Terapia zajęciowa z psychomotoryką – studia magisterskie

Studia magisterskie w ramach specjalności Terapia zajęciowa z psychomotoryką przygotują Cię do pracy w zakresie terapii zajęciowej i psychomotoryki. Zdobyta wiedza, umiejętności, i kompetencje społeczne, które osiągniesz w trakcie zajęć oraz doświadczenie z praktyk studenckich realizowanych w ramach studiów, pozwolą Ci na podjęcie pracy m.in. w:

  • warsztatach terapii zajęciowej
  • domach pomocy społecznej
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych
  • środowiskowych domach pomocy
  • hospicjach
  • przedszkolach integracyjnych
  • świetlicach terapeutycznych
  • domach dziecka
  • sanatoriach
  • oddziałach szpitalnych (ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, rehabilitacji leczniczej, psychiatrycznych, dziecięcych)

W trakcie studiów pogłębisz wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych. Poszerzysz wiedzę teoretyczną oraz kompetencje metodologiczne przygotowujące Cię do podjęcia działań badawczych. Zdobyta wiedza, umiejętności diagnostyczne, badawcze oraz kompetencje praktyczne przydadzą Ci do pracy terapeutycznej z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH
ORAZ SEMINARIACH NAUKOWYCH POZA PROGRAMEM STUDIÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.


WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 27 5
Doktryny pedagogiczne 27 5
Metodologia badań społecznych 36 7
Analiza tekstów naukowych i elementy logiki 21 4
Seminarium magisterskie 1 24 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy psychologii 24 4
Pedagogika ogólna 30 5,5
Andragogika 24 3
Wybrane koncepcje inkluzji 15 2
Seminarium magisterskie 2 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 1 12 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Pedagogika specjalna – współczesne teorie 21 2
Terapia zajęciowa we wspomaganiu rozwoju człowieka 18 2,5
Terapia zajęciowa w zinstytucjonalizowanym systemie opieki nad pacjentem 21 4,5
Praktyka obserwacyjna 40 1,5
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy socjologii 21 4
Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji 24 5
Pedeutologia 24 3,5
Seminarium magisterskie 3 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 2 12 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Psychomotoryka w terapii zajęciowej 18 3
Diagnostyka psychopedagogiczna 21 3
Warsztat pracy terapeuty zajęciowego 24 2
Praktyka asystencka 40 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 4 36 7
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1,5
Diagnoza w terapii zajęciowej i psychomotoryce 24 5
Wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 24 5
Psychomotoryka w geragogice 21 5
Terapia zajęciowa w zinstytucjonalizowanym systemie opieki nad pacjentem 21 4,5
Praktyka zadaniowa 40 2

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej