Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Studia w ramach specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym przygotują Cię do pracy w zawodzie nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela wychowawcy w przedszkolu. Jeśli jesteś absolwentem licencjackich studiów niepedagogicznych / nienauczycielskich / inżynierskich, a jesteś zainteresowany edukacją małego dziecka ta specjalność jest dla Ciebie . Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w poszukiwaniu pracy m.in. w:

  • przedszkolach publicznych i niepublicznych
  • szkołach podstawowych jako nauczyciel w klasach 1-3
  • innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 10 (świetlice, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych)

W toku studiów poznasz etapy rozwojowe dziecka z perspektywy teorii pedagogicznych i psychologicznych. Zdobędziesz aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i zgłębisz aktualne trendy w kształceniu językowym, matematycznym, środowiskowym i innym w celu zastosowania jej w praktycznym planowaniu, organizowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych. Nauczysz się projektować indywidualne działania edukacyjne, dostosowując metody, formy i treści do potrzeb oraz możliwości każdego ucznia. Ucząc się analizować własne działania pedagogiczne nabędziesz umiejętności profesjonalne i zaprojektujesz własny plan rozwoju by stać się refleksyjnym praktykiem.

ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA:

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.p>


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA:
PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 27 5
Doktryny pedagogiczne 27 5
Metodologia badań społecznych 36 7
Analiza tekstów naukowych i elementy logiki 21 4
Seminarium magisterskie 1 24 5
Dydaktyka ogólna 30 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy psychologii 24 4
Pedagogika ogólna 27 6
Andragogika 24 4
Seminarium magisterskie 2 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 1 12 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 30 4
Edukacja polonistyczna z metodyką 18 3
Praktyka obserwacyjna w przedszkolu 40 2
Biospołeczne podstawy rozwoju 30 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy socjologii 18 4
Pedeutologia 24 3,5
Seminarium magisterskie 3 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 2 12 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Edukacja matematyczna z metodyką 18 2
Edukacja środowiskowa z metodyką 15 2
Edukacja muzyczna z metodyką i emisja głosu 15 2
Praktyka asystencko- zadaniowa w przedszkolu 40 2
Praktyka obserwacyjno-asystencka w szkole – I klasa 40 2
Psychologiczne konteksty edukacji 40 4
Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji 24 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 4 36 7
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Humanistyka, sztuka, kreacja 12 2
Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką 15 2
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 15 2
Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych 18 3
Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 30 5,5
Metodyka zajęć wyrównawczych 18 3
Praktyka dyplomowa – edukacja wczesnoszkolna 40 4

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 650 zł
10 rat 790 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7500 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 620 zł
10 rat 750 zł
2 raty 3700 zł
1 rata 7200 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 650 zł
10 rat 790 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7600 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 580 zł
10 rat 700 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej