Psychologia społeczno-wychowawcza

Studia w ramach specjalności Psychologia społeczno-wychowawcza przygotują Cię do pracy w zawodzie psychologa relacji międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji wychowawczych zachodzących w środowiskach: rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • poradniach specjalistycznych (psychologiczno-pedagogicznych, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży)
  • ośrodkach interwencyjnych (Policyjne Izby Dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej)
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych, socjoterapeutycznych i domach dziecka
  • ośrodkach pomocy społecznej i instytucjach zajmujących się profilaktyką zaburzeń rozwojowych i patologii społecznych
  • placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki)
  • placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i wychowawców
  • jednostkach samorządów terytorialnych (odpowiedzialnych za psychoedukację i różne formy wspierania procesu wychowawczego)


W trakcie studiów nauczysz się obserwować i analizować przebieg interakcji dorosły-dziecko/uczeń oraz dorosły-dorosły (np. rodzic-nauczyciel), rozpoznawać i nazywać zjawiska optymalizujące i ograniczające skuteczność różnych rodzajów wpływu społecznego w kontekście trudności wychowawczych, doświadczanych przez współczesnego rodzica i nauczyciela. Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie rozwoju człowieka, osobowościowych uwarunkowaniach funkcjonowania społecznego, psychospołecznych mechanizmach wychowania. Rozwiniesz umiejętność rozumienia zachodzących między partnerami interakcji i wynikających z nich zachowań, jak również programowania i realizowania ingerencji wychowawczych oraz organizowania działań pomocowych. Osiągniesz świadomość własnych umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji wpływania na postawy innych, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych.

Dodatkowe auty kierunku PSYCHOLOGIA:

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aksjologia, etyka i estetyka 30 3
Wybrane zagadnienia z kultury współczesnej 30 3
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju 30 3
Problemy małżeństwa i rodziny 15 3,5
Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży 1 30 3,5
Etyka zawodu psychologa 30 3
Metodologia badań psychologicznych 30 5
Seminarium magisterskie 1 15 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kognitywistyka 30 4
Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży 2 30 3
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej 30 3,5
Warsztat pracy z grupą 15 3
Zastosowania statystyki w psychologii 30 3
Seminarium magisterskie 2 15 3
Praktyczne aspekty psychologii wychowania 30 3
Trening kompetencji społecznych 30 3
Trening umiejętności wychowawczych 21 2
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Metody współczesnej socjoterapii 45 4
Projekt badawczy 30 3
Seminarium magisterskie 3 21 4
Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych 45 5,5
Trening poznawania i komunikowania się w wychowaniu 30 4
Psychopatologia rozwoju 45 5
Praktyka obserwacyjno-asystencka 60 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Trening pomagania 45 3
Seminarium magisterskie 4 45 6
Język obcy – warsztaty tematyczne 15 1,5
Projektowanie interwencji psychologiczno-pedagogicznej 30 5
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie 30 5
Trening radzenia sobie z agresją 15 3
Metody pracy psychologiczno-wychowawczej z rodziną 30 3
Praktyka projektowa 60 3,5

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aksjologia, etyka i estetyka 18 3
Wybrane zagadnienia z kultury współczesnej 18 3
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju 18 3
Problemy małżeństwa i rodziny 18 3,5
Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży 1 18 3,5
Etyka zawodu psychologa 18 3
Metodologia badań psychologicznych 27 5
Seminarium magisterskie 1 18 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kognitywistyka 24 4
Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży 2 18 3
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej 24 4
Warsztat pracy z grupą 18 3
Zastosowania statystyki w psychologii 18 3
Seminarium magisterskie 2 18 3
Praktyczne aspekty psychologii wychowania 18 3
Trening kompetencji społecznych 12 3
Trening umiejętności wychowawczych 18 2
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Metody współczesnej socjoterapii 30 5
Projekt badawczy 18 3
Seminarium magisterskie 3 21 4
Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych 24 5,5
Trening poznawania i komunikowania się w wychowaniu 18 4
Psychopatologia rozwoju 24 5
Praktyka obserwacyjno-asystencka 60 3
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Trening pomagania 18 3
Seminarium magisterskie 4 30 6
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1,5
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Projektowanie interwencji psychologiczno-pedagogicznej 24 5
Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie 18 5
Trening radzenia sobie z agresją 18 3
Metody pracy terapeutyczno-wychowawczej z rodziną 18 3
Praktyka projektowa 60 3,5


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 670 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7800 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 580 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 650 zł
2 raty 3800 zł
1 rata 7500 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 560 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6500 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej