Sztuki nowoczesne – Design Now!

Studia na kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! umożliwią Ci przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach i ośrodkach kultury. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy twórczej, a także do pracy związanej z projektowaniem i organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Studia przygotują Cię do umiejętnego wykorzystania wiedzy naukowej, współczesnych technologii oraz potencjału sztuki. Program studiów – poprzez łączenie wiedzy humanistycznej, społecznej oraz praktyczne kształcenie artystyczne – umożliwia zdobycie złożonych, wielostronnych umiejętności, niezbędnych we współczesnej rzeczywistości. Zajęcia, seminaria, warsztaty prowadzone są przez specjalistów – praktyków, ekspertów – w pracowniach multimedialnych, komputerowych, fotograficznych, studiach filmowych, na scenie teatralnej.

Oferowane ścieżki kształcenia na studiach I stopnia:

Studia w ramach fakultetu Film, media, nowe technologie przygotują Cię zarówno do samodzielnej pracy twórczej w zakresie sztuk audiowizualnych, jak i do pracy w charakterze koordynatora i realizatora projektów artystycznych w obszarach takich, jak reklama, film, wideo, telewizja. Zdobyta wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w czasie studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w: instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych; muzeach, galeriach, kinach, organizacjach pozarządowych (NGO),małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem rozwoju, pracowniach projektowych o profilu: sztuki wizualne (włącznie z designem), fotografia, media i multimedia, pracowniach projektowych i produkcyjnych mediów audio i audiowizualnych/multimediów: film, radio, telewizja, wideo, nagrania audio, multimedia.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU sztuki nowoczesne – Design Now!:

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej