pomoc psychologiczno-pedagogiczna – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Charakterystyka studiów:

Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, osób zatrudnionych w placówkach wspierających pracę przedszkola i szkoły, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, poradniach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, którzy są zainteresowani udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, wychowawcom, nauczycielom. W toku studiów słuchacze zdobędą pogłębione umiejętności m. in. w zakresie: organizowania i prowadzenia działań pomocowych wobec wspomaganych oraz wspierających rodziców i nauczycieli, diagnozowania i identyfikowania środowiska życia, potrzeb społecznych, trudności wychowawczych, edukacyjnych osób korzystających ze wsparcia, metodyki pracy ze wspomaganymi, a także konstruowania warsztatu pracy doradcy. Studia obejmują obszerny moduł przedmiotów z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (poradoznawstwa, poradnictwa rodzinnego, wychowawczego, edukacyjno-zawodowego, kariery, psychologii rozwojowej, klinicznej), jako podstawowej formy udzielania pomocy. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą możliwość pełnienia roli lidera w projektowaniu, organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w obrębie rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i zawodowych. Absolwenci mogą wykorzystywać zdobyte kompetencje w dotychczas pełnionych rolach zawodowych lub podejmować zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych, zgodnie ze wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami. Studia, m. in., przygotowują do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Cele studiów:

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia umiejętności prowadzenia działań pomocowych wobec osób wspomaganych oraz aktywności wspierających rodziców i nauczycieli, diagnozowania środowiska radzących się, ich potrzeb społecznych, trudności wychowawczych, edukacyjnych, zawodowych a także konstruowania warsztatu pracy doradcy oraz wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje podstawową terminologię, znaczące koncepcje, metody i techniki pracy wykorzystywane w poradnictwie edukacyjnym, wychowawczym, rodzinnym, kariery oraz jego powiązań z innymi dyscyplinami. Organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy umiejętności i kompetencji pomocowych, służących wspomaganym, ich rodzinom, nauczycielom i wychowawcom w procesach radzenia sobie z problemami związanymi z rozwojem, wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się. Kształtowanie umiejętności rozumienia sytuacji pomocowych, diagnozowania problemów rozwojowych, wychowawczych, edukacyjnych, organizowania procesów pomocowych, jak również budowania sieci wsparcia w środowisku naturalnym i współpracy z innymi specjalistami. Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności na temat niesienia pomocy oraz rozwijanie postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania. Praktyczne przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań zawodowych w obszarze pomagania, organizowania i kierowania procesami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł I przedmiotów z zakresu wiedzy poradoznawczej:
  • poradoznawstwo
  • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
  • kariera w perspektywie biograficznej
  • poradnictwo rodzinne
  • poradnictwo wychowawcze
  • wybrane zagadnienia psychologii klinicznej
  • etyka pracy doradcy
 • Moduł II przedmiotów kształcenia diagnostycznego:
  • diagnoza środowiska życia wspomaganych
  • identyfikowanie potrzeb społecznych
  • identyfikacja sieci wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • diagnozowanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
  • etnografia organizacji pomocowej
 • Moduł III kształtowania kompetencji pomocowych:
  • metodyka pracy z grupą
  • orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe
  • trening umiejętności doradczych
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży
  • projektowanie zajęć wspierających nauczycieli
  • praca poradnicza w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • profilaktyka wypalenia zawodowego
  • profilaktyka przemocy
 • Moduł przygotowania pracy dyplomowej.
 • Moduł praktyk:
  • praktyka obserwacyjno-asystencka
  • praktyka asystencko-zadaniowa.

  Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

  Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów licencjackich bądź magisterskich na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie, psychologia oraz po innych kierunkach studiów.


  Tryb ukończenia studiów

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym powiązanym z przygotowaną pracą dyplomową.


  Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

 • w zakresie wiedzy:
  • zna terminologię z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • zna wybrane metody i techniki diagnozowania środowiska życia wspomaganego, trudności wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych w poradnictwie
  • posiada wiedzę na temat organizowania i prowadzenia zajęć wspierających dzieci, młodzież i nauczycieli
  • ma wiedzę na temat instytucjonalnych form pomocy i zasad budowania sieci wsparcia dla wspomaganych identyfikuje wybrane metody i techniki stosowane w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • w zakresie umiejętności:
  • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej do projektowania, organizowania i prowadzenia działań pomocowych
  • potrafi diagnozować poszczególne rodzaje problemów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, zawodowych, środowiskowych przy użyciu wybranych metod i technik pomocowych
  • potrafi komunikować się z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • dobiera podstawowe metody i techniki pomocy do sytuacji osób korzystających ze wsparcia
  • umie prowadzić działania pomocowe skierowane do wybranej grupy osób radzących się
  • potrafi indywidualizować działania pomocowe i dostosowywać metody do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wspomaganych
  • potrafi analizować przebieg relacji pomocowej i modyfikować ją zgodnie z ustalonymi celami i potrzebami osób radzących się
  • potrafi organizować zajęcia wspierające dzieci i młodzież w rozwoju
  • potrafi budować sieć wsparcia dla wspomaganych i ich rodzin jako klientów indywidualnych oddziaływań pomocowych
 • w zakresie kompetencji społecznych:
  • jest świadomy znaczenia wiedzy z różnych dyscyplin zakresie organizowania i prowadzenia pomocy
  • rozumie odpowiedzialność osoby udzielającej wsparcia i wagę prowadzenia działań pomocowych w sytuacjach szkolnych
  • ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania problemów wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych osób radzących się i prowadzenia procesów pomocowych
  • posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z osobami radzącymi się, jak również z osobami z najbliższego otoczenia i specjalistami, którzy są zaproszeni do współpracy
  • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności pomocowych


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 450 60 (praktyki)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej