poradnictwo międzykulturowe – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: poradnictwo międzykulturowe

Charakterystyka studiów:

Oferowane studia mają charakter doskonalący i są adresowane do nauczycieli, pedagogów, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą pochodzącymi z innych krajów, a także do pracowników socjalnych, doradców zawodowych, edukatorów, pracowników służb publicznych (policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pielęgniarek), jednostek samorządowych, których działalność jest związana z uchodźcami, imigrantami i repatriantami. Słuchacze tych studiów poznają zagadnienia z zakresu psychologii międzykulturowej, współczesnych procesów migracyjnych, międzynarodowego prawa i polityki migracyjnej, antropologii kulturowej mniejszości etnicznych i narodowych. Słuchacze będą mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy w zakresie rozumienia problemów akulturacyjnych osób przynależących do różnych grup kulturowych. Dowiedzą się o sposobach prowadzenia rozmowy poradniczej z uchodźcami, emigrantami i repatriantami, a także poznają formalne i pozaformalne sieci udzielania im wsparcia. W trakcie interaktywnych warsztatów i treningów nabędą umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej z radzącymi się pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych. Również nauczą się zasad tworzenia i koordynowania projektów socjalnych i edukacyjnych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Ponadto rozwiną kompetencje prowadzenia interwencji i mediacji konfliktów o podłożu kulturowym.

Cele studiów:

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i poradnictwa międzykulturowego. Organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w samodzielnym diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działań integracyjnych, pomocowych i wspierających osoby zróżnicowane kulturowo. Doskonalenie identyfikowania potrzeb, a także wspierania całożyciowego rozwoju osób doświadczających zmiany kulturowej. Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się z osobami pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych, a także współpracy z innymi specjalistami służb publicznych zaangażowanymi w środowiskach wielokulturowych w ramach szeroko pojętej pomocy społecznej. Kształtowanie postaw refleksyjnego doradcy – praktyka, a także wrażliwości etycznej w pracy z emigrantami, uchodźcami i repatriantami.

  Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł I przedmiotów z zakresu wiedzy poradoznawczej:
  • Poradoznawstwo
  • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
  • kariera w perspektywie biograficznej
  • poradnictwo rodzinne
  • poradnictwo wychowawcze
  • wybrane zagadnienia psychologii klinicznej
  • etyka pracy doradcy
 • Moduł II przedmiotów z zakresu teoretycznych podstaw poradnictwa międzykulturowego:
  • Psychologia międzykulturowa
  • Socjologia migracji
  • Antropologia kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych
  • Identyfikowanie i diagnozowanie lokalnych problemów migrantów
  • Animacja i integracja społeczności migranckich w środowiskach lokalnych
  • Praca poradnicza w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • Prawo i polityka migracyjna
 • Moduł III kształtowania kompetencji doradczych:
  • Trening umiejętności doradczych
  • Trening komunikacji międzykulturowej
  • Interwencja i mediacja konfliktów kulturowych
  • Planowanie projektów międzynarodowych w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • Superwizja w pracy doradcy
 • Moduł przygotowania pracy dyplomowej.
 • Moduł praktyk:

 • Wymagania wstępne i zasady rekrutacji: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia.


  Tryb ukończenia studiów:

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym powiązanym z przygotowaną pracą dyplomową.


  Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

 • w zakresie wiedzy:
  • zna wybrane zagadnienia z zakresu psychologii międzykulturowej, poradnictwa międzykulturowego, współczesnych procesów migracyjnych, międzynarodowego prawa i polityki migracyjnej, antropologii kulturowej mniejszości etnicznych i narodowych
  • posiada wiedzę w zakresie diagnozowania problemów akulturacyjnych i potrzeb osób przynależących do różnych grup kulturowych
  • rozróżnia sposoby udzielania pomocy i wspierania uchodźców, emigrantów i repatriantów
  • posiada wiedzę z zakresu metod pracy doradcy międzykulturowego
  • zna zasady z zakresu etyki i komunikacji międzykulturowej w pracy doradcy z osobami zróżnicowanymi kulturowo
 • w zakresie umiejętności:
  • konstruuje profesjonalne relacje w oparciu o zasady komunikacji międzykulturowej z osobami pochodzącymi z różnych grup zróżnicowanych kulturowo
  • diagnozuje konsekwencje kulturowego zróżnicowania ludzkich zachowań w praktyce pomocowej
  • organizuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom pochodzącym z różnych obszarów kulturowych
  • potrafi przeprowadzić proces poradniczy z radzącym się pochodzącym z innego obszaru kulturowego
  • stosuje adekwatnie dobrane metody pomagania i wspierania osób pochodzących z różnych obszarów kulturowych
  • udoskonala własny warsztat pracy doradcy międzykulturowego
  • prowadzi mediację konfliktów i sporów o charakterze kulturowym
  • podejmuje się współpracy z innymi specjalistami zaangażowanymi w procesy integracyjne migrantów
  • opracowuje projekty socjalne, edukacyjne i sieci wsparcia formalnego i nieformalnego zapobiegające wykluczaniu i zmarginalizowaniu emigrantów, uchodźców i repatriantów
  • postępuje zgodnie z zasadami etyki pracy doradcy międzykulturowego
 • w zakresie kompetencji społecznych:
  • jest wrażliwy na potrzeby osób znajdujących się w procesie zmiany kulturowej
  • dostrzega wagę dostosowania różnych działań pomocowych i wspierających do potrzeb i sytuacji problemowych osób zróżnicowanych kulturowo
  • jest otwarty na współpracę z innymi specjalistami zaangażowanymi w środowiskach wielokulturowych w ramach szeroko pojętej pomocy społecznej
  • wykazuje zaangażowanie i dbałość w organizowaniu i monitorowaniu aktywności integracyjnych i animacyjnych
  • przestrzega zasad i norm etycznych w pracy z emigrantami, uchodźcami i repatriantami


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 354
PRAKTYKI 40
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej