Organizacja i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 260 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą przygotują Cię do pełnienia funkcji kierowniczych w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Studia prowadzone są zgodne z wymogami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej, twórczej organizacji i zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej. Program studiów uwzględnia również zmiany i najnowsze trendy w edukacji.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 270 godzin realizowane metodami aktywizującymi (warsztatowymi). Program obejmuje 30 godzin praktyki kierowniczej*.


**Praktyki kierownicze organizujemy w wybranych placówkach oświatowych, które od lat współpracują z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Miejsce praktyk skonsultujemy również z Tobą, np. pod względem ich lokalizacji. Praktyki pomogą Ci zaznajomić się z prowadzonym w szkole lub przedszkolu wewnętrznym nadzorem pedagogicznym, a w szczególności z: koncepcją pracy szkoły/przedszkola; nadzorowaniem przebiegu ewaluacji wewnętrznej; sposobem monitorowania realizacji podstawy programowej; uwarunkowaniami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli; kontrolą i ocenianiem pracy nauczycieli; działaniami zespołów nauczycielskich; pracą rady pedagogicznej, szkoleniem i doskonaleniem nauczycieli; współdziałaniem z rodzicami; działaniem samorządu uczniowskiego oraz innymi organami wynikającymi ze specyfiki placówki, w której realizowana jest praktyka.


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z dwóch egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą , uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający przynajmniej tytuł licencjata lub magistra; zainteresowanych zdobyciem i/lub podniesieniem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek/instytucji oświatowych oraz tych wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie, w szczególności: dyrektorów szkół oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp.) chcących podnieść swoje kwalifikacje, kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze w oświacie, nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji, osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Podstawy teoretyczne działań służących wspieraniu rozwoju dziecka

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Analiza statystyczna w zarządzaniu szkołą,
 • Stosowanie prawa,
 • Komunikacja społeczna,
 • Tworzenie jakościowego programu rozwoju szkoły,
 • Kierowanie zmianą,
 • Rozwój organizacyjny szkoły,
 • Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej,
 • Analizowanie osiągnięć uczniów / dzieci,
 • Budowanie zespołu,
 • Edukacja i konkurencja,
 • Wychowanie w szkole,
 • Kierowanie rozwojem pracowników,
 • *Praktyki kierownicze*,

dr Stefan Wlazło

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk pedagogicznych „Decyzje kierownicze dyrektorów szkół” w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie). Pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącycm we Wrocławiu, gdzie następił pełnił funkcję wicedyrektora. Był także inspektorem oświaty i wychowania w dzielnicy Wrocław-Śródmieście. Pracownik systemu doskonalenia nauczycieli, przez wiele lat kierownik zakładu kierowania szkołą w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, do emerytury pracownik etatowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Aktualnie jest kierownikiem studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w DSW. Prowadził zajęcia z zakresu zarządzania szkołą na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Administracji i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, Politechnice Gliwiciej. Nadal współpracuje z Politechniką Gdańską i Wyższą Szkołą Gnieźnieńską. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu diagnozowania pracy szkoły oraz organizacji pracy szkoły i roli nadzoru pedagogicznego, w tym: ECTED (European Consortium for Training, Enterprise & Development – Sheffield – U.K.), ASET (Accreditation Syndycate for Education and Training), TERM- IAE ( PTH-contract Eindhoven Netherlands, I.P.S. Bristol U.K.). Był uczestnikiem międzynarodowych programów: PHARE-TERM, ARION (Program Unii Europejskiej), BRISTOL i amerykańskich : DEMNET (tworzenie lokalnej demokracji) oraz AED ( Academy for Educational Development) i również w polskim programie POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego). Szkolił wizytatorów, a także tysiące dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie jakości w edukacji, był członkiem eksperckiego zespołu MEN, który zaprojektował aktualny system nadzoru pedagogicznego. Autor 166 publikacji, w tym 24 książek.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Jakościowy rozwój szkoły/przedszkola” – przedmiot egzaminacyjny”.


dr Roman Smolski

Doktor nauk humanistycznych, posiada III stopień specjalizacji zawodowej, nauczyciel dyplomowany. Pełnił funkcje: wicedyrektora w liceum ogólnokształcącym; doradcy metodycznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli a następnie w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli; Kierownik Ośrodka Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej, egzaminator egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie; rzeczoznawca MEN ds. programów nauczania, rzeczoznawca MEN ds. podręczników kształcenia ogólnego;. Ponadto, brał udział w realizacji międzynarodowych programów: polsko-amerykańska grupa studyjna ds opracowania nowego programu nauczania z WOS, polsko-amerykański program Strategia tworzenia zintegrowanych wspólnot szkolnych, polsko -holenderski (Kompakt Groep) program „Demokratyczny system wartości i metody ich upowszechniania” ,program Term IAE „ Doskonalenie zarządzania oświatą”, a także: autor m.in. koncepcji zajęć i ich realizator w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych Phare – Tacis oraz Phare – Sierra a także grantów edukacyjnych zrealizowanych przy współudziale Educators for Social Responsibility (USA) i Kompact Groep (Holandia). Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji z zakresu teorii polityki, metodyki nauczania, socjologii, pedagogiki ogłoszonych w renomowanych periodykach (m.in. Mówią Wieki, Dyrektor Szkoły, Edukacja, Nowa Szkoła, Społeczeństwo Otwarte). Jest współautorem Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska, Słownika Encyklopedycznego Unia Europejska, Encyklopedii Szkolnej, Encyklopedii Eureka (wyd. Europa), Encyklopedii Gimnazjalisty oraz programów nauczania i scenariuszy lekcji (wyd. CEO);


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Budowanie zespołu”.


mgr Barbara Solarek

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Była edukatorką TERM IAE (komunikacja społeczna, mierzenie jakości, andragogika). Szkoliła bezrobotnych, nauczycieli, urzędników (służba cywilna), pracowników samorządowych, wizytatorów, kuratorów. Posiada bardzo duże doświadczenia badawcze w zakresie roli organizacji społecznych w lokalnym środowisku, a także w opracowywaniu i zarządzaniu projektami wspierającymi aktywność społeczną i rozwój lokalny. Współpracowała z samorządami oraz wieloma instytucjami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. Wspólnie z Ewą Drozd opracowały program „Nowoczesne techniki komunikacji interpersonalnej na rynku pracy”. W latach 1998-2001, we współpracy z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu, szkoliła 60 grup bezrobotnych. Uczestniczyła również w pracach eksperckiego zespołu Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół”. Jest współautorką państwowych wymagań przygotowanych w roku 2009, w załączniku do rozporządzenia o nadzorze Pedagogicznym. Organizowała również szkolenia dla dyrektorów szkół, egzaminy do stopnia nauczyciela mianowanego, jak i opracowywała opinie i wnioski o nagrody.
W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Komunikacja społeczna”.


mgr Ewa Drozd

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełniła funkcję wicedyrektorki w Szkole Podstawowej nr 102 we Wrocławiu. W latach 1991-1997 była starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Następnie do 2006 roku współpracowała z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu jako konsultant kadry kierowniczej oświaty. Następnie od kwietnia 2012 do stycznia 2013 współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim jako specjalista ds. analizy danych. Współpracowała także z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kwestiach związanych z reformowaniem nadzoru pedagogicznego. Posiada certyfikat edukatora uzyskany w programie szkoleniowym TERM IAE w zakresie organizacji i zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej. Uczęszczała do Szkoły Trenerów „Sieć“ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada dyplom z coachingu w tutoringu wydany przez Pracownię psychologiczną Elżbiety Sołtys. Ponadto posiada certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia za udział / ukończenie: Szkoła trenerów biznesu „ Od diamentu do brylantu” – doskonalenie umiejętności trenerskich- Certyfikat Trenerski nadany przez Kolegium Tutorów, Certyfikat konsultanta nadany przez Kolegium Tutorów, Kurs w zakresie zaawansowanych metod trenerskich organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikat Lidera Dobrych Praktyk Edukacyjnych w projekcie Eduscience. Prowadzi szkolenia w zakresie rozwoju organizacyjnego , efektywnego zarządzania i jakości pracy szkoły dla dyrektorów, wizytatorów i pracowników oświaty gminnej, budowania zespołów, pełnienia nadzoru pedagogicznego, komunikacji społecznej, nowoczesnych technik zarządzania i budowania kultury organizacyjnej.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Rozwój organizacyjny szkoły/przedszkola.”.


mgr Urszula Hojda

Absolwentka administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora i konsultanta we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Ukończyła studia z zakresu samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej pp, podyplomowe studia z prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Posiada świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego i kursu dla edukatorów w ramach programu TERM IAE, kwalifikacje do pracy edukatorskiej, (decyzja MEN nr 1012E/81/2001), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego, warsztaty z pomiaru dydaktycznego, kurs z andragogiki, kurs doskonalący jak uczyć uczniów uczenia się, kurs procedura egzekucji obowiązku szkolnego, kurs wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół. Uzyskała liczne certyfikaty: Managing Change certyfikat PTH-Concract; Educational Standards and Pupils Entitlemennts, certyfikat PTH-contract; Prawo w gminie, certyfikat PTH-contract; Szkoła w gminie, certyfikat PTH-contract; TERM-IAE Educator Training Programme, certyfikat ECTED. Prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych z organizacji i zarządzania oraz pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. W oparciu o autorskie programy, realizuje zajęcia z prawa oświatowego oraz prawa pracy dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych , w ramach programu TERM (moduły: prawo w gminie, szkoła w gminie, kierowanie zmianą, standardy edukacyjne i prawa ucznia), w ramach edukacji niestacjonarnej. Bierze udział w pracach zespołu ds. Reformy Administracji Publicznej kierowanym przez Pełnomocnika Rządu prof. Michała Kuleszę. Prowadzi zajęcia dla wizytatorów Śląskiego Kuratorium w Katowicach w ramach kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do sprawowania nadzoru pedagogicznego, CODN Warszawa w ramach Akademii Zarządzania Oświatą. Współpracuje z wieloma szkołami wyższymi, gdzie prowadzi zajęcia.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Prawo oświatowe”.


mgr Joanna Śliwińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła tamże również studia podyplomowe Zarządzanie Samorządem na Wydziale Prawa i Administracji. Pełniła funkcję koordynatora ds. oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Aktualnie jest animatorem kultury oraz dyplomowanym nauczycielem. Posiada również doświadczenie w pracy edukatora, w szczególności w zakresie administrowania placówkami oświatowymi i kulturalnymi, edukacji a konkurencji oraz szkoły w środowisku. Otrzymała nagrody i wyróżnienia, w tym: „Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 2010r.; Srebrny Krzyż Zasługi 2005r.; Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania 1993r.; tytuł „Zasłużony dla Osiedla Nadodrze” Kapituły Nadodrzańskiej 2014r.; Honorowa „Kropla Życia” Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” 2009r.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Edukacja a konkurencja”.


Prof. zw. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz

magister pedagogiki – WSP Opole (obecnie Uniwersytet Opolski), 1964; stopień doktora – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1973; stopień doktora habilitowanego – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984; tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, 1995; tytuł profesora zwyczajnego, 2001. Doświadczenie zawodowe: do roku 2003 Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki DSWE TWP, od 2004 Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (mianowanie), Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, członek Rady ds. Osób Niesamodzielnych Organu Pomocniczego Ministra do Spraw Zdrowia. Najważniejsze publikacje: dorobek naukowy obejmuje 250 publikacji (monografie, studia, rozprawy, podręczniki akademickie oraz artykuły naukowe): Analiza regionalna i planowanie krajowe w modelu francuskim „REGINA” – opis i ocena modelu, Instytut Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa 1975; Weryfikacja procedur prognostycznych, PWN, Warszawa 1976; Przemiany struktury zatrudnienia w świecie [w:] M. Cieślak (red. nauk), Prognoza popytu na kadry kwalifikowane w usługach do roku 1990, Planowanie kadr, cz. 7, Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 1980; Analiza światowych tendencji zmian struktury studiów wraz z próbą określenia pożądanej struktury studiów w Polsce, Planowanie kadr cz. 7, Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 1980; Kompleksowe prognozowanie zmiennych opisujących zjawiska złożone [w:] Prace Naukowe AM we Wrocławiu, PWN, 1982, 16, 1-2; Uwarunkowania zdrowia związane ze środowiskiem życia i wykonywaną pracą [w:] J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba – wybrane problemy socjologii medycyny., Oficyna Wydawnicza Atut.,, Wrocław 2002; Sytuacja demograficzna Dolnego Śląska na tle Polski i Europy, „Adv.Clin.Exp.Med.” 2004, 13, 5, suppl. 2; Education and Professional Needs [w:] Medical Assistance and Therapy in Europe, Agreement no”2002-4557”/001-001Le2-51OREF CONTRACT I/02/C/F/RF/81511, 2006 Guidelines for education and training of persons with acquired disability”, “Background review” Project funded by EC under“ GRUNDTVIG – Socrates – Project n. 116420-It-2004, 2007 (współautorstwo).


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Podstawy teorii organizacji i zarządzania” – przedmiot egzaminacyjny”.


dr Krzysztof Zajdel

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie Zielonogórskim, poprzednio nauczyciel i dyrektor szkoły w Wilkszynie i Pisarzowicach niedaleko Wrocławia. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozprawa doktorska pt. „Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich”. Pełni funkcję Ministerialnego Eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych oraz prezesem Stowarzyszenia „Schola Wilkszyn”. Aktywnie uczestniczy w polskim życiu naukowym, zwłaszcza w zakresie wspierania uczniów. Jest autorem bardzo wielkiej liczby publikacji, w tym książek: „Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich”, „Wychowanie dziecka”, „Znaczenie oceniania w przebiegu życia” „Dorastanie w małych miastach ,współautorka Ferenz K. , „ Social Problems of the Contemporary Families”, współautorzy: Truhlarova Z., Prokosz M., Mitlohner M., Levicka Z., „Słownik, kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica”, współautorka Prokosz M. oraz monografii „Znaczenie oceniania w przebiegu życia”. Napisał też unikalną na rynku książkę z przepisami kucharskimi opracowanymi przez sławnych ludzi: ” 101 potraw znanych osobistości z Polski i ze świata” która miała dwa wydania, a ponadto, jest poetą, wydał cztery tomiki wierszy. Autor ponad 450 opublikowanych artykułów w różnych czasopismach i periodykach.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Wychowanie w szkole i w przedszkolu”.


mgr Beata Krywult-Szczudło

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych w zakresie informatyki, a także z obszaru Nauczyciel – doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Pracowała jako ekspert w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Jest doradcą metodycznym dla nauczycieli fizyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu, współpracownikiem Okręgowego Ośrodka nauczyciel fizyki oraz informatyki, wreszcie jako wicedyrektor i dyrektor Gimnazjum nr 27, obecnie wicedyrektor w połączonej z gimnazjum szkole podstawowej. W różnych formach doskonalenia zdobyła dodatkowe kwalifikacje w zakresie: oceniania szkolnego, w tym oceniania wspierającego ucznia (OK.), zarządzania szkołą i kierowania radą pedagogiczną, przywództwa liderów oświaty, umiejętności młodego dyrektora, ewaluacji w praktyce, w diagnozach edukacyjnych, motywowania uczniów do nauki, przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz profilaktyki uzależnień, uczenia metodami aktywizującymi uczniów. Za swe osiągnięcia zawodowe otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Była współpracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pełniąc wielokrotnie funkcję przewodniczącej komisji egzaminacyjnych. Jest też współautorką arkuszy egzaminacyjnych. Prowadzi szkolenia w województwach dolnośląskim i opolskim w zakresie analizy wyników nauczania i edukacyjnej wartości dodanej. Współautorka podręcznika fizyki dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Analizowanie osiągnięć uczniów i dzieci”.


mgr Katarzyna Radzymińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia II stopnia na specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Posiada tytuł edukatora nadany decyzją MENiS. Trenerka grup szkoleniowych w całym kraju zakresie organizacji i zarządzania oświatą w Programie Term IAE ze środków PHARE w latach 1993-98. Pełnione funkcje: dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 17 we Wrocławiu, dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, doradca metodyczny, wizytatorka w Kuratorium Oświaty a następnie dyrektorka wydziału w tym Kuratorium, konsultantka w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, kierowniczka pracowni doskonalenia kadr we Wrocławskich Pracowniach Edukacji Kulturalnej. W oparciu o autorskie programy kształcenia, od roku 1991 prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty m.in. w: Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz wielu publicznych i prywatnych szkołach wyższych w Polsce.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Kierowanie zmianą”.


mgr Lilianna Marciniak

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe Entrepreneurial Studies (Studium Przedsiębiorczości) oraz Managerial and Organizational Communication Studies (Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu) prowadzone w języku angielskim przez wykładowców Central Connecticut State University na Politechnice Wrocławskiej. Jest również absolwentką studiów podyplomowych „Marketing” na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant i trener z dwudziestoletnim stażem. Specjalizuje się w obszarach dotyczących kierowania ludźmi i komunikacji, przywództwa, optymalizacji procesów zarządzania. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla głównie dla firm produkcyjnych i handlowych. Pracując jako konsultant pomaga przedsiębiorstwom budować i wdrażać strategie oraz przeprowadzać zmiany. Doskonali umiejętności menedżerów wyższego i średniego szczebla między innymi w zakresie kierowania ludźmi, komunikacji, negocjacji, zarządzania sprzedażą, przywództwa, motywowania, coachingu. Swoją szeroką wiedzę i doświadczenie we współpracy ze znanymi międzynarodowymi firmami wykorzystuje w wielu realizowanych projektach. Realizowała szkolenia dla wielu firm produkcyjnych i prowadziła coaching dla menedżerów firm takich jak Gerresheimer Bolesławiec, Kaufland, Lindorff, Tabiplast, Whirlpool, Wrigley, WROPAK, ZUGIL, a także dla właścicieli salonów sprzedaży pojazdów w sieciach dealerskich Skoda, Suzuki, Mazda. Jako menedżer merytoryczny projektu, starszy konsultant i trener, realizowała wieloletnie projekty szkoleniowe dla sieci sprzedaży w branży motoryzacyjnej – Volvo Truck Poland, SKODA Auto Polska S.A., Suzuki Motor Poland oraz projektowała i wdrażała standardy obsługi klienta w sieciach sprzedaży samochodów i motocykli Suzuki, Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe. Wspierała szkoleniowo wdrożenie nowych standardów obsługi Klienta w firmie TAURON S.A. Kierowała projektem szkoleniowym inicjującym wdrożenie standardów w PGU Polska Grupa Uzdrowisk. Ma również doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów szkoleniowych i realizacji szkoleń z obszaru sprzedaży i coachingu w ramach współpracy ING Bankiem Śląski S.A. (ponad 500 dni szkoleniowych). Od roku 1993 współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. z Politechniką Wrocławską, Dolnośląską Szkołą Wyższą prowadząc w ramach studiów podyplomowych zajęcia z zakresu zarządzania, kierowania ludźmi i coachingu. Certyfikowany konsultant metody Extended Disc. Certyfikowany Menedżer Projektu wg standardów Prince2 Foundations oraz IPMA. Członek IPMA Polska. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim.


W ramach studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzi przedmiot „Kierowanie rozwojem pracowników”.

Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

10 rat
(kierunki dwusemesetralne)
cena regularna:
340zł
cena:

280 zł

opłata semestralna cena regularna:
1700 zł
cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna:
3400 zł
cena:

2800złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

10 rat
(kierunki dwusemesetralne)
cena regularna:
340 zł
cena:

260 zł

opłata semestralna cena regularna:
1700 zł
cena:

1300 zł

koszt studiów cena regularna:
3400 zł
cena:

2600 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dra Bartosza Blaszczaka kierownika tego kierunku: bartosz.blaszczak@dsw.edu.pl

nauki-techniczne

Planowane terminy zjazdów:

nauki-techniczne

Semestr 1:

 • 16-17 marzec 2019r.
 • 30-31 marzec 2019r.
 • 13-14 kwiecień 2019r.
 • 11-12 maj 2019r.
 • 25-26 maj 2019r.
 • 15-16 czerwiec 2019r.
 • 29-30 czerwiec 2019r.*
  *termin rezerwowy
nauki-techniczne

Semestr 2:

 • jesień 2019r. – dokładne terminy zostaną podane w późniejszym terminie
nauki-techniczne

Ważne informacje:

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Ostateczny harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja