Psychologia kliniczna (studia dla absolwentów psychologii)

Studia w ramach specjalności Psychologia kliniczna (studia 4-semestralne) dla absolwentów psychologii umożliwią Ci zdobycie specjalistycznego wykształcenia w obrębie problematyki nieprawidłowych zjawisk psychicznych. Program studiów gwarantuje Ci nabycie wiedzy o zaburzeniach zachowania i osobowości, stresie, sytuacjach kryzysowych, zaburzeniach emocjonalnych (w tym nerwicowych i lękowych oraz depresyjnych, maniakalnych i dwubiegunowych, czyli maniakalno-depresyjnych), jak również o problemach przemocy, uzależnień, stresu pourazowego i chorób psychicznych. W ramach specjalności będziesz kształtować i rozwijać kompetencje obserwacyjne, komunikacyjne i diagnostyczne, a także nabędziesz podstawową znajomość oddziaływań psychoterapeutycznych w odniesieniu do różnych problemów psychicznych. Tytuł magistra psychologii otworzy przed Tobą możliwość pracy na każdym stanowisku psychologa, w szczególności w placówkach takich jak:

  • poradnie psychologiczne
  • centra i ośrodki zdrowia psychicznego
  • placówki leczenia odwykowego
  • szpitalne oddziały psychiatryczne
  • zakłady karne i zakłady poprawcze
  • sądy
  • placówki zajmujące się rehabilitacją i opieką nad chorymi, takie jak: sanatoria, poradnie onkologiczne, poradnie neurologiczne czy hospicja.


W swojej pracy wykorzystasz uzyskaną na specjalności Psychologia kliniczna wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu: zróżnicowanych metod diagnostyki psychologicznej, planowania i wdrażania różnorodnych form interwencji psychologicznych (w ramach technik grupowych jak i indywidualnych), pracy z osobami ze specyficznymi zaburzeniami psychicznymi, współpracy z systemem opieki zdrowotnej, etyki zawodu psychologa oraz zagadnień z obrębu psychiatrii i neurologii. W czasie studiów opanujesz wiedzę teoretyczną, a także zdobędziesz umiejętności praktyczne w ramach szerokiego spektrum praktyk studenckich i zajęć warsztatowych. Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów licencjackich z obszaru nauk społecznych i pedagogicznych.

Dodatkowe auty kierunku PSYCHOLOGIA:

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aksjologia, etyka i estetyka 12 3
Wybrane zagadnienia z kultury współczesnej 12 3
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju 24 4
Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży 1 18 2,5
Wybrane metody diagnozy psychologicznej 18 2
Metodologia badań psychologicznych 27 4
Seminarium magisterskie 1 18 3
Projektowanie pracy psychologicznej 1 12 5
Psychopatologia 24 3,5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kognitywistyka 12 4
Uwarunkowania i konsekwencje różnic indywidualnych 18 3,5
Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży 2 18 3
Etyka zawodu psychologa 24 3
Seminarium magisterskie 2 18 3
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Projektowanie pracy psychologicznej 2 12 2
Diagnoza psychologiczna 18 5
Metody współczesnej psychoterapii 24 4
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej 30 3,5
Warsztat pracy z grupą 24 3
Zastosowania statystyki w psychologii 18 3
Seminarium magisterskie 3 21 4
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Projektowanie wsparcia w wybranych problemach psychicznych 24 7
Psychometria 18 6
Praktyka obserwacyjno-asystencka 60 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Neuropsychologiczne aspekty diagnozy 30 4
Trening pomagania 18 3
Projekt badawczy 18 3
Seminarium magisterskie 4 30 6
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1,5
Psychoterapia indywidualna i grupowa 24 4
Psychoterapia specyficznych problemów psychicznych 12 5
Praktyka projektowa 60 3,5

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 670 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7800 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 580 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 650 zł
2 raty 3800 zł
1 rata 7500 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 560 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6500 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej