Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia w ramach specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego (kod: 235919) w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: oligofrenopedagogiki). Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które zdobędziesz w trakcie zajęć oraz doświadczenie z praktyk studenckich realizowanych w ramach studiów, umożliwią Ci podjęcie pracy m.in. w:

  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną
  • zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
  • przedszkolach specjalnych i integracyjnych
  • szkołach integracyjnych
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych)
  • warsztatach terapii zajęciowej
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych

W trakcie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą prawidłowego i zaburzonego rozwoju psychoruchowego człowieka. Nauczysz się konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w oparciu o diagnozę funkcjonalną. Nauczysz się opracowywać konspekt pracy dziennej z uczniem i przeprowadzać zajęcia o charakterze terapeutycznym. Nauczysz się wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, zdobyte również podczas praktyk, dadzą Ci możliwość posługiwania się najnowszymi metodami dydaktycznymi i terapeutycznymi w pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Zdobędziesz kompetencje w zakresie indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz w zakresie współpracy z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem/uczniem.

ATUTY SPECJALNOŚCI: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ:

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH
ORAZ SEMINARIACH NAUKOWYCH POZA PROGRAMEM STUDIÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.p>

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 27 5
Wprowadzenie do psychologii 27 4
Podstawy socjologii 27 5
Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
Historyczne konteksty edukacji 30 6
Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia wychowania 30 5
Teoria wychowania 33 6
Pedagogika specjalna 24 3
Pedagogika dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 30 5
Prawne podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością 18 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia wychowania 18 3
Podstawy dydaktyki ogólnej 33 6
Pedagogika społeczna 18 3
Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 30 3
Psychologia kliniczna z elementami neurologii 24 4
Diagnostyka psychopedagogiczna 30 4
Praktyka obserwacyjna 40 1,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 30 4,5
Proseminarium 21 4
Język obcy 2 18 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 2 24 4
Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 30 5
Podstawy psychomotoryki 24 3
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną 24 4
Praktyka asystencka 40 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania 21 3
Metody badań pedagogicznych 21 4
Seminarium dyplomowe 1 24 5
Język obcy 3 12 1
Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 24 3
Metodyka pracy w zespołach rehabilitacjyjno-wychowawczych 30 3
Wczesna terapia zaburzeń mowy 18 2
Procedury konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 24 3
Ekspresja ruchowa i relaksacja w psychomotoryce 24 3
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza 40 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kulturowe konteksty edukacji 24 3
Seminarium dyplomowe 2 30 6
Język obcy 4 12 1
Nowe media w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 30 4
Seminarium monograficzne 24 4
Warsztaty terapii zachowań niepożądanych 24 4
Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 30 4
Praktyka terapeutyczna 40 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej