Pedagogika specjalna – studia magisterskie

Studia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA przygotują Cię do podjęcia pracy pedagoga specjalnego w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Umożliwią Ci dalszy rozwój świadomości poznawczej i stworzą warunki swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej oraz samorozwoju. Zdobędziesz umiejętność refleksyjnego i krytycznego myślenia zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjno-wychowawczą, terapeutyczną, opiekuńczą i resocjalizacyjną. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Absolwenci otrzymują tytuł magistra pedagogiki specjalnej w zakresie wybranej specjalności/modułu wybieralnego i są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Rozwiniesz niezbędne umiejętności w dokonywaniu diagnozy psychopedagogicznej, psychomotorycznej, w projektowaniu procesu terapeutycznego i resocjalizacyjnego. Pogłębisz wiedzę i kompetencje w zakresie rozpoznawania zaburzeń rozwojowych i procesów społecznych. Zdobędziesz kompetencje do prowadzenia badań w środowisku własnej aktywności zawodowej. Będziesz potrafił skutecznie i w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi wdrażać programy profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe i naprawcze.Konferencja międzynarodowa 14th Biennial Conference of the International Association of Special Education „New Dimensions Toward Education, Advocacy and Collaboration for Individuals with Special Needs” stowarzyszenia IASE odbyła się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w dniach 21-25 czerwca 2015 roku.

UWAGA: Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika specjalna w instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Kandydaci na studia II stopnia, którzy takiego przygotowania nie posiadają i nie są nauczycielami, powinni podjąć studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego równocześnie z realizacją studiów II stopnia.

Zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w pracowniach multimedialnych, komputerowych oraz w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością sensoryczną, możesz skorzystać z pomocy asystenta lub tłumacza języka migowego. Do Twojej dyspozycji jest również największa niepubliczna biblioteka akademicka w Polsce. W Bibliotece DSW oprócz książek znajdziesz bogatą bazę czasopism – w wersji papierowej i elektronicznej. Masz możliwość skorzystania z dostępu do e-książek (ibuk) oraz baz danych (EBSCO, Emerald czy Elsevir). Biblioteka jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, słabo słyszących lub niesłyszących, z niepełnosprawnością wzrokową. Eksperci, praktycy i badacze zajmujący się pedagogiką specjalną nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy, planowania projektów edukacyjnych i zarządzania nimi. W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które zapewniają współpracujący z nami partnerzy tego kierunku.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

KSZTAŁCENIE OD LICENCJATU DO DOKTORATU

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich

AKREDYTOWANY I NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW NAGRODZONY W KONKURSIE
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH
ORAZ SEMINARIACH NAUKOWYCH POZA PROGRAMEM STUDIÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.


WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA:

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej