Praca socjalna z rodziną – NOWOŚĆ!

Studia w ramach specjalności Praca socjalna z rodziną przygotują Cię do pracy w zawodzie pracownika socjalnego, który działa na rzecz jednostek i rodzin pomagając im w przezwyciężaniu bezradności w sprawach bytowych, partnerskich, małżeńskich, wychowawczych. Podmiotami Twoich oddziaływań będą dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Poznasz sposoby diagnozowania problemów rodzinnych, prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności, oraz doświadczenie w ramach praktyk, umożliwią Ci starania o pracę m.in. w:

  • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej
  • domach pomocy społecznej
  • centrach pomocy rodzinie
  • centrach integracji społecznej
  • ośrodkach interwencji kryzysowej
  • placówkach opiekuńczo-wychowaczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka
  • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
  • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.
  • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę na temat skomplikowanych sytuacji życiowych rodzin, ich uwarunkowań i możliwości rozwiązywania problemów w środowisku. Poznasz zagadnienia związane z zagrożeniami, które są w rodzinach: przemocą, zaniedbaniem, współuzależnieniem, uzależnieniem, adopcją, kryzysami sytuacyjnymi, separacją, rozwodem, itd. Staniesz się specjalistą, który pomaga normalizować sytuację rodzinną – zgodnie z zasadami profesjonalizmu. Nauczysz się diagnozować problemy w rodzinie, mobilizować ludzi do dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu oraz tworzyć im potrzebne wsparcie. Rozwiniesz ważne umiejętności interpersonalne i poznasz metody pracy indywidualnej i grupowej. Nauczysz się współpracy ze specjalistami, którzy wspólnie z Tobą będą działać dla dobra rodzin. Staniesz się refleksyjnym praktykiem, który będzie dbał o równowagę we własnym życiu osobistym i zawodowym oraz będzie tego uczył innych.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PRACA SOCJALNA:

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY
ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STUDIA SĄ DOSTOSOWYWANE DO AKTUALNYCH POTRZEB PRACODAWCÓW
ORAZ MOŻLIWOŚCI RYNKU USŁUG POMOCOWYCH,

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

A TAKŻE ZMIAN DOKONUJĄCYCH SIĘ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA RÓŻNORODNYCH, SILNIE MANIFESTUJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

STUDIA MAJĄ CHARAKTER INTERDYSCYPLINARNY

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:
PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej