Organizator pomocy społecznej

Studia w ramach specjalności Organizator pomocy społecznej przygotują Cię do pracy w zawodzie pracownika socjalnego. Jeśli jesteś zainteresowany organizowaniem działań pomocowych dla jednostek i grup społecznych potrzebujących wsparcia, jest to specjalność dla Ciebie! Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, których nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów, oraz doświadczenie z odbytych w czasie studiów praktyk, pomogą Ci w poszukiwaniu pracy m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej (np. Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej)
  • ośrodkach socjalno-terapeutycznych
  • ośrodkach interwencji kryzysowej
  • ośrodkach wsparcia rodzin i w poradniach rodzinnych
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach socjoterapeutycznych
  • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
  • urzędach gminy, urzędach miasta, urzędach pracy
  • noclegowniach i w instytucjach (w sektorze rządowym i pozarządowym) wspierających osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne, chore, starsze oraz w instytucjach wspierających osoby zmarginalizowane i wykluczone społecznie
  • centrach i ośrodkach, w których przebywają uchodźcy

W toku studiów zdobędziesz aktualną wiedzę na temat organizacji i kształtu systemu pomocy społecznej w Polsce, a monitorując ogólnokrajowe i lokalne zmiany społeczno-ekonomiczne, będziesz umiał zdiagnozować sytuację społeczną osób lub grup wymagających wsparcia, i na tej podstawie zaprojektować oraz zrealizować działania pomocowe, o charakterze profilaktycznym lub/i zaradczym. Ponadto będziesz przygotowany do projektowania wsparcia i działań animacyjnych, skierowanych do jednostek, grup i społeczności lokalnych zagrożonych ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, marginalizacją społeczną i wykluczeniem. Będziesz wyposażony w kompetencje pozwalające Ci w sytuacjach wymagających działań zespołowych tworzyć grupy zadaniowe, opracowywać dla nich, lub też z nimi, projekty społeczne oraz plany działań pomocowych. Nauczysz się koordynowania, monitorowania lub ewaluowania zrealizowanych działań socjalnych.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PRACA SOCJALNA:

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY
ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STUDIA SĄ DOSTOSOWYWANE DO AKTUALNYCH POTRZEB PRACODAWCÓW
ORAZ MOŻLIWOŚCI RYNKU USŁUG POMOCOWYCH,

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

A TAKŻE ZMIAN DOKONUJĄCYCH SIĘ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA RÓŻNORODNYCH, SILNIE MANIFESTUJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

STUDIA MAJĄ CHARAKTER INTERDYSCYPLINARNY

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:
PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 18 4
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 24 5
Metodologia badań społecznych 30 7
Pedagogika społeczna – współczesne teorie 12 2
Współczesne problemy pracy socjalnej 12 3
Analiza tekstów naukowych i elementy logiki 18 4
Seminarium magisterskie 1 12 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy psychologii 18 4
Teoria i praktyka pomagania 30 6
Organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych 24 5
Seminarium magisterskie 2 12 2
Metody i techniki badań społecznych 1 12 2
Organizacja systemu pomocy i wsparcia 12 4
Diagnoza zasobów społecznych 18 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy socjologii 18 4
Animacja środowiska lokalnego 18 2,5
Aktywizacja zawodowa i warsztat kariery 18 3
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Seminarium magisterskie 3 18 5
Metody i techniki badań społecznych 2 12 2
Warsztat umiejętności budowania i koordynowania prac zespołu 18 4
Monitoring regionalnych i lokalnych rynków pracy 18 4
Problematyka wypalenia zawodowego 12 2
Praktyka środowiskowa 40 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Superwizja w pracy socjalnej 18 4
Seminarium magisterskie 4 18 9,5
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Problematyka integracji społecznej 24 5,5
Prawne zagadnienia pomocy społecznej 18 4
Organizacja pomocy społecznej dla grup wysokiego ryzyka 24 5,5

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej