Wiedza o kulturze

Studia w ramach specjalności Wiedza o kulturze dadzą Ci możliwość nauczania w szkołach przedmiotów artystycznych oraz Wiedzy o kulturze. Studia te przygotują Cię do pracy również w innych instytucjach edukacyjnych, a także zajmujących się szkoleniami, organizowaniem i prowadzeniem zajęć artystycznych. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w poszukiwaniu pracy m.in. w:

  • szkołach (nauczyciel przedmiotu Wiedza o kulturze oraz nauczyciel przedmiotów artystycznych)
  • domach kultury
  • stowarzyszeniach i fundacjach
  • instytucjach samorządowych
  • instytucjach edukacyjnych i artystycznych

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru różnych dziedzin sztuki: plastyki, teatru, filmu, literatury, muzyki, sztuki nowych mediów. Nauczysz się planowania i organizowania pracy dydaktycznej w szkole oraz w innych instytucjach edukacyjnych. Studia umożliwią Ci opanowanie umiejętności interpretowania zjawisk kultury oraz związanych z nimi stylów życia. Nauczą Cię także wspomagania rozwoju artystycznego i kulturalnego uczniów, podopiecznych, słuchaczy, pracowników, a także wspierania ich aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz umiejętności świadomego wyboru rodzajów tego uczestnictwa. Studia umożliwiają Ci również zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w organizowaniu pracy zespołowej, projektowaniu działań i przedsięwzięć artystycznych. W trakcie studiów będziesz miał też możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji kulturalnych, artystycznych, we współpracy z artystami, zarówno podczas zajęć dydaktycznych w uczelni, jak i projektując i współorganizując środowiskowe wydarzenia kulturalne.

ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA:

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.p>


PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 27 5
Doktryny pedagogiczne 27 5
Metodologia badań społecznych 36 7
Analiza tekstów naukowych i elementy logiki 21 4
Seminarium magisterskie 1 24 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy psychologii 24 4
Pedagogika ogólna 27 6
Andragogika 24 4
Seminarium magisterskie 2 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 1 12 2
Wstęp do wiedzy o kulturze 18 2
Warsztat badacza kultury 18 3
Współczesna kultura europejska i jej źródła 18 3
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy socjologii 18 4
Pedeutologia 24 3,5
Seminarium magisterskie 3 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 2 12 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki 12 2
Literatura – narracja i interpretacja 12 2
Antropologia teatru 12 2
Metodyka nauczania wiedzy o kulturze – planowanie i realizacja kształcenia 15 3
Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji 24 5
Praktyka asystencka 20 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 4 36 7
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Elementy religioznawstwa 18 4
Film. Słowo i obraz. Tekst i kontekst 18 4
Sztuka jako działanie społeczne. Zagadnienia animacji kulturalnej 18 4
Metodyka nauczania wiedzy o kulturze – warsztaty metodyczne 24 5,5
Praktyka zadaniowa 40 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej