Cultural animation and museum studies

Studia w ramach specjalności Animacja kultury i edukacja muzealna przygotują Cię do pracy w zawodzie animatora kultury (kod: 343901) oraz w charakterze edukatora kultury, koordynatora i realizatora projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz prowadzącego kursy, warsztaty i szkolenia w zakresie upowszechniania kultury, animacji i edukacji muzealnej. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • instytucjach kultury (biura wystaw artystycznych, muzea, teatry, kina, biblioteki)
 • jednostkach samorządów terytorialnych (odpowiedzialnych za edukację i kulturę)
 • impresariatach i agencjach organizujących imprezy o charakterze masowym i kameralnym
 • muzeach, stałych i czasowych ekspozycjach i wystawach interaktywnych
 • uniwersytetach powszechnych i uniwersytetach Trzeciego Wieku
 • organizacjach pozarządowych, klubach i podmiotach ekonomii społecznej

W trakcie studiów nauczysz się diagnozować potrzeby kulturalne i kreować zainteresowania określonych interesariuszy, prowadzić działania integrujące i włączające, organizować formy edukacyjne, pozyskiwać fundusze na działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową, zarządzać projektami edukacyjnymi i społecznymi, wykorzystywać nowoczesne techniki i narzędzia komunikacji w obszarze animacji społeczno-kulturalnej i edukacji muzealnej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie istotnych przemian i zjawisk we współczesnej kulturze, treści dotyczących obszaru działalności animatora kultury i edukatora czasu wolnego, funkcjonowania współczesnych instytucji kultury, podmiotów zarządzających obszarami edukacji i sztuki, polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.

Dodatkowe auty specjalności ANIMACJA KULTURY I EDUKACJA MUZEALNA:

 • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia
 • specjalność możesz również studiować w języku angielskim
 • Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


  PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

  Semestr I
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Propedeutyka filozofii 27 5
  Wprowadzenie do psychologii 27 4
  Podstawy socjologii 27 5
  Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
  Historyczne konteksty edukacji 30 6
  Warsztaty terenowe 30 5
  Semestr II
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
  Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
  Socjologia wychowania 30 5
  Teoria wychowania 33 6
  Kultura – animacja – edukacja 72 10
  Semestr III
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Psychologia wychowania 18 3
  Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne 18 2,5
  Język obcy 1 18 2
  Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
  Podstawy dydaktyki ogólnej 33 6
  Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
  Praktyka obserwacyjna 20 2
  Muzealnictwo 51 6
  Lokalne społeczności 42 5
  Semestr IV
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 30 4,5
  Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
  Proseminarium 21 4
  Język obcy 2 18 2
  Praktyka obserwacyjno-asystencka 40 3
  Projekty edukacyjno-społeczne 72 10
  Prawo i ekonomia 42 -6
  Semestr V
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Pedagogika społeczna 18 3
  Metody badań pedagogicznych 21 4
  Seminarium dyplomowe 1 24 5
  Język obcy – warsztaty tematyczne 1 12 1
  Praktyka asystencka 40 3
  Komunikacja i metodyka 123 14
  Semestr VI
  Przedmiot Liczba godzin ECTS
  Kulturowe konteksty edukacji 24 4
  Pedagogika specjalna 21 3
  Seminarium dyplomowe 2 30 6
  Język obcy – warsztaty tematyczne 2 12 1
  Praktyka projektowa 60 4
  Wiedza i praktyka 72 12
  <

  Ceny studiów:

  Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane).
  Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:

  czesne_stale
   nauki-techniczne

   Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

  czesne_stopniowane
   nauki-techniczne

   Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

  Jak możesz sfinansować koszty studiów?

  Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

  Stypendia dla studentów DSW

  Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Kredyt studencki

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Stypendium „Ambasador DSW”

  Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

  DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

  ZAPISZ SIĘ ONLINE


  Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

  Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

  ✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

  Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
  i studiuj taniej o 790zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

  STUDIA NIESTACJONARNE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  190 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  490 zł
  cena:

  440 zł

  10 rat cena regularna:
  570 zł
  cena:

  510 zł

  2 raty cena regularna:
  2850 zł
  cena:

  2550 zł

  1 rata cena regularna:
  5700 zł
  cena:

  5100 zł

  *Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

  Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
  i studiuj już od 370 zł/mies.

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

  STUDIA NIESTACJONARNE

  wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:
  190 zł
  cena:

  0 zł

  I ROK STUDIÓW:
  12 rat cena regularna:
  420 zł
  cena:

  370 zł

  10 rat cena regularna:
  490 zł
  cena:

  430 zł

  2 raty cena regularna:
  2450 zł
  cena:

  2150 zł

  1 rata cena regularna:
  4900 zł
  cena:

  4300 zł

  II ROK STUDIÓW:
  12 rat 485 zł
  10 rat 570 zł
  2 raty 2850 zł
  1 rata 5700 zł
  III ROK STUDIÓW:
  12 rat --- zł
  10 rat 650 zł
  2 raty 3250 zł
  1 rata 6500 zł

  *Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

  Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

  Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

  swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
  Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

  swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

  swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
  O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
  .

  Kredyt studencki

  Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
  Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

  Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

  swinkamini

  Program stypendialny „Ambasador DSW”

  Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


  KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

  • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
  • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
  • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
  • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
  • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
  • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
  • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.