Socjoterapia – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

SOCJOTERAPIA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 319 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia na kierunku Socjoterapia przygotują Cię do prowadzenia: grup socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi; grup edukacyjnych, rozwijających kompetencje interpersonalne, emocjonalne, komunikacyjne, intrapsychiczne; warsztatów umiejętności psychospołecznych; grup wsparcia i rozwoju osobistego oraz pracy z klasą jako grupą (integracja, interwencje, budowanie współpracy).


Metoda socjoterapii wykorzystywana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, problemami emocjonalnymi, po wydarzeniach traumatycznych, z deficytami rozwojowymi w zakresie umiejętności interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej (mała świadomość siebie, nieadekwatna samoocena) i z niskim poziomem umiejętności społecznych, utrudniającym nawiązywanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych. Wiedza z zakresu socjoterapii, umiejętność przeprowadzenia diagnozy relacyjnej i tworzenia sytuacji korygujących dla zaburzonych zachowań oraz umiejętność wykorzystania procesu grupowego do budowania poczucia wartości i adekwatnej samooceny umożliwią Ci udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży.


Podyplomowe Studia Socjoterapii umożliwią Ci także uzupełnienie i pogłębienie wiedzy oraz rozwój umiejętności z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pracy z grupami (dynamika, konflikt, fazy rozwoju grupy, wykorzystanie procesu grupowego do oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych, wsparcia i interwencyjnych), nawiązywania kontaktu i więzi (praca na relacjach).


Proces uczenia odbywa się poprzez rozwój osobisty (udział w treningach); doświadczenie uczestnictwa w procesie grupowym – zajęcia prowadzone będą w małej grupie (12-16 osób), co daje możliwość obserwowania procesów indywidualnych i procesu grupowego; uczenie się tworzenia scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych, warsztatowych (z zakresu umiejętności psychospołecznych) i terapeutycznych (sytuacje korygujące dla konkretnego zaburzonego zachowania); opracowanie i przeprowadzenie programu zajęć socjoterapeutycznych lub warsztatowych (30 godzin) – praktyka, praca własna. Zajęcia prowadzą praktycy doświadczeni w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Treningi i warsztaty prowadzi zespół Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [plus.wroc.pl]. Wiedzę i umiejętności socjoterapeutyczny można wykorzystać w pracy w szkole, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapeutycznej lub resocjalizacyjnej, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniu lub fundacji, realizującej projekty na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 400 godzin,w tym 30 godzin praktyk. W każdym semestrze odbędzie się jeden 5-dniowy trening wyjazdowy oparty o weekend.


**Praktyki kierownicze organizujemy w wybranych placówkach oświatowych, które od lat współpracują z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Miejsce praktyk skonsultujemy również z Tobą, np. pod względem ich lokalizacji. Praktyki pomogą Ci zaznajomić się z prowadzonym w szkole lub przedszkolu wewnętrznym nadzorem pedagogicznym, a w szczególności z: koncepcją pracy szkoły/przedszkola; nadzorowaniem przebiegu ewaluacji wewnętrznej; sposobem monitorowania realizacji podstawy programowej; uwarunkowaniami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli; kontrolą i ocenianiem pracy nauczycieli; działaniami zespołów nauczycielskich; pracą rady pedagogicznej, szkoleniem i doskonaleniem nauczycieli; współdziałaniem z rodzicami; działaniem samorządu uczniowskiego oraz innymi organami wynikającymi ze specyfiki placówki, w której realizowana jest praktyka.


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyki. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań socjoterapeutycznych w ramach praktyk w miejscu pracy lub w innej wybranej przez studenta placówce (świetlica, poradnia, szkoła, fundacja itp.) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Podyplomowe Studia Socjoterapii mają charakter kwalifikacyjny i są adresowane do pedagogów, psychologów i absolwentów studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Moduł przygotowania merytorycznego:

 • Współczesne koncepcje rozwoju,
 • Koncepcje dewiacji – resocjalizacja,
 • Profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia,
 • Prądy i kierunki psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • Dynamika małych grup,
 • Konflikt – teorie, sposoby rozwiązywania,
 • Socjoterapia: diagnoza, metoda, programy socjoterapeutyczne, ewaluacja,

Moduł kształcenia umiejętności praktycznych:

 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Trening interpersonalny,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Trening osobistego stylu pracy (terapeutyczny lub asertywności),
 • Warsztat socjoterapii – grupa dziecięca,
 • Warsztat socjoterapii – grupa młodzieżowa,
 • Trening zadaniowy,
 • Warsztat antystresowy (techniki relaksacyjne)
 • Warsztat – kontakt z rodziną

Moduł przygotowania pracy dyplomowej:

 • Seminarium dyplomowe:

Moduł praktyk:

 • Superwizja
 • Samodzielne prowadzenie grupy socjoterapeutycznej lub warsztatów umiejętności psychospołecznych – praktyka

Maria Haracz – Dąbrowska

magister psychologii, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii P.T.P. Przez wiele lat zajmowała się pracą z młodzieżą, tworząc i wypracowując metodę socjoterapii. Jest autorką programu Podyplomowych Studiów Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 1997 r. prowadzi Szkołę Trenerów „SIEĆ” – Wrocław, rekomendowaną przez P.T.P. – Szkoła Trenerów to program autorski, przygotowuje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych. Od kilku lat specjalizuje się w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych, par i rodzin. Prowadzi superwizję indywidualną, grupową i zespołów zajmujących się pomaganiem. Jest certyfikowanym terapeutą doświadczeń traumatycznych metodą Somatic Experiencing.Mirosława Januszkiewicz

magister psychologii, od 1996 r. trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma doświadczenie w pracy klinicznej z dorosłymi w poradni i szpitalu psychiatrycznym, a z młodzieżą w Ośrodku Socjoterapii. Od kilkunastu lat prowadzi gabinet psychologiczny. Ukończyła liczne szkolenia rozwijające umiejętności pracy terapeutycznej, m.in. kursy terapii systemowej rodzin i par, ustawień systemowych, terapii traumy. Od 1992 r. prowadzi treningi, warsztaty i wykłady. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, pomocy osobom po przeżyciach traumatycznych i w terapii grupowej. Pracuje jako psycholog od ponad 30 lat.


Elżbieta Małkiewicz

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii U. Wr., specjalista w dziedzinie psychologii rozwoju i psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne od początku funkcjonowania Podyplomowych Studiów Socjoterapii DSW. Posiada certyfikat konsultanta psychologii klinicznej dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (problemy kliniczno-edukacyjne). Jest superwizorem psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno-edukacyjne). Ukończyła dwuletnią Szkołę Pomagania Rodzinie i dwuletni kurs ustawień systemowych według metody B. Hellingera. Specjalizuje się w pomaganiu dzieciom z zaburzeniami nerwicowymi (wykorzystanie technik relaksacyjnych) i zaburzeniami zachowania (agresja i nieposłuszeństwo). Jest autorką licznych publikacji i uczestniczką konferencji z tego zakresu. W latach 2001-2005 uczestniczyła w pracach grupy szkoleniowo-badawczej w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „SySTEM – Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education Modules” (Comenius. Akcja 2.1), a w latach 2007-2009 w pracach grupy szkoleniowo-badawczej w projekcie „EuSTD-web –European Teacher Professional Development for Science Education in a Web-based Environment”. Jest współautorką książki „Budować wspólnotę w różnorodności/BuildingCommunity in Diversity”, Wrocław 2012. W 2003 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowe.


Beata Płażewska

magister psychologii, specjalizacja: psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży; współpracuje ze szkołami i przedszkolami we Wrocławiu i okolicach, wcześniej przez 15 lat psycholog szkolny, prowadziła grupy socjoterapeutyczne we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Centrum Edukacji Nauczycielskiej i na studiach podyplomowych diagnozy, poradnictwa i systemowej pracy z rodziną w Instytucie Psychologii U. Wr. Wykładowca na Uniwersytecie Dzieci, konsultant gazet „Mamo to Ja” i „Przedszkolak”. Związana z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „PLUS” P.T.P. Ukończyła Szkołę Pomagania Rodzinie w ujęciu systemowym. Obecnie pracuje diagnostycznie i terapeutycznie w prywatnym gabinecie psychologicznym.kierownik studiów: Maria-Haracz-Dabrowska

Ewa Walasek

magister pedagogiki, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana socjoterapeutka, nauczycielka dyplomowana, związana z oświatą od 30 lat. Od 20 lat zajmuje się socjoterapią. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w ZPO nr 3 we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, terapię indywidualną, terapię rodzinną, grupy psychoedukacyjne i terapeutyczne dla rodziców, a w ramach współpracy ze szkołami zajęcia tematyczne i interwencyjne w klasach. Współpracuje z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „PLUS” P.T.P. Prowadzi treningi psychologiczne oraz warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym z zakresu socjoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, m.in. podyplomowe studia socjoterapii w DSWE, trzyletnie szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Szkołę Trenerów „SIEĆ” P.T.P., Szkołę Pomagania Rodzinie (praca z rodziną w ujęciu systemowym, kurs I i II stopnia), kurs I i II stopnia terapii rodzin metodą ustawień systemowych. Systematycznie korzysta z superwizji własnej pracy.


Jerzy Wójtowicz

magister pedagogiki, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1994 r., 20 lat stażu pracy w zawodzie, w tym przez 16 lat prowadził terapię indywidualną, terapię rodzin i grupy socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe oraz korzysta z superwizji indywidualnej i grupowej. Jest edukatorem profilaktyki systemowej. Współtworzył i realizował liczne programy psychoedukacyjne i profilaktyczne. Prowadzi treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego i psychicznego. W pracy terapeutycznej specjalizuje się głównie w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzi też superwizję indywidualną i grupową dla osób zajmujących się pomaganiem.


Anna Dąbrowska-Powązka

mgr pedagogiki, ukończyła też 5-letnie studia filozoficzne (bez magisterium). Pracuje zawodowo od 1999 r. najpierw w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 we Wrocławiu, a następnie, po przekształceniu placówki, w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej (do teraz). Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i terapię indywidualną dla podopiecznych Poradni i ich rodziców. Prowadzi też grupy psychoedukacyjne i rozwojowe dla dorosłych, a także terapię rodzin. Współpracuje z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „PLUS” P.T.P. Ukończyła Podyplomowe Studia Socjoterapii, Szkołę Trenerów „Sieć”, jest trenerem II stopnia treningu grupowego P.T.P., trenerem treningu zastępowania agresji, ukończyła Szkołę Psychoterapii i Szkołę Pomagania Rodzinie (kurs I stopnia).

Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
372zł
cena:

332 zł

opłata semestralna cena regularna:
1860 zł
cena:

1660 zł

koszt studiów cena regularna:
5580 zł
cena:

4980złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
372 zł
cena:

319 zł

opłata semestralna cena regularna:
1860 zł
cena:

1594 zł

koszt studiów cena regularna:
5580 zł
cena:

4780 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do Marii Haracz-Dąbrowskiej kierownika tego kierunku:
maria.haracz-dabrowska@dsw.edu.pl

>

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja