Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Studia w ramach specjalności Terapia zajęciowa z psychomotoryką przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego (kod: 235919) w zakresie terapii zajęciowej (kod zawodu: 325907) i podstaw psychomotoryki. Zdobyta wiedza, umiejętności, i kompetencje społeczne, które osiągniesz w trakcie zajęć oraz doświadczenie z praktyk studenckich realizowanych w ramach studiów, umożliwią Ci podjęcie pracy m.in. w:

  • warsztatach terapii zajęciowej
  • domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach
  • środowiskowych domach pomocy
  • hospicjach
  • przedszkolach integracyjnych
  • świetlicach terapeutycznych
  • domach dziecka
  • oddziałach szpitalnych (ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, rehabilitacji leczniczej, psychiatrycznych, dziecięcych)

W trakcie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą zarysu klinicznego chorób, ich etiologii, patomechanizmów i objawów, specyfiki zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz niepełnosprawności występujących u dzieci i osób dorosłych. Nauczysz się wykorzystywać narzędzia diagnostyczne stosowane w pedagogice specjalnej, terapii zajęciowej i psychomotoryce, oraz prowadzić indywidualne i grupowe zajęcia psychomotoryczne, w oparciu o opracowywane indywidualne bądź grupowe programy usprawniające słabiej rozwinięte funkcje. Nauczysz się organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy zdrowia i sprawności osób chorych, w starszym wieku i z niepełnosprawnościami. Nauczysz się planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta oraz monitorować proces jego terapii, a także projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, zdobyte również podczas praktyk, dadzą Ci możliwość posługiwania się najnowszymi metodami terapeutycznymi, psychomotorycznymi w pracy z osobami w różnym wieku i z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności. Zdobędziesz kompetencje pozwalające motywować osoby z niepełnosprawnością do udziału w leczeniu, rehabilitacji. Uzyskasz kompetencje w zakresie terapii indywidualnej i grupowej oraz w zakresie współpracy z innymi specjalistami zespołu terapeutycznego.

ATUTY SPECJALNOŚCI: TERAPIA ZAJĘCIOWA Z PSYCHOMOTORYKĄ:

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH
ORAZ SEMINARIACH NAUKOWYCH POZA PROGRAMEM STUDIÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.p>

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 27 5
Wprowadzenie do psychologii 27 4
Podstawy socjologii 27 5
Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
Historyczne konteksty edukacji 30 6
Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia wychowania 30 5
Teoria wychowania 33 6
Pedagogika specjalna 24 3
Podstawy terapii zajęciowej 30 5
Prawne podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością 18 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia wychowania 18 3
Podstawy dydaktyki ogólnej 33 6
Pedagogika społeczna 18 3
Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 30 3
Psychologia kliniczna z elementami neurologii 24 4
Diagnostyka psychopedagogiczna 30 4
Praktyka obserwacyjna 40 1,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 30 4,5
Proseminarium 21 4
Język obcy 2 18 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 2 24 4
Podstawy psychomotoryki 24 3
Diagnoza funkcjonalna potrzeb pacjenta 30 4
Motoryka człowieka i patologia ruchu 18 2
Ergoterapia 24 3
Praktyka asystencka 40 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania 21 3
Metody badań pedagogicznych 21 4
Seminarium dyplomowe 1 24 5
Język obcy 3 12 1
Zarys kliniczny chorób 21 3
Ekspresja ruchowa i relaksacja w psychomotoryce 24 3
Terapia pacjentów o zróżnicowanych potrzebach 30 4
Terapia i rehabilitacja psychomotoryczna z metodyką 24 4
Praktyka zadaniowa 40 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kulturowe konteksty edukacji 24 3
Seminarium dyplomowe 2 30 6
Język obcy 4 12 1
Seminarium monograficzne 24 4
Terapia zajęciowa w andragogice specjalnej i geriatrii 30 5
Ochrona i promocja zdrowia z dietetyką 24 4
Elementy fizjoterapii w terapii zajęciowej 30 4
Praktyka projektowa 40 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej