Pedagogika rodzinna

Studia w ramach specjalności Pedagogika rodzinna przygotują Cię do pracy w charakterze asystenta rodziny, kuratora sądowego, (poza)sądowego mediatora rodzinnego, koordynatora pieczy zastępczej i doradcy rodzinnego. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w poszukiwaniu pracy m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej i zespołach ds. rodzin zastępczych
 • terenowych zespołach pracy socjalnej
 • poradniach rodzinnych
 • programach korekcyjno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy
 • sądach rodzinnych

W trakcie studiów nauczysz się rozpoznawać sytuację rodziny i jej środowisko, podejmować działania aktywizujące ją do korzystnych zmian, konstruować indywidualne plany pomocy dziecku, posługiwać się technikami rozwiązywania konfliktów i wspierania negocjacji, udzielać pomocy poradniczej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tworzyć sieci współpracy z różnymi specjalistami i instytucjami zajmującymi się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej. Zdobędziesz wiedzę na temat współczesnej rodziny, jej społecznych uwarunkowań, przemian i sposobów funkcjonowania, zaburzeń zachowania jej członków. Poznasz przyczyny i skutki patologii społecznych, wszelkie regulacje prawne dotyczące zawodu kuratora sądowego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej oraz metody zintegrowanego systemu pomocy rodzinom. Uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zasady prowadzenia dozoru kuratorskiego.

ATUTY SPECJALNOŚCI: PEDAGOGIKA RODZINNA:

 • Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.p>


  PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

  Semestr I
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Propedeutyka filozofii 27 5
  Wprowadzenie do psychologii 27 4
  Podstawy socjologii 27 5
  Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
  Historyczne konteksty edukacji 30 6
  Pedagogika rodziny 33 5
  Semestr II
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
  Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
  Socjologia wychowania 30 5
  Teoria wychowania 33 6
  Wstęp do psychologii małżeństwa i rodziny 24 4
  Biospołeczne uwarunkowania rozwoju człowieka 21 3
  Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego 21 3
  Semestr III
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Psychologia wychowania 18 3
  Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne 18 2,5
  Język obcy 1 18 2
  Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
  Podstawy dydaktyki ogólnej 33 6
  Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
  Psychopatologia rodziny 21 3
  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 21 3,5
  Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21 3,5
  Praktyka obserwacyjna 20 3
  Semestr IV
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 30 4,5
  Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
  Proseminarium 21 4
  Język obcy 2 18 2
  Wybrane zagadnienia z seksuologii 36 5,5
  Diagnoza pedagogiczna rodziny 36 5,5
  Konflikt w małżeństwie i rodzinie 30 5
  Praktyka obserwacyjno-asystencka 40 3
  Semestr V
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Pedagogika społeczna 18 3
  Metody badań pedagogicznych 21 4
  Seminarium dyplomowe 1 24 5
  Język obcy – warsztaty tematyczne 1 12 1
  Warsztaty umiejętności wychowawczych 36 6
  Metodyka pracy asystenta rodziny 36 5
  Wybrane zagadnienia z geragogiki 24 3
  Praktyka asystencka 40 3
  Semestr VI
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Kulturowe konteksty edukacji 24 4
  Pedagogika specjalna 21 3
  Seminarium dyplomowe 2 30 6
  Język obcy – warsztaty tematyczne 2 12 1
  Rodzina i wielokulturowość 18 2
  Metodyka pracy kuratora sądowego 36 5
  Metodyka pracy mediatora rodzinnego 36 5
  Praktyka projektowa 60 4

  OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

  STUDIA STACJONARNE
  12 rat 540 zł
  10 rat 650 zł
  2 raty 3200 zł
  1 rata 6280 zł
  STUDIA NIESTACJONARNE
  12 rat 490 zł
  10 rat 590 zł
  2 raty 2900 zł
  1 rata 5700 zł

  FINANSOWANIE STUDIÓW

  ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


  Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


  KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

  STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

  Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

  Czytaj więcej

  KREDYT STUDENCKI

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Czytaj więcej

  STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

  Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

  Czytaj więcej

  Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

  Dołącz do grona studentów DSW

  Dowiedz się więcej