Centrum Studiów Podyplomowych DSW

Centrum Studiów Podyplomowych DSW, to jednostka, która bazuje na dorobku i doświadczeniu kadry naukowej i dydaktycznej DSW. Podstawowym zadaniem CSP jest organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych oraz innych, dodatkowych form kształcenia dla studentów i absolwentów DSW oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych jak i podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie.

Do zadań CSP należy przede wszystkim planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku edukacyjnego oraz realizację projektów unijnych, umożliwiających zwiększenie dynamiki rozwoju szkół i placówek oświatowych w regionie.


dr Barbara Kutrowska, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych DSW

Jaki kierunek wybrać?

Realizacji tych zadań służy uruchamianie różnych form doskonalenia, np. kursów doskonalących, konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, a także programów wsparcia szkół i placówek w ich projakościowym rozwoju, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz działalność promocyjno-wydawnicza. CSP DSW podejmuje również inne zadania zlecone przez zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności, zdobyciem nowych kwalifikacji i uprawnień, zwiększeniem szans zawodowych na rynku pracy. Misja CSP jest mocno powiązana z wyzwaniami współczesnej edukacji, ukierunkowanej na sukces szkoły, nauczycieli i uczniów, opartej na społeczeństwie wiedzy, wymagających twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.


Centrum Studiów Podyplomowych DSW przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną
z pełnymi uprawnieniami akademickimi

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu!

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku
wg rankingu Perspektyw

Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi
z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych

Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu ERASMUS+

Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania

• Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością •

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów

Wspieramy naszych studentów i doktorantów!
Każdego roku blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną

Zatrudniamy ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków

Realizujemy projekty społecznie zaangażowane

Arrow
Arrow
Slider

Dlaczego DSW to Miejsce dla Ciebie?

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektyw od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej najmocniejszą stroną. Kształcimy zgodnie z międzynarodowymi standardami na 14 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym atutem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.
Finansowanie studiów w 90%!


Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub zagrożoną utrata pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i mieszkasz na Dolnym Śląsku? Pokryjemy 90 % kosztów Twoich studiów podyplomowych na wybranej przez Ciebie uczelni!

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej prowadzi nabór wniosków do projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY. Wsparcie skierowane jest do osób zwolnionych w ostatnim półroczu z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, które mieszkają na Dolnym Śląsku. Studia podyplomowe można podjąć na każdej dowolnie wybranej przez siebie uczelni wyższej.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FORMY WSPARCIA: możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł, studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie, wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
BIURO PROJEKTU: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław tel. +48 71 736 63 05, aktywizacja@dawg.pl

Dowiedz się więcej – www.dawg.pl/aktywizacja

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja