluze, jazykový seminář). Snažíme se omezit tlumočené přednášky pro jejich neefektivitu a komplikace s tím spojené. Internacionální charakter studia se snažíme zajistit konferencemi, které pořádáme společně s jinými vysokými školami, na které jste srdečně zváni. Byli bychom velmi potěšeni, kdyby se výuky a událostí konaných v polštině a angličtině účastnili také čeští doktorandi.

Kolik sjezdů je naplánováno na III. a IV. ročník?

Ve III. a IV. ročníku se budou konat pouze 3 - 4 sjezdy, protože Vaše pozornost by se v tomto období měla soustřeďovat na přípravu dizertační práce se školitelem.

Budou ve III. a IV. ročníku dále přednášky?

 • Inkluze v současných vzdělávacích systémech - 24
 • Doktorský seminář (individuálně s vedoucím) - 48
 • Jazykový seminář - 24
 • Praxe - 24

Ve III. a IV. ročníku je třeba v podstatě splnit dva předměty a doktorský seminář, který se již uskutečňuje individuálně se školitelem/vedoucím, a praxi.

Bude pokračovat výuka společně s I. ročníkem? V některých případech se naše potřeby od I. ročníku liší. Společné semináře pro dizertaci jsou vlastně zpřístupněním know-how nejnovějších prací.

Společná výuka se může uskutečňovat v I. a II. ročníku. Ve III. a IV. ročníku společná výuka nebude. V budoucnosti se budeme snažit spojování výuky vyhnout.
Otevřená prezentace výsledků a vlastních výzkumných metod je součástí vědecké práce a nelze ji obejít. Prezentace vlastní práce na fóru skupiny tvoří úvodní část a přípravu doktoranda pro svoje vystoupení na fóru veřejném, např. na vědecké konferenci. Společný doktorský seminář musí být vždy podložen důvěrou jak ze strany vyučujícího, tak i dalších účastníků. Nevylučuje to samozřejmě situaci, kdy může být taková důvěra narušena. V takovém případě informujte o takových událostech vedení doktorských studií.

Může nám být přidělena institucionální e-mailová adresa s příponou .edu?

V současné době nemají doktorandi bohužel nárok využívat institucionální e-mail. V této věci budeme jednat s vedením školy. Prozatím však budou vytvořeny skupinové adresy (jedna pro každý ročník), která bude využitelná při přihlašování k databázím a vědeckým institucím.