Psychologia sądowa

Studia w ramach specjalności Psychologia sądowa przygotują Cię do pracy w zawodzie psychologa sądowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości, mechanizmów funkcjonowania sprawców i ofiar przestępstw oraz metod diagnozowania i udzielania psychologicznego wsparcia uczestnikom postępowania sądowego. Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do specyficznych relacji zachodzących pomiędzy sprawcą przestępstwa, ofiarą i świadkiem. Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • sądach (zespołach zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych i dla dorosłych)
  • ośrodkach kuratorskich
  • Opiniotwórczych Zespołach Sądowych Specjalistów
  • zakładach karnych i aresztach śledczych
  • placówkach i ośrodkach dla ofiar i sprawców przemocy domowej
  • zakładach poprawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodkach dla nieletnich sprawców
  • policji i policyjnej izbie dziecka


Dzięki tej specjalności poznasz specyfikę funkcjonowania sądów, zakładów karnych oraz instytucji wspierających i chroniących ofiary przestępstw i dyscyplinujących sprawców. Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa karnego i rodzinnego, procedur postępowania w procesie interwencyjnym wobec przemocy oraz psychologicznych konsekwencji doświadczanych przez ofiary przestępstw. Zapoznasz się z zasadami sporządzania opinii sądowych. Rozwiniesz umiejętność diagnozowania środowiska rodzinnego, interweniowania, prowadzenia mediacji i procesu psychoterapeutycznego w odniesieniu do specyficznych trudności doświadczanych przez rodzinę i poszczególnych jej członków. Osiągniesz zdolność przewidywania i rozpoznawania zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą domową i innymi dysfunkcjami oraz zapobiegania ich negatywnym skutkom, stosując podstawowe psychologiczne techniki diagnostyczne i procedury interwencyjne (niebieska karta, grupy robocze i zespoły interdyscyplinarne). Poznasz możliwości wynikające z podejmowania współpracy ze służbami pożytku publicznego, takimi jak sądy, prokuratura czy policja.

Dodatkowe auty specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA:

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

program dla specjalności PSYCHOLOGIA SĄDOWA (studia stacjonarne i niestacjonarne):

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ:
Program studiów

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 650 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 580 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej