Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami

Studia w ramach specjalności Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Jeśli szanujesz zasoby naturalne, jesteś zwolennikiem odpowiedzialnego gospodarowania surowcami ta specjalność jest dla Ciebie. Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności zarządzania zakładem oczyszczania miasta oraz zakładami przetwórstwa odpadów, poznasz nowe technologie recyklingu oraz prawne aspekty gospodarki odpadami w gminach oraz w zakładach produkcyjnych. Zdobyte umiejętności sprawią, iż będziesz cenionym na rynku pracy specjalistą, który będzie mógł podjąć zatrudnienie np. w:

  • Krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem i zagospodarowaniem odpadów
  • Administracji rządowej i samorządowej
  • Przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Firmach zajmujących się recyklingiem lub unieszkodliwianiem odpadów
  • Zakładach oczyszczania miasta
  • Agencjach Rozwoju Regionalnego
  • Inspektoratach Ochrony Środowiska


DODATKOWE ATUTY KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

ELASTYCZNE FORMY PRAKTYK ZAWODOWYCH

POZYTYWNA OPINIA PRACODAWCÓW

KAMERALNE GRUPY SPRZYJAJĄCE ZDOBYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka I 60 5
Podstawy teledetekcji środowiska Gis 60 4
BHP i ergonomia 30 2
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne 60 3
Technologie informacyjne 60 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 2 30 4
Biologia z elementami biologii człowieka 60 5
Biologiczne podstawy ochrony przyrody 60 4
Ochrona kopalin i powierzchni Ziemi 60 5
Hydrologia i ochrona wód 60 5
Geomorfologia i gleboznawstwo 60 4
Meteorologia i klimatologia z elementami ochrony 60 5
Podstawy grafiki inżynierskiej 15 2
Język obcy 1 45 0
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aparatura stosowana w ochronie środowiska 45 3,5
Gospodarka odpadami 60 4
Prawo autorskie 15 2
Rekultywacja gleb, wód i gruntów 30 5
Zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych Polski i Europy 60 3
Język obcy 2 45 0
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Chemia I 40 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń środowiska 30 2,5
Mikrobiologia 60 5
Chemia II 40 5
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Zarządzanie środowiskiem 45 2
Monitoring środowiska 60 3
Praktyka zawodowa1 240 9
Biochemia 40 6
Recykling 45 4
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 3 – egzamin 1 4
Przedmiot do wyboru 60 3
Zarządzanie ryzykiem 15 1
Prawo w ochronie środowiska 60 3
Instrumenty finansowe w ochronie środowiska 45 4
Ekologia z elementami ochrony przyrody 60 2,5
Oceny oddziaływań na środowisko 60 7,5
Zdarzenia nadzwyczajne 30 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 20 1
Praca dyplomowa 1 0 2
Praktyka zawodowa2 240 9
Mediacje i komunikacja społeczna 30 4
Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami 60 5
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie i gminie 60 4
Prawo Unii Europejskiej i Polski w dziedzinie gospodarki odpadami 60 5
Semestr VII
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 20 1
Praca dyplomowa 2 0 14
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie 30 3
Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami 60 7
Odpady niebezpieczne, komunalne i szczególne 45 5

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka I 40 5
Podstawy teledetekcji środowiska Gis 40 4
BHP i ergonomia 10 2
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne 20 3
Technologie informacyjne 30 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 2 20 4
Biologia z elementami biologii człowieka 25 5
Biologiczne podstawy ochrony przyrody 30 4
Ochrona kopalin i powierzchni Ziemi 25 5
Hydrologia i ochrona wód 25 5
Geomorfologia i gleboznawstwo 25 4
Meteorologia i klimatologia z elementami ochrony 25 5
Podstawy grafiki inżynierskiej 10 2
Język obcy 1 30 0
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Aparatura stosowana w ochronie środowiska 30 3,5
Gospodarka odpadami 30 4
Prawo autorskie 10 2
Rekultywacja gleb, wód i gruntów 25 5
Zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych Polski i Europy 40 3
Język obcy 2 30 0
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Chemia I 30 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Recykling 30 2,5
Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń środowiska 40 5
Mikrobiologia 40 5
Chemia II 30 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Zarządzanie środowiskiem 25 2
Technologie w ochronie środowiska 40 3
Monitoring środowiska 35 3
Praktyka zawodowa1 240 9
Biochemia 20 6
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 3 – egzamin 1 4
Przedmiot do wyboru (podstawy zarządzania) 30 3
Zarządzanie ryzykiem 10 1
Prawo w ochronie środowiska 30 3
Instrumenty finansowe w ochronie środowiska 35 4
Ekologia z elementami ochrony przyrody 50 2,5
Oceny oddziaływań na środowisko 45 7,5
Zdarzenia nadzwyczajne 20 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 10 1
Praca dyplomowa 1 0 2
Praktyka zawodowa2 240 9
Mediacje i komunikacja społeczna 20 4
Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami 35 5
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie i gminie 30 4
Prawo Unii Europejskiej i Polski w dziedzinie gospodarki odpadami 30 5
Semestr VII
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 10 1
Praca dyplomowa 2 0 14
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie 30 3
Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami 30 7
Odpady niebezpieczne, komunalne i szczególne 30 5


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej