Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

Studia w ramach specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego przygotują Cię do pracy w zawodzie nauczyciela nauczania początkowego (kod: 234113) i nauczyciela przedszkola (kod: 234201) z możliwością zdobycia uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na poziomie edukacji elementarnej. Oferta skierowana jest do Ciebie, jeśli znasz język angielski na poziomie średniozaawansowanym, zdawał(a)eś go na maturze i uzyskał(a)eś nie mniej niż 70% na poziomie podstawowym lub minimum 50% z rozszerzonej matury. Pamiętaj o obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego w certyfikowanych ośrodkach potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2, dzięki któremu uzyskasz świadectwo uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w::

 • przedszkolach publicznych, prywatnych i integracyjnych
 • klasach 1-3 w szkołach podstawowych
 • placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej zajmujących się edukacją dzieci do 10 r.ż.

W trakcie studiów poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu kształcenia językowego, matematycznego i środowiskowego. Nauczysz się wymaganych zasad metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie kształcenia. Zapoznamy Cię także ze specyfiką funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Zdobędziesz również kompetencje metodyczne nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym. Odkryjesz tajniki wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczej do planowania działań edukacyjnych, diagnozowania pozwalającego na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ATUTY SPECJALNOŚCI: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia – zobacz specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


  PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

  Semestr I
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Propedeutyka filozofii 27 5
  Wprowadzenie do psychologii 27 4
  Podstawy socjologii 27 5
  Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
  Historyczne konteksty edukacji 30 6
  Praktyczna nauka języka angielskiego 1 24 2
  Podstawy kształcenia językowego 18 3
  Semestr II
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
  Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
  Socjologia wychowania 30 5
  Teoria wychowania 33 6
  Praktyczna nauka języka angielskiego 2 24 2
  Pedagogika przedszkolna 30 4
  Metodyka edukacji polonistycznej 1 24 2
  Praktyka obserwacyjna w przedszkolu 20 2
  Semestr III
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Psychologia wychowania 18 3
  Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne 18 2,5
  Praktyczna nauka języka angielskiego 3 24 2
  Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
  Podstawy dydaktyki ogólnej 33 6
  Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
  Metodyka edukacji przedszkolnej 30 5
  Metodyka edukacji polonistycznej 2 18 3
  Podstawy kształcenia matematycznego 15 2
  Współczesne zagrożenia rozwoju dziecka 12 1
  Praktyka obserwacyjno-asystencka w klasie II lub III 25 2
  Semestr IV
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 30 4,5
  Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
  Proseminarium 21 4
  Praktyczna nauka języka angielskiego 4 24 2
  Pedagogika wczesnoszkolna 30 5
  Metodyka edukacji matematycznej 1 18 3
  Edukacja środowiskowa z metodyką 18 3
  Edukacja muzyczna z metodyką 1 18 2
  Metodyka nauczania języka angielskiego 1 24 3
  Praktyka obserwacyjno-asystencka w przedszkolu 45 3
  Semestr V
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Pedagogika społeczna 18 3
  Metody badań pedagogicznych 21 4
  Seminarium dyplomowe 1 24 5
  Praktyczna nauka języka angielskiego 5 24 2
  Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 30 4
  Metodyka edukacji matematycznej 2 18 3
  Edukacja muzyczna z metodyką 2 18 2
  Metodyka nauczania języka angielskiego 2 24 3
  Praktyka obserwacyjno-asystencka wrześniowa – klasa I 45 3
  Praktyka obserwacyjno-projektowa – język angielski 40 2
  Semestr VI
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Kulturowe konteksty edukacji 24 4
  Pedagogika specjalna 21 3
  Seminarium dyplomowe 2 30 6
  Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką 18 2
  Metodyka zajęć komputerowych 18 2
  Kultura fizyczna z metodyką 18 3
  Emisja głosu 12 2
  Warsztaty metodyczne nauczania języka angielskiego 24 5
  Praktyka dyplomowa 45 3

  OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

  STUDIA STACJONARNE
  12 rat 540 zł
  10 rat 650 zł
  2 raty 3200 zł
  1 rata 6280 zł
  STUDIA NIESTACJONARNE
  12 rat 490 zł
  10 rat 590 zł
  2 raty 2900 zł
  1 rata 5700 zł

  FINANSOWANIE STUDIÓW

  ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


  Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


  KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

  STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

  Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

  Czytaj więcej

  KREDYT STUDENCKI

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Czytaj więcej

  STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

  Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

  Czytaj więcej

  Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

  Dołącz do grona studentów DSW

  Dowiedz się więcej