PRACA SOCJALNA (studia dualne)

SPECJALNOŚĆ: Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej PŁATNE STAŻE ZAWODOWE CERTYFIKOWANE KURSY WIZYTY STUDYJNE

PRACA SOCJALNA

studia dualne

NOWOŚĆ W OFERCIE DSW

(rekrutacja do 21.09.18)

Studia dualne na kierunku PRACA SOCJALNA realizowane na specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej przygotują Cię do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego w ośrodkach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, schroniskach dla osób bezdomnych, dla ciężarnych matek, ofiar przemocy, w ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców, w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przezwyciężaniem współczesnych problemów społecznych oraz w instytucjach i departamentach jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się kwestiami społecznymi.

Tryb studiów i organizacja zajęć:

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i będą realizowane w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów weźmiesz udział w wyjazdach studyjnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji i Republice Czeskiej. W ramach programu studiów ukończysz też bezpłatne certyfikowane kursy doskonalące, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie treningu inter- i intrapersonalnego, treningu radzenia sobie ze stresem, mediacji i negocjacji w pracy socjalnej, używania nowych technologii, dialogu motywującego, barier i oporów w pracy socjalnej. W trakcie studiów odbędziesz również płatne staże zawodowe, dzięki którym będziesz mogła/mógł w realnym środowisku pracy pracowników socjalnych sprawdzić swe kompetencje zawodowy zdobywane w czasie studiów.

Eksperci, praktycy oraz zapraszani goście, zajmujący się pracą socjalną i szeroko pojętą pomocą, nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy, planowania działań pomocowych i ich realizacji. Zajęcia, seminaria i warsztaty są prowadzone w pracowniach multimedialnych i komputerowych oraz w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością sensoryczną, możesz skorzystać z pomocy asystenta lub tłumacza języka migowego. Do Twojej dyspozycji jest również największa niepubliczna biblioteka akademicka w Polsce. W Bibliotece DSW, oprócz książek, znajdziesz bogatą bazę czasopism – w wersji papierowej i elektronicznej. Masz możliwość skorzystania z dostępu do e-książek (ibuk) oraz baz danych (EBSCO, Emerald czy Elsevir).

pedagogika

PODSTAWOWE INFORMACJE


kierunek: PRACA SOCJALNA
– studia I stopnia (licencjackie)
– studia o profilu praktycznym
– studia bezpłatne
– opłata rekrutacyjna 190 PLN
☛ LIMIT MIEJSC: 24 OSOBY

spoleczne

ADRESACI STUDIÓW:


Studia dualne kierowane są do osób, które są absolwentami szkół średnich i legitymują się posiadaniem świadectwa dojrzałości, wykazują predyspozycje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub w obszarze pomocy społecznej.

pedagogika

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW


Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć do 21 września 2018 roku

Centrum Rekrutacyjne DSW
ul. Strzegomska 55 (p.14),
53-611 Wrocław
lub pocztą (obowiązuje termin dostarczenia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

spoleczne

KRYTERIA REKRUTACJI


Grupa docelowa studentów/tek zostanie wybrana w procesie rekrutacji w oparciu o zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do tych profesji. W procesie rekrutacji założono pierwszeństwo osób zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, w tym np. migrantów, osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych, o ile zgłoszą się do projektu.

nauki-techniczne

WARUNKI REKRUTACJI


☛ wyniki matury
(średnia ocen z matury)

nauki-techniczne

TERMINY REKRUTACJI


☛ 27 września 2018 roku
ogłoszenie listy rankingowej
☛ do 28 września 2018
podpisanie umów z kandydatami

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej rozpocznie realizację dwóch projektów dydaktycznych, które wygrały konkurs na studia dualne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.| Informacje o konkursie: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( projekt wdrożeniowy ) | Numer i nazwa osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. | Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym | Tytuł projektu: Praca socjalna – studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (PRS-SD) – dofinansowanie 896 285 zł/ całość 960 485,00 zł.


STUDIA STACJONARNE
opłata rekrutacyjna 190 zł
czesne / opłata za studia studia bezpłatne (finansowane z projektu)
STUDIA NIESTACJONARNE
opłata rekrutacyjna nie dotyczy
czesne / opłata za studia rekrutacja tylko na studia stacjonarne

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W DSW?

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY
ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STUDIA SĄ DOSTOSOWYWANE DO AKTUALNYCH POTRZEB PRACODAWCÓW
ORAZ MOŻLIWOŚCI RYNKU USŁUG POMOCOWYCH,

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

A TAKŻE ZMIAN DOKONUJĄCYCH SIĘ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA RÓŻNORODNYCH, SILNIE MANIFESTUJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

STUDIA MAJĄ CHARAKTER INTERDYSCYPLINARNY

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.

WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA:


Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji
Rekrutacja