Doradca i asystent socjalny
– rozszerzenie dotychczasowej specjalności Doradca socjalny

Studia w ramach specjalności Asystent i doradca socjalny – rozszerzenie dotychczasowej specjalności Doradca socjalny przygotują Cię do pracy w zawodzie pracownika socjalnego (kod: 341205) oraz asystenta rodziny (kod: 341207). Zdobyta wiedza, umiejętności, których nabędziesz w ramach zajęć i specjalistycznych warsztatów, oraz doświadczenie z praktyk studenckich zrealizowanych w czasie studiów, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej – w charakterze pracownika socjalnego lub asystenta rodziny
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych)
  • ośrodkach interwencji kryzysowej
  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej (centrach rozwoju regionalnego)
  • jednostkach samorządów terytorialnych (odpowiedzialnych za pomoc społeczną)
  • organizacjach pozarządowych, klubach i podmiotach ekonomii społecznej świadczących usługi społeczne dla osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia


W trakcie studiów nauczysz się dokonywać diagnozy sytuacji będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Poznasz różne metody oraz techniki prowadzenia działań pomocowych, interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów jednostek, rodzin i grup społecznych. Nauczysz się rozpoznawać przyczyny pojawiających się zagrożeń społecznych, szczególnie w rodzinie, i nauczysz się analizować procesy prowadzące do marginalizacji społecznej jednostek i rodzin. Zdobędziesz kompetencje w zakresie rozpoznawania problemów ludzi na różnych etapach ich życia, m.in. osób pochodzących z zaniedbanych środowisk, doświadczających przemocy, chorych, opuszczonych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych czy uzależnionych. Uzyskasz kluczowe kompetencje pomocowe, które stanowią podstawę działań pracownika socjalnego i asystenta rodziny, prowadzących jednostki i rodziny objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.

Dodatkowe auty specjalności ASYSTENT I DORADCA SOCJALNY:

ZDOBYCIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU
PRACOWNIKA SOCJALNEGO ORAZ ASYSTENTA RODZINY

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA (POZA POLSKĄ) STUDIÓW I PRAKTYK
FINANSOWANYCH Z PROGRAMU ERASMUS+

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA

ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POZWALAJĄCEGO NA POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA RÓWNIEŻ POZA POLSKĄ.

ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POZWALAJĄCEGO NA POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA RÓWNIEŻ POZA POLSKĄ.

POZWALAJĄCEGO NA POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA RÓWNIEŻ POZA POLSKĄ.

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności ASYSTENT I DORADCA SOCJALNY :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 24 5
Wprowadzenie do psychologii 24 4
Podstawy socjologii 24 5
Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
Podstawy polityki społecznej 30 5
Pedagogika społeczna 30 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia wychowania 30 5
Teoretyczne podstawy pomagania 30 5
Propedeutyka pracy socjalnej 30 5
Warsztat umiejętności komunikacyjnych 18 2
Integracja i animacja społeczności lokalnej 30 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia kliniczna 18 3
Psychopatologia rozwoju 30 5
Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Poradnictwo rodzinne 36 6
Metody i techniki pracy socjalnej 1 24 4,5
Praktyka obserwacyjna 60 2
Problematyka okresu dzieciństwa i adolescencji 30 4
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawo i polityka społeczna UE 24 4
Diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy 30 5
Proseminarium 18 4
Język obcy 2
18 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Metody i techniki pracy socjalnej 2 24 3,5
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe 30 4
Metody pracy doradcy 30 4
Praktyka asystencka 1 60 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawne podstawy pracy socjalnej 30 4
Poradnictwo w obszarze róznic kulturowych 30 5
Metody badań społecznych 18 4
Język obcy – warsztaty tematyczne 1 12 1
Seminarium dyplomowe 1 18 5
Przeciwdziałanie bezdomności i ubóstwu 30 5
Praca w środowiskach defaworyzowanych 1 30 5
Praktyka asystencka 2 60 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kulturowe konteksty edukacji 24 4
Etyka w pracy socjalnej 18 3
Seminarium dyplomowe 2 18 8
Język obcy – warsztaty tematyczne 2 12 1
Praca w środowiskach defaworyzowanych 2 18 2
Praca z osobami przewlekle chorymi 30 3,5
Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 30 3
Praca socjalna z seniorami 18 2
Praktyka projektowa 60 3,5

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej