Manager działań artystycznych i arteterapia – NOWOŚĆ!

Studia w ramach specjalności Manager działań artystycznych i arteterapii przygotują Cię do pracy w zawodzie managera, organizatora, animatora, koordynatora oraz projektanta, działań artystycznych, a także specjalisty zarządzającego projektami, działaniami i instytucjami kulturalnymi. Studia umożliwiają Ci rozwijanie własnych zainteresowań artystycznych oraz realizację indywidualnych i zespołowych projektów artystycznych. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów artystycznych oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • impresariatach i agencjach organizujących imprezy o charakterze masowym i kameralnym
  • agencjach castingowych
  • instytucjach kultury i sztuki: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych, teatrach, filharmoniach, galeriach, kinach, muzeach
  • małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem rozwoju
  • organizacjach pozarządowych, fundacjach, klubach
  • instytucjach edukacyjnych

W trakcie studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności pracując pod kierunkiem wybitnych twórców, artystów i managerów kultury, we współpracy z partnerami uczelni. Nauczysz się projektować działania artystyczne, zarządzać przedsięwzięciami kulturalnymi, pozyskiwać fundusze na działania artystyczne, wykorzystywać nowoczesne technologie i narzędzia komunikacji w obszarze sztuki. Zdobędziesz wiedzę o zjawiskach sztuki współczesnej, która rozwinie Twoje zainteresowania problematyką artystyczną, humanistyczną, społeczną, edukacyjną, managerską. Studia umożliwią Ci też zdobycie umiejętności wspierania rozwoju młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych działaniami artystycznymi i społecznymi, a także organizowania pracy zespołowej. W takcie studiów będziesz miał możliwość rozwijania własnych projektów i pasji kulturalnych, artystycznych, we współpracy z artystami i managerami, zarówno podczas zajęć dydaktycznych w uczelni, jak i projektując i współorganizując środowiskowe wydarzenia kulturalne.

ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA:

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA:
PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 27 5
Doktryny pedagogiczne 27 5
Metodologia badań społecznych 36 7
Analiza tekstów naukowych i elementy logiki 21 4
Seminarium magisterskie 1 24 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy psychologii 24 4
Pedagogika ogólna 27 6
Andragogika 24 4
Seminarium magisterskie 2 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 1 12 2
Sztuka jako wyzwanie edukacyjne.Wpomaganie rozwoju osób o zainteresowaniach artystycznych 12 2
Psychologia relacji międzyludzkich 12 2
Praktyka obserwacyjno-asystencka 20 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy socjologii 18 4
Pedeutologia 24 3,5
Seminarium magisterskie 3 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 2 12 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Oblicza sztuki. Tradycja i współczesność 27 5
Filozoficzne konteksty sztuki wspołczesnej 12 2
Projekt przedsięwzięcia artystycznego ( Projekt przedsięwzięcia artystycznego ) 30 2
Muzyka, performance, ekspresja 12 2
Warsztaty badań performatywnych 9 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki 36 6
Digital art w zintegrowanych działaniach artystycznych 12 2
Instalacje przestrzenne w przestrzeni publicznej 24 5
Projektowanie kariery 12 1
Komunikacja społeczna, marketing, public relations PR 15 3
Warsztaty fakultatywne / proseminarium / seminarium monograficzne 15 2,5
Praktyka zadaniowa ( Projekt przedsięwzięcia artystycznego ) 30 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej