Program doktorancki – nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Program doktorancki z nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o poznawaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa jest przeznaczony dla osób, które chciałyby przygotować doktorat z nauk humanistycznych korzystając jedynie z opieki naukowej któregoś z profesorów Wydziału, a nie z pełnej oferty studiów doktoranckich. Przyjmujemy kandydatów posiadających silną motywację do pracy naukowej, wysoki poziom samodzielności w badaniach naukowych, którzy z różnych względów nie mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach w ramach studiów doktoranckich (gdyż na przykład mieszkają zagranicą). Przyjęcie do Programu doktoranckiego jest możliwe po uprzedniej rozmowie z kierownikiem studiów doktoranckich – prof. DSW dr. hab. Jerzym Kochanowiczem.


prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz
Kierownik Studiów Doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
spoleczne

KRYTERIA REKRUTACJI DO PROGRAMU DOKTORANCKIEGO W ZAKRESIE NAUK O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Rekrutacja uczestników Programu Doktoranckiego w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej odbywa się dwukrotnie w trakcie roku akademickiego. Termin zgłoszenia do 25 września 2016 r. (Rozmowa kwalifikacyjna 6 października 2016 r. godz. 16:00) oraz Termin zgłoszenia do 12 lutego 2017 r. (Rozmowa kwalifikacyjna 23 lutego 2017 r. godz. 16:00)

pedagogika

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Termin zgłoszenia do 12 lutego 2017 r.
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
lub pocztą (obowiązuje termin dostarczenia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

nauki-techniczne

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


Rozmowa kwalifikacyjna 23 lutego 2017 r. godz. 16:00
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław


Forma postępowania rekrutacyjnego:
– kwalifikacyjna (na życzenie kandydata możliwość przeprowadzenia rozmowy w języku obcym), projekt pracy + wymagane dokumenty (lista poniżej):


Uczestnicy Programu doktoranckiego wnoszą opłatę w kwocie 1.500 zł za semestr, płatną jednorazowo lub w systemie ratalnym. Decyzję o sposobie uiszczania opłat podejmuje uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając deklarację wnoszenia opłat.

 • Wpłaty jednorazowe uczestnik Programu jest zobowiązany wnieść: do 15 października – w semestrze zimowym i do 15 marca – w semestrze letnim.
 • Uczestnik Programu doktoranckiego może uiścić opłatę w trzech równych ratach w terminach: do 15 października, 15 listopada i 15 grudnia – w semestrze zimowym oraz do 15 marca, 15 kwietnia i 15 maja w semestrze letnim. Koszty uczestnictwa w Programie doktoranckim mogą wzrosnąć w przypadku udziału w szkołach letnich. W przypadku rozwiązania umowy o udziale w Programie doktoranckim, opłata – pomniejszona o koszt zajęć, które odbyły się do dnia jej rozwiązania – podlega zwrotowi.
 • Opłaty za Program można uiszczać gotówką w kasie Uczelni – budynek przy ul. Wagonowej 9 we Wrocławiu, pokój nr 6 (poniedziałek – sobota: 10.00-14.00). Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz zaznaczyć, że jest to I (II, III) rata (lub całość) opłaty za udział w Programie doktoranckim na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
 • Opłatę można uiścić również przelewem na konto Uczelni:
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa,
  • konto: 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564,
  • tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, I (II, III) rata za Program doktorancki WNP.
 • Uczestnik Programu doktoranckiego może otrzymać fakturę dokonanej wpłaty. Powinien zwrócić się w tym celu do Kwestury DSW (53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 9, pokój nr 9, tel. 071 358 27 26), podając swoje imię i nazwisko (lub pełną nazwę instytucji, która finansuje jego udział w Programie doktoranckim); pełny adres (z kodem pocztowym); NIP; formę zapłaty (gotówka, przelew); adres do korespondencji, jeśli jest on odmienny od adresu głównego. Faktura zostanie wysłana pocztą. Ewentualnie można ją odebrać osobiście w Kwesturze DSW u pani Agnieszki Słowik (ul. Wagonowa 9, pokój nr 9).

 • Czy Program doktorancki jest tożsamy ze studiami doktoranckimi? – Nie. Wydział Nauk Pedagogicznych DSW posiada od 2009 roku uprawnienia do prowadzenia formalnych studiów doktoranckich. Program doktorancki jest wcześniej wypracowaną ofertą edukacyjną przygotowującą do otwarcia przewodu doktorskiego i napisania pracy doktorskiej.
 • Czy uczestnicy Programu doktoranckiego otrzymują status doktoranta DSW, czy otrzymują legitymacje doktoranckie, zniżki na przejazdy kolejowe, stypendia? – Nie. Uczestnicy Programu doktoranckiego nie są doktorantami ani studentami.
 • Czy uczestnicy Programu doktoranckiego mogą korzystać z biblioteki DSW? – Tak, w pełnym zakresie.
 • Czy uczestnicy Programu doktoranckiego prowadzą zajęcia dydaktyczne na DSW? – Zajęcia na DSW prowadzą pracownicy etatowi Uczelni, tudzież osoby „zatrudnione na umowę zlecenie”. Obsadą zajęć zajmują się Dyrektorzy Instytutów.
 • Czy egzaminy doktorskie można zdawać w trakcie programu doktoranckiego, jeszcze przed wszczęciem przewodu doktorskiego? – Nie. Zgodnie z przepisami, wszystkie egzaminy doktorskie kandydat zdaje po otwarciu przewodu doktorskiego.
 • Czy wystarczy uczestniczyć w zajęciach z języka obcego, oferowanych w ramach programu doktoranckiego, aby zdać egzamin doktorski z języka obcego? – Zajęcia językowe w ramach programu doktoranckiego zostały pomyślane jako okazja do oswojenia kandydatów z przebiegiem, a częściowo również z treścią, egzaminu doktorskiego z języka. Naiwnością byłoby sądzić, że ktoś opanuje jęzk obcy podczas zajęć językowych organizowanych przez Uczelnię na tyle, żeby móc swobodnie zdać egzamin. Kandydaci muszą sami postarać się, na własną rękę, zdobyć odpowiednie kompetencje. Egzamin z języka obcego musi zdać każdy doktorant w ramach przewodu doktorskiego, chyba że posiada certyfikat językowy uznawany przez MNiSW ( zobacz: lista uznawanych certyfikatów ).
 • Czym różni się program doktorancki od przewodu doktorskiego? – Przewód doktorski jest ściśle regulowaną przepisami państwowymi procedurą uzyskania stopnia doktora. Jest przeprowadzany przed Radą Wydziału na wniosek kandydata – patrz dokumenty konieczne do wszczęcia przewodu: Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronie Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW
  Natomiast celem Programu doktoranckiego jest przygotowanie kandydata do wszczęcia przewodu oraz towarzyszenie doktorantowi aż do momentu złożenia przez niego ukończonej pracy doktorskiej.
 • Kiedy kończy się udział w programie doktoranckim? – W momencie złożenia ukończonej pracy doktorskiej lub rozwiązania umowy między uczestnikiem a uczelnią – patrz:regulamin programu doktoranckiego
 • Czy absolwenci innych kierunków studiów niż pedagogika lub pedagogika specjalna mogą uczestniczyć w Programie doktoranckim? – Tak. Natomiast przed wszczęciem przewodu muszą odbyć kolokwium z pedagogiki sprawdzające ich wiedzę z zakresu pedagogiki
 • Jaki jest maksymalny okres uczestniczenia w Programie doktoranckim? – 8 semestrów.
 • Czy uczestnictwo w Programie doktoranckim doprowadza bezpośrednio do uzyskania stopnia doktora? – Nie. Na pewnym etapie Programu uczestnik składa wniosek do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego. Przewód doktorski jest odrębną procedurą, płatną osobno.

  I. Postanowienia ogólne
 • 1. Wydział Pedagogiczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
 • 2. Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
 • 3. Celem Programu jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i pomoc w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

 • II. Nabór
 • 1. Uczestnikiem Programu doktoranckiego może być każdy absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł magistra, zainteresowany uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika lub nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
 • 2. Osoba zamierzająca przestąpić do Programu odbywa rozmowę z Dziekanem właściwego Wydziału, prezentując swe zainteresowania naukowe.
 • 3. Dziekan kieruje kandydata do odpowiedniego opiekuna naukowego.
 • 4. Kandydat kontaktuje się ze wskazanym opiekunem naukowym, który podejmuje decyzję o ewentualnym przyjęciu go na prowadzone przez siebie seminarium doktoranckie. Zgoda opiekuna musi być wyrażona na piśmie.
 • 5. Kandydat zgłasza się do Biura Dziekana właściwego wydziału z kompletem dokumentów zawierającym:
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzający uzyskanie tytułu magistra,
  • określenie tematu rozprawy lub krótki opis problemu badawczego wraz ze zwięzłym uzasadnieniem chęci przystąpienia do Programu,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • zgłoszenie do Programu Doktoranckiego,
  • zgodę opiekuna naukowego,
  • deklarację wnoszenia opłat za udział w Programie,
  • dwie fotografie.
 • 6. Kandydat podpisuje Umowę uczestnictwa w Programie.
 • 7. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dziekana Wydziału, zostaje przekazany doktorantowi za pośrednictwem opiekuna naukowego. Drugi pozostaje w dokumentacji Dziekana właściwego wydziału.
 • III. Opłaty
 • 1. Opłaty za Program doktorancki określa stosowne zarządzenie Rektora DSW.
 • 2. Decyzję o sposobie płatności podejmuje Uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając stosowną deklarację.
 • 3. Etatowi pracownicy Uczelni, dla których DSW jest podstawowym miejscem pracy, są zwolnieni z opłat, o których mowa w pkt. 1.
 • 4. W przypadku rozwiązania Umowy lub zawieszenia uczestnictwa w Programie doktoranckim, zwrotowi podlega część wniesionej opłaty, zgodnie z zasadą, że opłata za każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc Programu stanowi 20% opłaty semestralnej. Program rozpoczyna się w semestrze zimowym 1 października, a w semestrze letnim 1 marca.
 • IV. Organizacja
 • 1. Program doktorancki obejmuje:
  • seminaria doktoranckie,
  • cykliczne seminaria tematyczne,
  • kurs językowy przygotowujący do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
  • konwersatoria doktoranckie.
 • 2. Udział w sympozjach, konferencjach, szkołach letnich, itp., organizowanych przez DSW jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny
 • 3. Seminaria doktoranckie są prowadzone przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych w DSW na stanowisku profesora.
 • 4. Dziekan aktualizuje co semestr informator o prowadzonych seminariach doktoranckich.
 • 5. Grupa seminaryjna nie może liczyć więcej niż dziewięć osób.
 • 6. Liczba godzin seminarium doktoranckiego wynosi co najmniej 20 na semestr.
 • 7. Seminaria cykliczne, wymienione w pkt. 1, mogą być prowadzone również przez przedstawicieli innych ośrodków naukowych.
 • 8. Dwa razy w roku (do dnia 28 lutego i 30 czerwca) każdy uczestnik Programu doktoranckiego ma obowiązek złożyć u Dziekana właściwego wydziału sprawozdanie z postępów w pracy naukowej, uzupełnione opinią opiekuna naukowego.
 • 9. Na prośbę Uczestnika Programu wystawia się stosowne zaświadczenie.
 • V. Postanowienia końcowe
 • 1. Uczestnik bierze udział w Programie doktoranckim do momentu złożenia rozprawy doktorskiej, jednak nie dłużej niż osiem semestrów.
 • 2. Uczestnik może skierować wniosek do Dziekana właściwego wydziału o zmianę opiekuna naukowego.
 • 3. W przypadku stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej Uczestnika Programu Dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, może zawiesić Uczestnika w prawach i obowiązkach lub skreślić z listy uczestników Programu.
 • 4. Zawieszenie (lub ewentualne skreślenie z listy uczestników Programu) następuje również w przypadku niewywiązywania się z płatności.
 • 5. Uczestnik Programu, zawieszony w prawach i obowiązkach, może zostać ponownie przyjęty, jeśli wykaże się stosownymi postępami w pracy naukowej i wywiąże z płatności.
 • 6. Zawieszenie Uczestnika, trwające dłużej niż dwa semestry, stanowi podstawę do rozwiązania z nim umowy.
 • 7. Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę uczestnictwa w Programie, z pisemnym podaniem przyczyny.
 • 8. Organizacja przewodu doktorskiego podlega odrębnemu Regulaminowi.
spoleczne

KONTAKT


prof. DSW dr hab. Beata Sierocka
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
ul. Strzegomska 47
53-611 Wrocław,
tel. (71) 354-60-62
e-mail: beata.sierocka@dsw.edu.pl

dr Bartłomiej Łódzki
Sekretarz naukowy Rady Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
e-mail: bartlomiej.lodzki@dsw.edu.pl

mgr Maria Rajca
Asystent Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
e-mail: maria.rajca@dsw.edu.pl

pedagogika

REGULAMIN STUDIÓW


PLIK ZAPISANY JEST W FORMACIE PDF
Do poprawnego odczytu pobierz darmowy program: ACROBAT READER

POBIERZ:
>> Regulamin studiów doktoranckich <<


DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej niewątpliwie najmocniejszą stroną. Szkoła od lat podejmuje aktywną współpracę z własnymi absolwentami, co jednocześnie potwierdza wysoki poziom i praktyczny charakter prowadzonych studiów. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym autem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.

PROFESOROWIE PROWADZĄCY SEMINARIA DOKTORANCKIE Z PEDAGOGIKI:

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej