Psychologia zarządzania w organizacji

Studia w ramach specjalności Psychologia zarządzania w organizacji przygotują Cię do pracy w przedsiębiorstwach rynkowych, korporacjach, instytucjach budżetowych oraz w każdej organizacji, niezależnie od jej profilu i specyfiki, dla której istotna jest dbałość o efektywne i satysfakcjonujące zarządzanie ludźmi. Oferta tych studiów kierowana jest do Ciebie, jeśli w swojej pracy chciałabyś/chciałbyś pracować z praktykami – menadżerami, by pomagać im rozwijać ich potencjał oraz kompetencje w zarządzaniu ludźmi i organizacją. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • działy firm. Instytucji, korporacji związane z szeroką rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi – HR,
  • działy personalne i kadrowe
  • firmy i agencje zajmujące się szeroko rozumianym public relations
  • firmy i agencje zajmujące się marketingiem i reklamą
  • firmy i agencje rekrutacyjne
  • firmy i agencje szkoleniowe i konsultingowe


W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczące m.in. rekrutacji i selekcji pracowników ich motywowania, oceny i wspomagania rozwoju, dowiesz się w jaki sposób wspierać i rozwijać miękkie kompetencje menadżerów, które będą mogli wykorzystywać by uzyskiwać „twarde rezultaty”. Studia na tym kierunku będą także okazją dla Ciebie, by rozwijać własne umiejętności pracy z innymi ludźmi, w oparciu o budowanie dobrych relacji. Przedmioty specjalnościowe w 90% będą prowadzone w formie interaktywnej, pozwalającej na ćwiczenie i trening umiejętności.

Dodatkowe auty kierunku PSYCHOLOGIA:

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aksjologia, etyka i estetyka 18 3
Wybrane zagadnienia z kultury współczesnej 18 3
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju 18 3
Współczesne zaburzenia funkcjonowania w społecz. i organiz. 1 18 3,5
Uwarunkowania i konsekwencje różnic indywidualnych 18 3,5
Etyka zawodu psychologa 15 3
Wybrane metody diagnozy psychologicznej 18 3
Metodologia badań psychologicznych 27 5
Seminarium magisterskie 1 18 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kognitywistyka 24 4
Współczesne zaburzenia funkcjonowania w społecz. i organiz. 2 18 3
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej 24 4
Osobowe uwarunkowania funkcjonowania w organizacji 18 3
Zastosowania statystyki w psychologii 18 3
Seminarium magisterskie 2 18 3
Motywowanie w organizacji 21 3,5
Zarządzanie ludźmi – warsztat pracy menadżera 27 4,5
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Warsztat pracy trenera 24 5
Budowanie wizerunu organizacji 27 5
Coaching indywidualny i grupowy w organizacji 30 5
Lobbing 24 4
Projekt badawczy 18 3
Seminarium magisterskie 3 24 4
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Praktyka obserwacyjno-asystencka 60 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Mobbing w organizacjach 18 3
Seminarium magisterskie 4 30 6
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Doradztwo i poradnictwo zawodowe 12 2
Ocena i rozwój pracownika 12 6
Trening kompetencji osobistych 24 4,5
Kultura organizacji 18 3,5
Praktyka asystencka 60 3,5

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 670 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7800 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 580 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 650 zł
2 raty 3800 zł
1 rata 7500 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 560 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6500 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej