Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii

Studia w ramach specjalności Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii Jeśli interesujesz się innowacyjnymi technologiami i pragniesz zdobyć zawód Menedżera odnawialnych źródeł energii ta specjalność jest dla Ciebie. Podczas nauki zdobędziesz praktyczne umiejętności zarządzania zasobami środowiska, sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji, kosztorysowania inwestycji, zarządzania i planowania przebiegiem inwestycji w obszarze OŹE, poznasz prawne społeczne oraz środowiskowe aspekty lokalizacji inwestycji. Zdobyte umiejętności sprawią, iż będziesz cenionym na rynku pracy specjalistą, który będzie mógł podjąć zatrudnienie np. w :

  • Administracji rządowej i samorządowej
  • Przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Agencjach Rozwoju Regionalnego
  • Inspektoratach Ochrony Środowiska
  • Przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających bądź pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych
  • Pracowniach ochrony środowiska
  • Instytucie Energetyki Odnawialnej
  • Instytucie Ochrony Środowiska
  • Przedsiębiorstwach zajmujących się sporządzaniem ocen oddziaływań na środowisko oraz decyzji środowiskowych


DODATKOWE ATUTY KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

ELASTYCZNE FORMY PRAKTYK ZAWODOWYCH

POZYTYWNA OPINIA PRACODAWCÓW

KAMERALNE GRUPY SPRZYJAJĄCE ZDOBYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka I 60 5
Fizyka 60 5
Podstawy teledetekcji środowiska Gis 60 4
BHP i ergonomia 30 2
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne 60 2
Technologie informacyjne 60 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 2 30 4
Biologia z elementami biologii człowieka 60 5
Biologiczne podstawy ochrony przyrody 60 4
Ochrona kopalin i powierzchni Ziemi 60 5
Hydrologia i ochrona wód 60 5
Geomorfologia i gleboznawstwo 60 4
Meteorologia i klimatologia z elementami ochrony 60 5
Podstawy grafiki inżynierskiej 15 2
Język obcy 1 45 0
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aparatura stosowana w ochronie środowiska 45 3,5
Gospodarka odpadami 60 4
Prawo autorskie 15 2
Rekultywacja gleb, wód i gruntów 30 5
Zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych Polski i Europy 60 3
Język obcy 2 45 0
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Chemia I 40 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń środowiska 30 2,5
Mikrobiologia 60 5
Chemia II 40 5
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Zarządzanie środowiskiem 45 2
Technologie w ochronie środowiska 45 3
Monitoring środowiska 60 3
Praktyka zawodowa1 240 6
Biochemia 40 6
OŹE – alternatywna energia czy energia przyszłości 45 4
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 3 – egzamin 1 4
Przedmiot do wyboru 60 3
Zarządzanie ryzykiem 15 1
Prawo w ochronie środowiska 60 3
Instrumenty finansowe w ochronie środowiska 45 4
Ekologia z elementami ochrony przyrody 60 2,5
Oceny oddziaływań na środowisko 60 7,5
Zdarzenia nadzwyczajne 30 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 20 1
Praca dyplomowa 1 0 2
Praktyka zawodowa2 240 9
Mediacje i komunikacja społeczna 30 4
System energetyczny w Polsce 60 4
Proces inwestycyjny OŹE 60 5
Technologie OŹE 30 3
Semestr VII
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 20 1
Praca dyplomowa 2 0 14
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie 30 3
OŹE w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski 60 5
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkującym energię z odnawialnych źródeł 45 7

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka I 40 5
Fizyka 40 5
Podstawy teledetekcji środowiska Gis 40 4
BHP i ergonomia 10 2
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne 20 3
Technologie informacyjne 30 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 2 20 4
Biologia z elementami biologii człowieka 25 5
Biologiczne podstawy ochrony przyrody 30 4
Ochrona kopalin i powierzchni Ziemi 25 5
Hydrologia i ochrona wód 60 5
Hydrologia i ochrona wód 25 5
Geomorfologia i gleboznawstwo 25 4
Meteorologia i klimatologia z elementami ochrony 25 5
Podstawy grafiki inżynierskiej 10 2
Język obcy 1 30 0
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aparatura stosowana w ochronie środowiska 30 3,5
Gospodarka odpadami 30 4
Prawo autorskie 10 2
Rekultywacja gleb, wód i gruntów 25 5
Zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych Polski i Europy 40 3
Język obcy 2 30 0
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Chemia I 30 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
OŹE – alternatywna energia czy energia przyszłości 30 4
Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń środowiska 20 2,5
Mikrobiologia 40 5
Chemia II 30 5
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Zarządzanie środowiskiem 25 2
Technologie w ochronie środowiska 40 3
Monitoring środowiska 35 3
Praktyka zawodowa1 240 9
Biochemia 20 6
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 3 – egzamin 1 4
Przedmiot do wyboru 30 3
Zarządzanie ryzykiem 10 1
Prawo w ochronie środowiska 30 3
Instrumenty finansowe w ochronie środowiska 35 4
Ekologia z elementami ochrony przyrody 50 2,5
Oceny oddziaływań na środowisko 45 7,5
Zdarzenia nadzwyczajne 20 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 10 1
Praca dyplomowa 1 0 2
Praktyka zawodowa2 240 9
Mediacje i komunikacja społeczna 20 4
System energetyczny w Polsce 30 4
Proces inwestycyjny OŹE 35 5
Technologie OŹE 30 3
Semestr VII
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 10 1
Praca dyplomowa 2 0 14
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie 30 3
OŹE w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski 30 5
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkującym energię z odnawialnych źródeł 30 7


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej