Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej
– studia podyplomowe

 

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe „Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to nowa karta w kształceniu podyplomowym, ukierunkowana w nowopowstałą niszę rynku odnawialnych źródeł energii. Jest ona jednocześnie oparta na silnych fundamentach stworzonych przez rynek wyznaczający nowe trendy oraz zgłaszający zapotrzebowanie na konkretnych fachowców z branży. Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania wszelkich przedmiotów we wszystkich typach szkół. Powstanie nowego zawodu jakim jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wymuszać będzie konieczność poszerzania uprawnień do kształcenia o nowe przedmioty związane z odnawialnymi źródłami energii. Nasz absolwent – nauczyciel- zostanie przygotowany do zmierzenia się z tym problemem we własnej praktyce szkolnej poprzez otrzymane uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2009. Nr 50, poz.400, z późniejszymi zmianami). Nasza w pełni przygotowana kadra dydaktyczna składająca się zarówno z pracowników naukowych DSW jak i osób bezpośrednio związanych i instytucjami i podmiotami gospodarczymi operującymi w sektorze OZE zapewni słuchaczowi wysoki poziom merytoryczny i otworzy szerokie spektrum możliwości w przyszłej pracy zawodowej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym poprzez nawiązane podczas studiów kontakty – nasi wykładowcy zawsze wychodzą naprzeciw słuchaczom. Tematyka studiów to zarówno zagadnienia z zakresu pedagogiki i systemów kształcenia ponadgimnazjalnego, jak i te ściśle związane z tematyką OZE, a pozwalające na umiejętne przekazanie wiedzy technicznej i konsultingowej przyszłym absolwentom szkół zawodowych i techników.  

Wśród problemów przedstawianych na zajęciach wymienić można zagadnienia z zakresu:

 • dydaktyki,
 • metodyki nauczania,
 • podstaw prawnych OZE,
 • nowoczesnej energetyki
 • odnawialnych źródeł energii
 • ekologii i ochrony środowiska
 • oddziaływania na środowisko
 • sieci i urządzeń cieplnych
 • eksploatacji systemów energetyki odnawialnej
 • podstaw procesu inwestycyjnego
Dodatkowym atutem przemawiającym za wyborem naszej uczelni będą zajęcia terenowe na obiektach czynnych i nowoprojektowanych.
Studia prowadzone będą w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów terenowych, seminariów i praktyk. Dzięki temu nasz absolwent będzie w pełni przygotowany do podnoszenia standardów nauczania w zakresie odnawialnych źródeł energii w szkołach ponadgimnazjalnych a tym samym wyjścia naprzeciw trendom nowoczesnej energetyki. Jego uczeń będzie cenioną i poszukiwaną na rynku pracy jednostką ukierunkowaną na wdrażanie systemów zielonej energetyki opartej zarówno o mniejsze jak i większe źródła.
Zajęcia (łącznie 160 godzin) prowadzone są w trybie niestacjonarnym przez 2 semestry zakończone egzaminem dyplomowym.

Cel studiów:

Wykreowanie wąskiej grupy specjalistów oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się kształceniem przyszłej kadry technicznej niezastąpionej na rynku odnawialnych źródeł energii. Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych pragnących rozszerzyć swoje uprawnienia o nauczanie kolejnego przedmiotu wykorzystującego zagadnienia praktyczno-techniczne. Absolwent studiów jest osobą posiadającą kompetencje w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych związanych z technologiami energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół.

Opis efektów kształcenia:

Po zrealizowaniu modułów zajęć absolwent: w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę z zakresu metodyki kształcenia,
 • Posiada wiedzę techniczną z zakresu szeroko pojętej energetyki odnawialnej,
 • Zna normy i akty prawne mające znaczenie w przypadku montażu instalacji,
 • Zna zasady obowiązujące podczas eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki odnawialnej

w zakresie umiejętności

 • Prowadzi proces kształcenia zgodnie z wymogami MEN,
 • Posiada dobre umiejętności interpersonalne,
 • Analizuje dane techniczne w celu doboru i optymalizacji technologii,
 • Potrafi określać cele i strategie ograniczania zużycia energii
 

Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni

 • Oferta studiów wpisuje się w misje i strategię uczelni stanowi bowiem odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie kształcenia specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • Różnice studiów podyplomowych w stosunku do innych studiów podyplomowych prowadzonych w uczelni, o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia
 • Efekty kształcenia nawiązują do tematyki studiów podyplomowych „menedżer OZE” jednak w tym przypadku kierowane są bezpośrednio do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w celu poszerzenia uprawnień o kolejne przedmioty. Łączą zatem aspekty dydaktyczne z zagadnieniami typowo technicznymi oraz prawnymi.
 • Wymagania wstępne i zasady rekrutacji Posiadanie uprawnień nauczycielskich
 • Tryb ukończenia studiów: Niestacjonarny


 • Wykaz modułów/przedmiotów

  1. Moduł prawny

  • ramy prawne funkcjonowania OZE w Polsce i UE,
  • prawo ochrony środowiska, prawo budowlane,
  • oceny oddziaływania na środowisko,
  • normy/ bhp

  2. Moduł energetyczny

  • energetyka konwencjonalna a energetyka odnawialna,
  • odnawialne źródła energii – klasyfikacja,
  • budownictwo pasywne,
  • podstawy mechaniki płynów

  3. Moduł techniczny

  • podstawy budownictwa,
  • instalacje budowlane – klasyfikacja,
  • urządzenia i konstrukcje mechaniczne w OZE,

  4. Moduł technologiczny

  • organizacja robót budowlanych,
  • podstawy kosztorysowania,
  • eksploatacja instalacji OZE,

  5. Moduł zawodowy

  • wybrane zagadnienia z ekonomii,
  • podstawy przedsiębiorczości,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem / zasoby ludzkie,
  • metodyka nauczania przedmiotów OZE,

  Imię i nazwisko kierownika studiów podyplomowych

  dr inż. Paweł Zwoździak – pracownik WNT pełniący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

  ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW – KLIKNIJ TUTAJ, ABY (RO)ZWINĄĆ
   

  • Prawne aspekty finansowania i funkcjonowania mikro/małych instalacji OZE,
  • Źródła finansowania inwestycji OŹE: środki krajowe i zagraniczne,
  • System mikro/małych instalacji OZE w Polsce: przykłady zrealizowanych inwestycji w Polsce (biogazownie, elektrownie wodne, słoneczne i wiatrowe),
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Lokalizacja inwestycji OZE: zasoby energetyczne; warunku prawne; aspekty społeczne; finansowanie,
  • Aspekty środowiskowe i społeczne: jak uniknąć konfliktów społecznych, skuteczne przeprowadzenie inwestycji; ocena oddziaływań inwestycji na środowisko; na co zwrócić uwagę planując inwestycje w danej lokalizacji,
  • Analiza finansowa planowanej inwestycji,
  • Wykorzystanie technik GIS w lokalizacji planowanej inwestycji (dane, serwisy danych, oprogramowanie, wspomaganie decyzji o lokalizacji),
  • Analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE (studium wykonalności projektu planowanej inwestycji),
  • Wniosek o dofinansowanie inwestycji – wypełnianie wniosku.
  PRAKTYCZNE INFORMACJE
  CZAS TRWANIA 2 semestry – zajęcia w weekendy (co dwa tygodnie) w godzinach od 9 do 16
  ILOŚĆ GODZIN 160
  OPŁATY
  WPISOWE 100 zł
  CZESNE (SEMESTR) 1900 zł

  Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

  Dołącz do grona studentów DSW Dowiedz się więcej
  Rekrutacja