Pedagogika resocjalizacyjna

Studia w ramach specjalności Pedagogika resocjalizacyjna przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej-wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i penitencjarnych. Interdyscyplinarna wiedza na temat niedostosowania społecznego i przestępczości oraz modyfikacji postaw i zachowań osób niedostosowanych społecznie w warunkach instytucji korekcyjnej i w otwartym środowisku umożliwi Ci zdobycie potrzebnych w pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej umiejętności metodycznych w zakresie opieki, wychowania i terapii nieletnich oraz dorosłych. Uzyskasz przygotowanie profesjonalne do pracy w placówkach o zróżnicowanym profilu:

  • szkołach integracyjnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • ogniskach wychowawczych, świetlicach, klubach młodzieżowych
  • placówkach interwencyjnych, instytucjach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii
  • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
  • zakładach karnych i aresztach śledczych, sądach (kuratela dla nieletnich i dorosłych)
  • kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, ośrodkach leczenia uzależnień
  • poradniach, powiatowych centrach pomocy rodzinie

W trakcie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą etiologii niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania, mechanizmów wywoływania zmiany postaw i modyfikacji zachowania w resocjalizacji i profilaktyce, znaczenia psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki w wymiarze opieki, wychowania i terapii. Nauczysz się oceniać przydatność różnych metod i technik oddziaływania korekcyjnego; programować działania resocjalizacyjne ukierunkowane na jednostkę i jej otoczenie oraz projektować pracę resocjalizacyjną w grupie wychowawczej – tworzyć scenariusze zajęć i innych celowo aranżowanych sytuacji wychowawczych. Zdobędziesz kompetencje komunikacyjne potrzebne w sytuacjach wychowawczych polegające na inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji osobowych z podopiecznymi i współpracownikami, a także na współpracy z rodzinami podopiecznych oraz innymi podmiotami w tworzeniu optymalnych warunków procesu resocjalizacji.

ATUTY SPECJALNOŚCI: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH
ORAZ SEMINARIACH NAUKOWYCH POZA PROGRAMEM STUDIÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.p>

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 27 5
Wprowadzenie do psychologii 27 4
Podstawy socjologii 27 5
Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
Historyczne konteksty edukacji 30 6
Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia wychowania 30 5
Teoria wychowania 33 6
Pedagogika specjalna 24 3
Patologie społeczne 30 4
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 1 12 1,5
Praktyka obserwacyjna 40 1,5
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia wychowania 18 3
Podstawy dydaktyki ogólnej 33 6
Pedagogika społeczna 18 3
Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 30 3
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 2 12 1,5
Pedagogika resocjalizacyjnaa 21 3
Psychologia kliniczna 21 3
Praktyka asystencka 40 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 30 4,5
Proseminarium 21 4
Język obcy 2 18 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Ustawodawstwo społeczne 30 4
Metody diagnozy niedostosowania społecznego 24 4
Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym 24 4,5
Metodyka resocjalizacji w warunkach instytucji 1 24 3,5
Praktyka zadaniowo-ewaluacyjna 40 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania 21 3
Metody badań pedagogicznych 21 4
Seminarium dyplomowe 1 24 5
Język obcy 3 12 1
Profilaktyka niedostosowania społecznego 27 3
Prawne podstawy resocjalizacji 33 4
Warsztat umiejętności wychowawczych – praca z agresorami i ofiarami agresji 18 2
Metodyka resocjalizacji w warunkach instytucji 2 24 4
Praktyka projektowa 40 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kulturowe konteksty edukacji 24 3
Seminarium dyplomowe 2 30 6
Język obcy 4 12 1
Praca socjalna i pomoc postpenitencjarna 24 4
Praca z dzieckiem niedostosowanym i jego rodziną 30 4
Podstawy teoretyczne i metodyczne terapii uzależnień 24 4
Zajęcia fakultatywne 24 3
Warsztat umiejętności wychowawczych – mediacja 24 4

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej