Studia doktoranckie z pedagogiki

Wydział Nauk Pedagogicznych jest jedyną niepubliczną jednostką naukową w Polsce oferującą studia doktoranckie z nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika . Zajęcia są prowadzone głównie przez etatowych pracowników Wydziału. Do współpracy zapraszamy też uczonych z renomowanych uczelni – polskich i zagranicznych. Celem studiów doktoranckich jest zdobycie przez ich uczestników zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie pedagogiki, przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. Na studia doktoranckie w DSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz spełnia ustalone przez Senat DSW na rok akademicki 2017/2018 warunki i tryb rekrutacji.


prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz
Kierownik Studiów Doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
spoleczne

KRYTERIA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE Z PEDAGOGIKI


Na bezpłatne studia doktoranckie z pedagogiki rekrutujemy od 15 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, tzn. że spośród kandydatów przyjmujemy 60 najlepszych.

pedagogika

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


15 czerwca – 31 sierpnia 2018 roku
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55 (p.402), 53-611 Wrocław
lub pocztą (obowiązuje termin dostarczenia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

nauki-techniczne

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


4-5 września 2018 roku, godz. 14:00
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław


Forma postępowania rekrutacyjnego:
– kwalifikacyjna (na życzenie kandydata możliwość przeprowadzenia rozmowy w języku obcym), projekt pracy + wymagane dokumenty (lista poniżej):


 • 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – dostępne w serwisie rekrutacyjnym
 • 2. Życiorys lub CV
 • 3. Kserokopia dowodu osobistego
 • 4. 3 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle o wymiarach: 37 mm x 52 mm
 • 5. Odpis dyplomu studiów magisterskich lub zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra
 • 6. Średnia ocena z przebiegu studiów magisterskich potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni kandydata
 • 7. Deklaracja planów naukowych/projekt pracy badawczej (max: 3 str.)* [POBIERZ WZÓR]
 • 8. Krótka prezentacja pracy magisterskiej (max: 3 str.)
 • 9. Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje (publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody; staże; członkostwo w kołach naukowych, certyfikaty językowe).

 • * warto solidnie przygotować deklarację planów naukowych, gdyż jest to jeden z głównych czynników branych pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną w rekomendacji do przydzielenia stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego. 30 procent najlepszych doktorantów otrzymuje (już od pierwszego roku) stypendium doktoranckie w wysokości 800 złotych miesięcznie. W przygotowaniu deklaracji planów naukowych warto skorzystać ze wzoru konspektu rozprawy doktorskiej składanego przed wszczęciem przewodu doktorskiego (przykładowe konspekty kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie).

 • Ocena planów naukowych – 10 pkt
 • Dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje (np. udział w konferencjach, publikacje) – 10 pkt
 • Stopień orientacji w dziedzinie studiów doktoranckich, czyli w pedagogice – 3 pkt
 • Średnia ocen ze studiów magisterskich:
  • 4,75-5,0 – 5 pkt
  • 4,5-4,74 – 4 pkt
  • 4,0-4,49 – 3 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna – 10 pkt

 • Maksymalna ilość punktów – 38 pkt

 • Gdzie mogę się zrekrutować na studia doktoranckie z pedagogiki? – W elektronicznym systemie rekrutacyjnym, natomiast dokumenty powinieneś dostarczyć (najpóźniej do 31 sierpnia) do sekretariatu studiów doktoranckich, znajdującym się w budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu (V piętro, pokój 521).
 • Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać się na studia doktoranckie? – Ich kompletną listę znajdziesz w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie domowej studiów doktoranckich; najważniejsze to: dyplom magistra, życiorys, streszczenie pracy magisterskiej, zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich, kilkustronicowy wstępny zarys swojego projektu badawczego.
 • Średnia ocen ze studiów magisterskich:
 • Czy zostanę przyjęty na studia doktoranckie na podstawie dokumentów? – Nie, konieczne jest stawienie się przed komisją rekrutacyjną i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniach 5-6 września 2016 roku, w budynku WNP, sala 308). Jeśli w wyniku rozmowy uzyskasz wystarczającą liczbę punktów (czyli minimum 21), to zostaniesz przyjęty.
 • Za co mogę dostać punkty? – Najwięcej punktów można otrzymać za sensowne przedstawienie w rozmowie kwalifikacyjnej swojego projektu badawczego (10), za sam projekt sformułowany na piśmie (10), jak również za wysoką średnią ocen ze studiów magisterskich (5).
 • Kto zasiada w komisji kwalifikacyjnej? – Kilku profesorów DSW (p. Dziekan prof. Paweł Rudnicki, prof. Jerzy Kochanowicz, prof. Jolanta Zwiernik, Maria prof. Reut, prof. Joanna Kruk-Lasocka) oraz rzedstawiciel doktorantów.
 • Jak długo trwa rozmowa? – Około 15 minut.
 • O co mogę być pytany w czasie rozmowy? – Przede wszystkim o Twoje plany naukowe, o to, co chciałbyś uczynić przedmiotem swego doktoratu. Warto też, żebyś znał najnowsze publikacje z interesującego Cię obszaru.
 • Czy studia doktoranckie są faktycznie bezpłatne? – Tak, Uczelnia nie pobiera żadnych opłat za studia doktoranckie, ponieważ są one finansowane z budżetu państwa.
 • Czy na studiach doktoranckich mogę dostać jakieś stypendium? – Tak, doktoranci mogą otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Oprócz tego większość doktorantów otrzymuje stypendium rektora w wysokości od 150 do 200 złotych miesięcznie. I najważniejsze: 30 procent doktorantów każdego roku otrzymuje 830 złotych miesięcznie jako stypendium doktoranckie. Jest ono niezależne od dochodów doktoranta.
 • Co trzeba zrobić, żeby otrzymywać owo stypendium w wysokości 830 złotych? – Trzeba znaleźć się w gronie 30 procent najlepszych doktorantów danego roku. Jeśli np. na roku jest 25 doktorantów, to 8 otrzymuje to stypendium. To osoby, które wyróżniają się w pracy naukowej i w przygotowaniu pracy doktorskiej.
 • Czy jeśli pracuję, to mogę brać udział w studiach doktoranckich? – Tak, ponieważ zajęcia odbywają się w week-endy, zwykle jeden zjazd w miesiącu, czasem dwa. W sumie na studiach doktoranckich jest ok. 600 godzin zajęć w ciągu 4 lat studiów.
 • Czy po zakończeniu studiów dostanę stopień doktorat? – Tak, jeśli napiszesz i obronisz rozprawę pracę doktorską. Zwykle do końca trzeciego roku trzeba otworzyć przewód doktorski, czyli uzyskać akceptację dla swojego projektu naukowego. Czwarty rok służy na pisanie pracy.
 • A co jeśli nie zdążę napisać pracy doktorskiej przed końcem studiów? – WNP zobowiązuje się do sprawowania opieki na doktorantem przez 4 lata od otwarcia przewodu.
 • Czy przewód doktorski jest płatny dodatkowo? – Nie, dla doktorantów DSW przewód doktorski jest bezpłatny.
 • Czy muszę mieć opiekuna naukowego, żeby zostać przyjętym na studia? – Niekoniecznie; jeśli nie jesteś umówiony z żadnym profesorem, Uczelnia znajdzie Ci opiekuna naukowego – stosownie do Twoich zainteresowań naukowych.
 • Kto prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich? – Profesorowie Wydziału, często zaproszeni goście z kraju i zagranicy.
 • Czy muszę znać język obcy, żeby otrzymać doktorat? – W ramach przewodu doktorskiego musisz zdać egzamin z dowolnego języka obcego (chyba że masz stosowny certyfikat – zobacz: lista uznawanych certyfikatów ). Na III roku studiów będziesz miał przez cały rok translatorium z niemieckiego lub angielskiego, które pomoże Ci przygotować się do egzaminu.
 • Czy zajęcia na studiach doktoranckich są obowiązkowe? – Kwestię obecności reguluje się z każdym profesorem osobno, większość przedmiotów kończy się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Szczegóły ustalają poszczególni profesorowie.
 • Gdzie odbywają się zajęcia? – W budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 lub w oddalonym o kilkaset metrów nowoczesnym centrum konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego (ul. Robotnicza 10).
 • Co wybrać: studia doktoranckie czy program doktorancki? -Jeśli chodzi o pedagogikę, to rekrutujemy tylko na bezpłatne studia doktoranckie. Do płatnego programu doktoranckiego z pedagogiki przyjmujemy tylko wyjątkowo, po uprzedniej rozmowie z kierownikiem studiów doktoranckich – prof. Jerzym Kochanowiczem
spoleczne

KONTAKT


SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH:
ul. Strzegomska 55, pok. 402
53-611 Wrocław,
tel. +48 071 356 15 57
e-mail: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

pedagogika

REGULAMIN STUDIÓW


PLIK ZAPISANY JEST W FORMACIE PDF
Do poprawnego odczytu pobierz darmowy program: ACROBAT READER

POBIERZ:
>> Regulamin studiów doktoranckich <<


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej niewątpliwie najmocniejszą stroną. Szkoła od lat podejmuje aktywną współpracę z własnymi absolwentami, co jednocześnie potwierdza wysoki poziom i praktyczny charakter prowadzonych studiów. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym autem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej