profilaktyka i terapia uzależnień – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: profilaktyka i terapia uzależnień

STUDIA SĄ SKIEROWANE DO:

Adresatami są osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji zatrudnione jako nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.

Cele studiów:

Podyplomowe studia „profilaktyka i terapia uzależnień” przygotowują do pracy w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień, a także rozwiązywania problemów z zakresu patologii społecznych takich jak przemoc, subkultury i sekty.

Celem studiów jest przygotowanie do:

 • stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, a także rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych,
 • podejmowania właściwej interwencji,
 • prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii,
 • projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych,
 • wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych,
 • realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów.

  Wykaz przedmiotów:

  • Medyczne aspekty uzależnień
  • Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych
  • Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień
  • Wiedza o procesie terapeutycznym
  • Podstawy wiedzy na temat uzależnień
  • Psychologia współuzależnienia
  • Psychoterapia DDA
  • Subkultury i sekty
  • Psychologiczne uwarunkowania przemocy
  • Strategie terapii uzależnień (zajęcia fakultatywne)
  • Profilaktyka (zajęcia fakultatywne)
  • Seminarium dyplomowe.


  PRAKTYCZNE INFORMACJE
  CZAS TRWANIA 3 semestry
  ILOŚĆ GODZIN 350
  OPŁATY
  WPISOWE 100 zł
  CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
  RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej