Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne przygotują Cię pracy m.in. w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. W trakcie zajęć, prowadzonych przez ekspertów i praktyków, poznasz procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, i nauczania – uczenia się. Przygotujemy Cię do kompleksowego realizowania zadań dydaktycznych, doskonalenia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Dowiesz się, jak wzbogacać i rozwijać własny warsztat pedagogiczny z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji. Będziesz komunikować się za pomocą różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym. W trakcie studiów odbędziesz praktyki pedagogiczne, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami, niezbędne do zarządzania grupą, diagnozowania indywidualnych potrzeby uczniów oraz konfrontowania nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym / zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 270 godzin . Program obejmuje 160 godzin praktyki pedagogicznej*. Studia prowadzone są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do absolwentów studiów I lub II stopnia, jak również do studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.). Słuchaczami mogą zostać osoby (absolwenci studiów), posiadające merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nieposiadające przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, z tym że w przypadku absolwentów studiów I stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Podstawy teoretyczne działań służących wspieraniu rozwoju dziecka

 • Podstawy wiedzy pedagogicznej
 • Podstawy psychologii
 • Teoria wychowania
 • Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela
 • Psychologia rozwojowa w praktyce
 • Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
 • Metodyka organizacji pracy zespołowej
 • Dydaktyka całożyciowego uczenia się
 • Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
 • Praktyka obserwacyjno – asystencka (I sem.)
 • Praktyka asystencka (II sem.)
 • Praktyka asystencko-zadaniowa (II sem.)

mgr Ewa Drozd

Pedagog, nauczycielka dyplomowana, tutorka, trenerka umiejętności psychospołecznych, edukatorka w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową. Związana z oświatą, jest promotorem wprowadzanych w niej reform. Jej pasją jest jakościowy rozwój szkoły. Posiada własne opracowania, raporty i publikacje z zakresu mierzenia jakości. Obecnie współrealizuje projekty związane z ewaluacją pracy szkoły. Prowadzi szkolenia dla różnych odbiorców z obszaru kompetencji społecznych, efektywnego zarządzania i uczenia się. Jest absolwentką Szkoły Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys. Pracuje z dorosłymi i z młodzieżą. Szczególną radość sprawia jej inspirowanie ludzi do odkrywania nieuświadomionych potencjałów własnych możliwości. Zainteresowania: wędrówki i zwiedzanie różnych zakątków, książki, spotkania z ludźmi.


dr Sławomir Krzychała

Od 2004 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, od 2007 współpracuje z Fundacją Kolegium Tutorów. Publikuje prace z zakresu socjologii współczesności oraz kultury edukacji (szkolnej codzienności). Specjalizuje się w analizach jakościowych, w tym w badaniach ewaluacyjnych i w badaniach w działaniu. Był liderem projektów Konsultanci Zespołu Nauczycieli 2007, Pracownia Ewaluacji dla Zespołów Edukacyjnych 2008. W projektach tych uczestniczyły również szkoły wprowadzające jako pierwsze tutoring we Wrocławiu. W ten sposób jako badacz od początku towarzyszy inicjatywie szkolnego tutoringu.


mgr Wiesław Mielcarski

Psycholog, interwent, terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Pracuje jako psycholog szkolny w szkole podstawowej i zespole szkół specjalnych oraz w ośrodku interwencji kryzysowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Od 2017 wykładowca DSW.


dr Anetta Pereświet-Sołtan

Psycholog społeczny i pedagog, trener biznesu, coach, konsultant i tutor akademicki. Adiunkt DSW, specjalistka w zakresie psychologii zarządzania i organizacji, posiada bardzo duże doświadczenie w szkoleniu grupowym kadry menedżerskiej różnych szczebli, a także pracy indywidualnej (coaching). Autorka kilkunastu artykułów naukowych, komentatorka wydarzeń społecznych w mediach (głównie TVN, a także TVP oraz Polskie Radio Wrocław, RMF, Gazeta Wrocławska). Koordynatorka Polskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (akcja poświęcona edukacji dzieci oraz współpracy nauczycieli i ekspertów).


dr Agnieszka Zembrzuska

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej DSW. Absolwentka filozofii i stosunków międzynarodowych oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, trenerka. Ukończyła Szkołę Trenerów MATRIK, Szkołę Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys oraz kurs tutorski Fundacji Kolegium Tutorów. Zajmuje się m.in. filozoficznymi aspektami poradnictwa, pedeutologią, edukacją międzykulturową, tutoringiem. Prowadziła projekty i programy krajowe i międzynarodowe związane z edukacją, koordynuje seminaria naukowe. Od 2008 współpracuje z Fundacją Kolegium Tutorów jako konsultantka i trenerka. W latach 2015-2017 była członkiem zespołu badającego tutoring szkolny. Autorka i tłumaczka tekstów o edukacji i poradnictwie.


dr Barbara Kutrowska

Pedagożka, adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej i egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Specjalistka w zakresie diagnostyki pedagogicznej oraz metodyki pracy z grupą i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół pedeutologii i dydaktyki ogólnej. Autorka kilkunastu publikacji naukowych o roli i kompetencjach nauczyciela we współczesnej szkole. Recenzentka programów kształcenia przy tworzeniu reformy oświaty.


dr Rozalia Ligus

Zajmuje się naukowo metodologią badań jakościowych, biograficznym i refleksyjnym uczeniem się, tutoringiem akademickim, edukacją dorosłych, edukacją wobec migracji i wielokulturowości, inkluzją w edukacji, społecznościami lokalnymi oraz ich pamięcią zbiorową. Autorka monografii Biograficzna tożsamość nauczycieli (2009) oraz artykułów z zakresu pedeutologii, andragogiki i socjologii edukacji wydanych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach i sieciach badawczych. Członkini Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy KNP PAN oraz sekcji Badania biograficzne prowadzonej przez prof. dr hab. Kaję Kaźmierską (Polskie Towarzystwie Socjologiczne). Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Pedagogiki.


dr Joanna Mysiakowska

Absolwentka biologii oraz socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, społecznych aspektów komunikowania. Zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół pogranicza nauk biologicznych i społecznych – tematyki wychowania, w kontekście dwóch obszarów wiedzy o człowieku – biologicznym i społecznym. Tematem pracy doktorskiej były pedagogiczne aspekty sporu natura-kultura w poradnikach wychowawczych. Od 2005 rozpoczęła pracę jako asystent w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, aktualnie na stanowisku adiunkta.


mgr Maria Szecówka-Nowak

Psycholog, certyfikowany coach. Asystent w Instytucie Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych przede wszystkim z zakresu diagnozy psychologicznej. Interesuje się problematyką psychologii rozwoju człowieka, diagnozy psychologicznej i psychologii twórczości. Prowadzi szkolenia i treningi z zakresu wspierania rozwoju osobistego, podnoszenia kompetencji społecznych, rozwijania twórczego myślenia. W pracy coachingowej zajmuje się wspieraniem w osiąganiu celów osobistych i zawodowych bazując przede wszystkim na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu i na Racjonalnej Terapii Zachowań.


mgr Laura Uglanica

Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW. Związana zawodowo z Jeleniogórskim Centrum Kultury, współpracowała z Autorską Szkołą Samorozwoju ASSA oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą. Jej zainteresowania pedagogiczne związane są z pedagogiką ogólną, filozofią edukacji, pedagogiką międzykulturową oraz poradoznawstwem.
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
380zł
cena:

320 zł

opłata semestralna cena regularna:
1900 zł
cena:

1600 zł

koszt studiów cena regularna:
3800 zł
cena:

3200złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
380 zł
cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna:
1600 zł
cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna:
3800 zł
cena:

3000 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Joanny Mysiakowskiej kierowinika tego kierunku: joanna.mysiakowska@dsw.edu.pl

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja