Psychoterapia Neuro-Lingwistyczna [NOWOŚĆ!]

Studia podyplomowe w zakresie psychoterapii neuro-lingwistycznej są czteroletnim szkoleniem zgodnym z wymogami ilościowymi i merytorycznymi Polskiego Stowarzyszenia NLPt, Europejskiego Stowarzyszenia NLPt, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, co oznacza, że absolwenci po ukończeniu studiów mogą aplikować o uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii oraz Certyfikatu NLPt wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie NLPt, Polskiej Rady Psychoterapii, która opracowała minimalny ramowy program szkolenia dla psychoterapeutów. Prowadzone są we współpracy z Polskim Instytutem NLP w Warszawie jako ośrodkiem akredytującym uzyskanie certyfikatu.


dr Dorota Dyjakon, Dyrektor Instytutu Psychologii DSW,
kierownik studiów podyplomowych „Psychoterapia Neuro-Lingwistyczna”


Celem studiów w zakresie psychoterapii neurolingwistycznej jest zdobycie wiedzy w zakresie metod i technik uzyskiwania terapeutycznej zmiany oraz nabycie umiejętności prowadzenia procesu psychoterapeutycznego w tym modelu, przygotowanie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Kandydaci na studia podyplomowe „Psychoterapia Neuro-Lingwistyczna” to osoby posiadające ukończone studia licencjackie w obszarze nauk społecznych lub medycznych (warunkiem ukończenia studiów jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub medycznych). Kandydaci na Studia Podyplomowe to osoby pragnące zdobyć kompetencje i zawód psychoterapeuty w modalności NLPt; psychoterapeuci chcący pogłębić swoje kompetencje w modalności NLPt; osoby, które planują, po spełnieniu międzynarodowych kryteriów, uzyskać certyfikat ECP w modalności NLPt.


Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie wszystkich zajęć objętych programem Studium NLPt

– Indywidualna psychoterapia własna (100 godz.)Wymagane jest zrealizowanie minimum 75 godzin własnej indywidualnej psychoterapii w podejściu NLPt. Rekomendowane jest podjęcie własnej psychoterapii jak najwcześniej, najlepiej już od I roku zajęć w Studium NLPt.

– Praktyka psychoterapeutyczna (600 godz.). Prowadzenie psychoterapii z własnymi pacjentami. Prowadzenie pacjentów należy rozpocząć od II roku Studium NLPt. Powinno się to odbywać pod superwizją (grupową i indywidualną). Nie dotyczy osób, które są już zatrudnione jako psychoterapeuci, których udokumentowany staż pracy w tym zawodzie obejmuje min. 600 godz. i których praca podlega udokumentowanej superwizji – np. w ramach zebrań klinicznych zespołu terapeutycznego ośrodka, w którym kandydat jest zatrudniony.

– Superwizja indywidualna 40 godz. Oprócz superwizji grupowej będącej elementem III i IV roku Studium, wymagane jest zrealizowanie minimum 40 godzin superwizji indywidualnej w podejściu NLPt u superwizorów Studium NLPt lub rekomendowanych przez Kierownictwo Studium NLPt. Superwizję należy podjąć po II roku SNLPt (osoby, które wykonują zawód psychoterapeuty już w chwili rozpoczęcia Studium, mogą rozpocząć tę formę superwizji wcześniej).

– Staż kliniczny (400 godz.) Staż kliniczny organizowany jest samodzielnie przez osoby ubiegające się o Certyfikat NLPt. Powinien odbywać się w placówkach ochrony zdrowia lub ośrodkach psychoterapeutycznych, w których stażysta ma możliwość kontaktu z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie, w tym cierpiącymi na głębsze zaburzenia (psychozy, ciężkie przypadki depresji itp.) oraz współpracy z lekarzami psychiatrami. Staż kliniczny można rozpocząć po ukończeniu II roku oraz zajęć „Metody diagnozy w psychologii klinicznej” z III roku.

– Pisemna praca dyplomowa – Dwa zróżnicowane studia przypadków (np. psychoterapii długo- i krótkoterminowej, udanego i nieudanego procesu psychoterapii).

– Egzamin komisyjny – Egzamin komisyjny jest przeprowadzany w oparciu o zakwalifikowaną pracę dyplomową. Uwaga do podejścia do egzaminu komisyjnego konieczne jest zrealizowanie wszystkich wymienionych wyżej wymagań za wyjątkiem praktyki psychoterapeutycznej. W jej przypadku do egzaminu konieczne jest zrealizowanie minimum 255 godzin, pozostałe mogą być zrealizowane już po nim.

Program Studium NLPt spełnia wymogi Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

WYSOKOŚĆ CZESNEGO I ORGANIZACJA STUDIÓW:

OPŁATY ZA STUDIA:
wpisowe 1 x 100 zł
cena za semestr
I, II, III i IV:
4920 zł/semestr
cena ze semestr
V, VI, VII i VIII:
3997,5 zł/semestr
dodatkowe opłaty: superwizja indywidualna i psychoterapia indywidualna
oferta specjalna
dla absolwentów DSW
absolwenci DSW kierunku psychologia kliniczna -10% zniżki w I i II roku szkolenia
ORGANIZACJA STUDIÓW
czas trwania: 8 semestrów
staż i praktyka: Staż kliniczny 400 godz. + praktyka psychoterapeutyczna 600 godz.
ilość godzin: 1074 godz. dydaktyczne + 75 godz. psychoterapii indywidualnej i 40 godz. superwizji indywidualnej
organizacja zjazdów: Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) zwykle co 2 tygodnie. Plan zajęć wkrótce!

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji
Rekrutacja