Pedagogika lecznicza – studia podyplomowe

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika lecznicza przygotują Cię do praktycznego realizowania zadań zawodowych pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej. Dzięki wiedzy z zakresu edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową (pedagogiki leczniczej i jej biomedycznych, psychospołecznych i metodycznych podstaw), zdobędziesz umiejętności rozumienia sytuacji dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodzin, projektowania i organizowania procesów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych, jak również budowania sieci wsparcia w środowisku naturalnym i współpracy z innymi specjalistami. Zdiagnozujesz ich potrzeb i problemy nabędziesz kompetencje komunikowania się zarówno z osobami doświadczającymi choroby lub niepełnosprawności ruchowej, jak i ze specjalistami uczestniczącymi w procesie leczenia. Studia na tym kierunku kształtują również wrażliwości etyczną i poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) z przygotowaniem pedagogicznym, w szczególności: nauczycieli, pedagogów i pedagogów specjalnych posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej, poradniach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, a także stowarzyszeniach i fundacjach, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej.


LICZBA GODZIN / ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym / zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela). Słuchacze realizują 140 godzin zajęć z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego (uzyskując 22 ECTS), 120 godzin zajęć z zakresu przygotowania metodycznego w obszarze pedagogiki leczniczej (26 ECTS) i 120 godzin praktyk pedagogicznych realizowanych indywidualnie w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych, którymi są: przedszkola, szkoły specjalne, integracyjne, przyszpitalne, świetlice terapeutyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, oddziały sanatoryjne (12 ECTS). Łącznie słuchacze realizują 260 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria) i 120 godzin praktyk (całość studiów pozwala uzyskać 60 ECTS).


Studia mają charakter kwalifikacyjny (rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U. 2013 poz.1207). Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów (i praktyk) przewidzianych w programie kształcenia oraz przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze diagnostyczno-metodycznym pod kierunkiem promotora.KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ INFORMATOR


WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Podstawowe problemy pedagogiki leczniczej
 • Biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych
 • Prawne podstawy kształcenia uczniów z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
 • Psychologia rehabilitacji i poradnictwo rehabilitacyjne
 • Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej
 • Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Metody diagnozy potrzeb pacjenta
 • Metody rehabilitacji ruchowej
 • Metodyka nauczania i wychowania w ośrodku leczniczym
 • Metodyka pracy indywidualnej z uczniem z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
 • Metody terapii w pedagogice leczniczej
 • Narracyjne metody pracy terapeutycznej
 • Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
 • Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z chorobą i niepełnosprawnością
 • Nowoczesne technologie w pedagogice leczniczej
 • Seminarium dyplomowe

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną
z pełnymi uprawnieniami akademickimi

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu!

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku
wg rankingu Perspektyw

Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi
z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych

Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu ERASMUS+

Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania

• Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością •

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów

Wspieramy naszych studentów i doktorantów!
Każdego roku blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną

Zatrudniamy ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków

Realizujemy projekty społecznie zaangażowane

Arrow
Arrow
Slider
PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
LICZBA GODZIN 260 + 120h praktyk
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Małgorzaty Oleniacz kierowinika tego kierunku: malgorzata.oleniacz@dsw.edu.pl

dr Małgorzata Oleniacz

pedagog, adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej DSW, promotor specjalności pedagogika lecznicza. Autorka artykułów naukowych dotyczących problemów człowieka młodego i książki pt. Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych (2005) oraz licznych artykułów dotyczących poradnictwa rehabilitacyjnego. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim: problemy egzystencji człowieka w perspektywie biograficznej, choroba przewlekła jako sytuacja trajektoryjna, poradnictwo wobec problemów człowieka przewlekle chorego, narracyjne strategie poszukiwań badawczych i pracy edukacyjnej z ludźmi chorymi.


prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

pedagog specjalny, konsultant naukowy Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej DSW do 2015; należała do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej w latach 1991-1994; od 2010 członek Rady Naukowej Fundacji Promyk Słońca. Od lat popularyzuje ideę psychomotoryki oraz ,,diagnozy nauczycielskiej” jako wyzwania dla edukacji włączającej. Ważniejsze publikacje: Autyzm czy nie autyzm. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław 1999; Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wrocław 2012; Psychomotoryka – ruch pełen znaczeń (cykliczne, współaut., ostatnia – Wrocław 20016); Koszula i krawat – obrazki wyłaniającej się dorosłości (współaut. z W. Antoszem, w druku: Impuls 2018).


dr Bożena Bartosik

pedagog specjalny, adiunkt w DSW, certyfikowany terapeuta SI i psychomotoryki. Od wielu lat zajmuje się diagnozą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspomaganiem ich rozwoju. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania społecznego dzieci z zespołem Downa. Współpracuje z nauczycielami przedszkoli i szkół wrocławskich. Kierownik Gabinetu Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju w DSW. Oceniona przez studentów jako najlepszy nauczyciel akademicki w roku 2017.


mgr Anna Suchon

pedagog specjalny, psychomotoryk, gerontopsychomotoryk, studia z psychomotoryki ukończyła w Niemczech. Dwukrotna stypendystka niemieckich fundacji m.inn. Boscha. Autorka międzynarodowych projektów badawczych związanych z edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej oraz w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jako nauczyciel. Od wielu lat prowadzi rodzinę zastępczą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Pozostali eksperci (prowadzone przedmioty):

prof. DSW dr hab. Alicja Czerkawska (narracyjne metody terapii); prof. DSW dr hab. Marek Heine (zagadnienia prawne); dr Barbara Kobusińska (psychopatologia rozwoju); dr Bożena Kurc-Darak (biomedyczne podstawy rozwoju, ochrona zdrowia); mgr Beata Andrzejewska (metody diagnozy i terapii); mgr Agnieszka Sekułowicz (nowoczesne technologie)


kierownik studiów: dr Małgorzata Oleniacz

dr Anetta Pereświet- Sołtan

psycholog, pedagog, adiunkt Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, trener biznesu, coach menagementu, specjalistka w zakresie psychologii zarządzania i organizacji oraz komunikacji interpersonalnej. Absolwentka studium socjoterapii. Współwłaścicielka projektu Era Psyche, zajmującego się podnoszeniem jakości życia. Dyrektor ds. szkoleń w Firmie HR Projekt. Autorka lub współautorka wielu projektów szkoleń indywidualnych oraz grupowych dla firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka artykułów naukowych, komentator wydarzeń społecznych w mediach ogólnopolskich i lokalnych.


dr Łukasz Andrzejewski

adiunkt w Instytucie Psychologii DSW, członek zespołu Krytyki Politycznej i prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, członek europejskich grup doradczych Patient Support Working Group i Acces2Medicines. Aktualnie pracuje nad książką habilitacyjną, analizującą proces transformacji ustrojowej w Polsce z punktu widzenia chorych na nowotwory.


mgr Teresa Malik

pedagog specjalny, menedżer oświaty, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie nauk o rodzinie. Wieloletni pracownik specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego we Wrocławiu. Przez 8 lat pełniła funkcję dyrektora ośrodka. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą z lekkimi i głębokimi deficytami rozwojowymi. Liczne nagrody za wybitne osiągnięcia dla oświaty: nagrody dyrektora, dwukrotnie nagrodzona nagrodą kuratora, w 2004 r wyróżniona w konkursie ogólnopolskim Nauczyciel Roku 2004. Wybitne osiągnięcia na polu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz promocji placówki w środowisku lokalnym. Autorka licznych publikacji poświęconych problemom osób niepełnosprawnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia dla studentów w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji. Prowadzi szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej, oceniania kształtującego, zastosowania metody projektu oraz szkolenia z zakresu wychowania seksualnego. Prezes Zarządu Fundacji „Myślę, Czuję, Jestem”.


Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

KLIKNIJ TUTAJ

Dolnośląska Szkoła Wyższa – #MiejsceDlaCiebie

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształcimy zgodne z międzynarodowymi standardami. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu), gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów (bez żadnych ukrytych opłat). Współpracujemy z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudniamy blisko 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestujemy w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Dyplom ukończenia studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej posiada ponad 31 tys. absolwentów.

Rekrutacja