Pedagogika resocjalizacyjna – studia magisterskie

Studia magisterskie w ramach specjalności Pedagogika resocjalizacyjna przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej – wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i penitencjarnych. Interdyscyplinarna wiedza na temat niedostosowania społecznego i przestępczości oraz modyfikacji postaw i zachowań osób niedostosowanych społecznie w warunkach instytucji korekcyjnej i w otwartym środowisku umożliwi Ci zdobycie potrzebnych w pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej umiejętności metodycznych w zakresie opieki, wychowania i terapii nieletnich oraz dorosłych. Uzyskasz przygotowanie profesjonalne do pracy w placówkach o zróżnicowanym profilu:

 • szkołach integracyjnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • ogniskach wychowawczych
 • świetlicach, klubach młodzieżowych
 • placówkach interwencyjnych
 • instytucjach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • ośrodkach socjoterapii
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych
 • sądach (kuratela dla nieletnich i dorosłych)
 • kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą
 • ośrodkach leczenia uzależnień
 • poradniach, powiatowych centrach pomocy rodzinie

W trakcie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą etiologii niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania, mechanizmów wywoływania zmiany postaw i modyfikacji zachowania w resocjalizacji i profilaktyce, znaczenia psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki w wymiarze opieki, wychowania i terapii. Nauczysz się oceniać przydatność różnych metod i technik oddziaływania korekcyjnego; programować działania resocjalizacyjne ukierunkowane na jednostkę i jej otoczenie oraz projektować pracę resocjalizacyjną w grupie wychowawczej – tworzyć scenariusze zajęć i innych celowo aranżowanych sytuacji wychowawczych. Zdobędziesz kompetencje komunikacyjne potrzebne w sytuacjach wychowawczych polegające na inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji osobowych z podopiecznymi i współpracownikami, a także na współpracy z rodzinami podopiecznych oraz innymi podmiotami w tworzeniu optymalnych warunków procesu resocjalizacji.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH
ORAZ SEMINARIACH NAUKOWYCH POZA PROGRAMEM STUDIÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.


WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 27 5
Doktryny pedagogiczne 27 5
Metodologia badań społecznych 36 7
Analiza tekstów naukowych i elementy logiki 21 4
Seminarium magisterskie 1 24 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy psychologii 24 4
Pedagogika ogólna 30 5,5
Andragogika 24 3
Wybrane koncepcje inkluzji 15 2
Seminarium magisterskie 2 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 1 12 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Pedagogika specjalna – współczesne teorie 21 2
Teorie przyczyn i skutków przestępczości 21 2
Diagnostyka i terapia resocjalizacyjna 18 2,5
Praktyka obserwacyjna 40 1,5
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Współczesne problemy socjologii 21 4
Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji 24 5
Pedeutologia 24 3,5
Seminarium magisterskie 3 24 5
Metody i techniki badań pedagogicznych 2 12 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Kryminologia 27 4
Współczesne koncepcje resocjalizacji 27 4
Praktyka asystencka 40 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 4 36 7
Język obcy – warsztaty tematyczne 12 1,5
Teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z rodziną 24 6,5
Profilaktyka zachowań ryzykownych i edukacja zdrowotna 30 6,5
Koncepcje i metody terapii uzależnień 30 6,5
Praktyka zadaniowa 40 2

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej